1 Thessalonians 3

1Bamna, yang nani kau baha trabilka wauhwaia sip apia katna. Baku bamna, Atens taunka ra yakan takaskri, 2bara wan muihni Timoti ba man nani mai kaikaia blikri, kan witin ka ba lika Gâd warkka dadaukra kum sa, bara yang nani aikuki Kraist sturka yamni ba aisi smalkaia warkka daukan. Witin ba bliki bangwisna wih mai kaikaia, man nani ba kau karna mai daukaia bara kasak lukankam laka ba ta baikaia sin, 3upla kumi sin naha trabilka nani mita, yarka ai nina ra taubiara sia. Man nani sin pain kaikisma yawan naha patka nani na wauhwaia sa. 4Kan yang nani kau man nani tilamra katna bara, yawan sari nani wauhwaia ba latan mai wiri; bara baha ba baku takan, bara man nani pain kaikisma. 5Baha mita sika yang mita Timoti ba blikri balan. Yang kau baha trabilka wauhwaia sip apia katna, baha mita, yang witin ba blikri man nani kasak lukankam laka tanka ba, mamkabi walaia wisi. Kan yang sîbri kapri debil man nani ba saura lakara pat mai batakan sa wisi, baku sa kaka, wark dauki bangwri ba sut bahki man kaia kan bamna. 6Sakuna nanara Timoti man nani wina taui balan sa, bara kasak lukankam laka bara latwankam laka sturka sin pain baman bal, yang nani ra aisan. Witin wan wisa, man nani ba yang nani dukira pyua sut pain baman lukisma, bara yang nani na ai kaikan pali mai daukisa, yang nani man nani mai kaikan ai dauki ba baku. 7Baha mita, muihki nani, yang nani pâtki nani bara sarki nani sut tilara, man nani mita maisinihkram sa. Kasak lukankam laka kat ban bapi buisma ba mita, yang nani maisinihkan sa. 8Baha ba yang nani maipara rayaka raya kum baku sa, Dawan ra kat ban bapi bui bangwisma bamna. 9Bara nana ra yang nani sip sna man nani mamta Gâd ra tingki wiaia. Gâd ra tingki wisna, witin mawanra uya lilia aiki bangwram bamna. 10Kakna bara tihmia Gâd ra makabi bangwisna, yang nani naikra pali ni wih mai kaikaia, bara kasak lukankam laka mapara dia, dia kau luha sma ba sin maikaia. 11Gâd wan Aisa pali, bara wan Dawan Jisas Kraist wal mita, yang nani ra help ai munbia man nani wih mai kaikamna dukyara. 12Bamna Dawan mita man nani kau pawaia mai daukbia, bara pana, pana walkam nani aikuki latwan laka briaia bara upla sut wal aikuki sin, yang nani mita latwan mai kaikisna ba baku. 13Dawan mita kupiam nani ba karna daukbia, bara man nani ba wan Aisa Gâd mawan ra, hulikira bara pât apu bangwi kama, wan Dawan Jisas ai uplika sut aikuki balbia bara. Baku kabia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\