1 Thessalonians 2

1Bamna muihki nani, pain kaikisma man nani ra wih mai kaikatna ba lika bahki baman apia kan. 2Man nani pain kaikisma yang nani na pat kanra Pilipai taunka ra nahki saura ai wisata bara nahki sin rau ai sauhkata ba, Tesalonaika ra balras katna bara. Baku ai muni bangwan, ban sakuna, Gâd mita yang nani ra help ai munan ai sturka yamni ba sibrin apu mai smalki bangwamna dukyara, aiklabanka karna tilara. 3Kan yang nani dia aisi mai smalki katna ba lika swakwanka apu kan; bara taski laka wal aisi smalkras katna, upla ra sin baha ni kunin munaia lukras kapri. 4Sakuna, yang nani lika pyua sut dia Gâd want ba kat aisisna, kan witin mita trai wan munan, bara sturi yamni ba smalki kamna wisi aikan. Yang nani mita upla nani dia brin dauki ba kat daukras, kuna Gâd brinka ba kat mika, witinka wan kupia nani tanka pliki kaiki ba. 5Kan man nani kaikisma ba baku, yang nani mita man nani ra mamyuni bila painkira nani aisaras, bara lalah briaia wisi kunin bila nani sin aisaras katna. Gâd baha witnis sa. 6Upla nani wina mayunra plikras kapri, man nani wina apia kaka upla wala nani wina kra; ban sip katna yang nani Kraist apastilka nani baku, man nani puram ra karniki tanka ba mamrikaia; 7sakuna pain mai muni bangwri sin yapti kum ai luhpia nani paki bara main kaiki ba baku. 8Man nani ra uya latwan mai kaiki sna ba mita, yang nani ridi kapri Gâd sturka yamni ba mai smalkaia bara rayaki nani pali sin yabaia. Man nani ra uya latwan mai kaikri sa! 9Muihki nani, man nani pain kupiam kraukisma si, nahki wark taki trabil bri bangwatna ba, yang nani rayaki helpka bri kaia dukyara. Kakna bara tihmia wark taki bangwi katna, Gâd sturka yamni mai smalki kapri bara, man nani puram ra wihrika kumi sin maiki bangwras kat ra. 10Naha witniska nani sma, bara Gâd sin: man nani lalukra nani sma ba tilara, yang nani ba sunu katni, kasak lakara sin iwi bangwi katna, bara upla kumi mita sin pât kum dukyara kra sip daihra sakras kan. 11Pain sin kaikisma, nahki man nani kumi banira, yang nani tam baikri bara maisamnihkri ba, sin aisa kum mita ai luhpia nani ra maisanihki ba baku. 12Mai smalkri, man nani lika Gâd uplika nani watauki ba baku kama; witinka mai paiwi ba, ai kingka laka bara ai prana ba sin witin ai dukia sa. 13Yang nani naha tawan, pyu sut Gâd ra tingki wisna. Gâd sturka yamni ba sal maikri bara, man nani walram bara alki briram; upla bila baku lika briras katma, sakuna Gâd bila baku mika. Bara kasak pali baha ba Gâd sturka yamni sika, bara man nani kasak lukisma ba tilamra baha ba wark daukisa. 14Muihki nani, Gâd sertska nani Judia ra takan ba baku, man nani ra sin sat mai takan, Kraist Jisas tanka nani ba. Man nani ba kuntrikam uplika nani mita ninam bliki rau mai sauhkan, witin nani ra ai kuntrika uplika Ju nani mita nina bliki, rausauhkan ba baku. 15Naha Ju nani sika Dawan Jisas ba ikan, patitara ai dahra aisasara nani ra ikan ba baku; bara yang nani ra sin kangbi ai sakan. Witin nani ba Gâd dia want ba kat daukras bara upla sut mapara bui bangwisa. 16Ju apia nani bara sin yang nani aisaia lukri, witin nani sin swaki sakan kaia mata, sakuna witin nani yang nani ai swin aisaras. Bara baku natkara witin nani saura daukan ba kau tara daukan. Sakuna nanara last kat, klala saura pali ba Gâd wina witin nani purara balan sa. 17Muihki nani, man nani wina pyu wiria dakwi takri bara, mai kaikras kapri sakuna, kupi ra pyu sut mai luki bangwi katna, bara wih mai kaikan pali sin ai dauki kata. 18Yang nani waia munri, yang Pâl, aima manis waia want kapri, sakuna aima bani Setan mita yang nani ra ai alki ai takaskan. 19Bamna yang nani kainira diara bila kaikisna ba, liliaki ba bara yang nani maiyunra kraunka ba, dia kabia ki? Baha ba man nani pali sika, wan Dawan Jisas Kraist balbia bara. 20Au, man nani mita sika aiyapah ai daukisma ba, bara lilia kaia ba sin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\