1 Thessalonians 1

1Yang Pâl, Silbanu bara Timoti aikuki Tesalonaika taunka sertska ra wan muihni nani bara ba, naha wauhkataya na ulbisna; witinka nani Gâd Aisa wal asla ba bara Dawan Jisas Kraist wal sin. Gâd ai yamnika ai kupia kumi laka witin pura ra laikbia. 2Yang nani pyu sut man nani dukyamra Gâd ra tingki wisna, bara sin puri sunra nani ra man nani sut dukyamra kupi kraukisna. 3Gâd wan Aisa mawanra kupi kraukisna, man nani nahki kasak lukan laka wal wark takram ba, nahki latwan laka wal wark daukram ba, bara nahki pali sin kainamra diara bila kaikanka laka ba Dawan Jisas Kraist kat ban bapi brisma. 4Muihki nani, Gâd mita man nani ra latwan mai kaikisa, bara yang nani sin pain kaikisna witin mita man nani ba bak mai saki mai brin sa. 5Kan yang nani mita swaki sakan sturka yamni ba mai smalkri bara, bila nani wal baman apia kata, sakuna Spirit Hulikira karnika wal bara kasak lukanka aingwani sin, naha sturka na kasak pali sa. Man nani pain kaikisma nahki tilamra iwi kapri ba; baha ba painkam dukyara kata. 6Bamna man nani ba yang nani daukri baku, bara Dawan daukan ba baku sin daukram; bara pat kasak wauhwi kapram, ban sakuna sturi yamni ba Spirit Hulikira mita lilia maiki kan ba wal bri kama. 7Baku bara, man nani ba Masedonia ra bara Akeya ra lalukra nani bangwi ba sut ra tankam marikram, man nani baku kabia. 8Dawan sturka yamni ba, baku man nani mita smalki laiura blikram; bara Masedonia ra bara Akeya ra baman apia, kuna kasak lukankam laka Gâd ra brisma sturka ba plis sut ra kaikisa. Baku bamna, yang nani diara kumi sin aisaia want apia sna. 9Witin nani pali aisisa yang nani mita wih mai kaikri bara nahki pain pali ai briram ba, bara nahki sin aidul nani ba swisi Gâd nina blikram ba, Gâd rayakira bara kasakkira ba dukya daukaia dukyara. 10Bara baha nani sin aisisa, nahki man nani Gâd Luhpia Jisas kasbrika pura wina balbia ba bila kaiki sna ba, witinka ba sika Gâd mita pruan nani tila wina kli bukan ba. Witin mita sika pât saura aula ba wina swaki wan saki ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\