1 Thessalonians 4

1Nana ra, muihki nani, Dawan Jisas nina ra man nani ra makabisna bara wan mani daukaia sin maiwisna; man nani nahki tauki kaia (mani nani pat daukisna ba baku) kaikisma yang nani man nani ra mai smalkri ba baku, Gâd yamni kaiki ba daukaia. 2Dawan Jisas karnika mita, lâ nani mai smalki mai wiri ba, man nani pain kaikisma. 3Man nani wina Gâd diara want ba naha sika: witin ai dukya nani kama, bara ya marit takras kaka, ai maîa briaia apia sa. 4Man nani waitna nani, kumi bani maîam ba sunu lakara bri kaia sma, bara yamni sin kulki kaia, 5Gâd ra kakaira apia nani, ai maîa mairin nani ra brinka karna ni bara lukanka saura ni bri nani ba, baku lika apia. 6Upla kumi mita sin naha bisniska dukyara ai muihni ra kunin muni taski laka daukbia ra. Naha dukya na kaina manis wina latan mai wi bangwri: Ani uplika naha muna swakwanka nani daukbia kaka, Dawan mita witin ra klala yabia. 7Gâd mita taski laka apu iwbia wisi wan paiwan sa, kuna taski lakara lika apia. 8Baku bamna, ya naha smalkanka nani bahki kulkisa kaka, upla kum ra lika bahki kulkras sa, sakuna Gâd ra sika, witin ka pali ai Spiritka Hulikira wankan ba. 9Wan muihni nani ra latwan kaikaia tanka dukyara lika, yang diara kumi sin apu sna, man nani ra mai ulbaia, kan Gâd pali mita pat mai smalkan sa, pana, pana walkam nani ra latwan kaikaia. 10Bamna man nani pyu bani baku daukisma, wan muihni nani Masedonia aiskara iwi nani ba sut aikuki. Sakuna muihki nani, yang nani mita mamkabisni baha latwanka laka brisma ba, kau dauki kama. 11Man nani trai kais bisniskam nani ba kat sapkira ban dauki kaia, bara yang nani mai wiri ba baku, mihtam nani wal wark taki kaia. 12Naku dauki bangwma kaka, lalukra apia nani ba kulkanka maikbia, bara diara kumi sin luha kama apia. 13Muihki nani, yang nani want sna man nani kaiki kama pruan uplika nani ra dia taki ba, baku man nani sari bri bangwma apia, sin upla wala nani ai kanra diara bila kaikanka apu nani ba baku. 14Yawan kasak lukisa Jisas ba prui kli buan; baku bamna, yawan kasak lukisa sin natkara Gâd mita, witin ra kasak luki pruan nani ba, Jisas wal kli bukbia. 15Naha mita sika man nani ra, Dawan smalkanka ni mai wisni: yawan Dawan balbia yua kat kau raya nani kabia ba, pruan nani kan dakbi lubia apia. 16Kan Dawan pali ba sika bila baikra karnakira ba wal kasbrika pura ba wina bal iwbia arkinsal bila baikra wal bara Gâd trumpitka wal sin. Bara mika, Kraist ra kasak luki pruan nani ba, pas taura bubia; 17baha ningkara, yawan kau raya nani ba, witin nani aikuki kasbrika tilara wan brihwan kabia, Dawan wal pasa pura ra prawaia. Yawan baku kabia Dawan wal, ban kaia ban kaiara. 18Baku bamna, pana, pana walkam nani aikuki naha bila nani wal maisanihki tambaiki bas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\