1 Thessalonians 5

1Sakuna baha ahkia takan ba baha pyua nani ba yang ulbi mai wiaia ba nit apia. 2Man nani pain kaikisma, Dawan yua ba lika bila kaikras pali kama bara balbia, sin aîmplikra kum tihmia ra aula ba baku. 3Upla nani bila "Diara sut ba sapkira bara trabil kumi sin apu sa" aisi kabia bara, bara mika ban wina sauhki tikaia laka ba, witin nani purara, balbia. Baha ba lika sin mairin kwihra aisubaia pyua aimakan latwanka nani bri ba baku kabia; bara witin nani sip swak takbia apia. 4Sakuna, muihki nani, man nani lika tihmia ra apia sma, bamna Dawan yua ba mita aîmplikra baku mai alkbia apia. 5Kan man nani sut lika ingni uplika nani sna bara kakna uplika bangwisma sin. Yawan na tihmia uplika apia tihmia tara uplika sin apia taukras. 6Baku bamna, yawan na wala nani ba baku yapaia apia sa; yawan lika raya kaia sa bara wan dara sin pain wali kaia sa. 7Tihmia ra sika upla nani yapi ba, bara tihmia ra sika upla nani dih bla taki ba. 8Sakuna yawan lika kakna uplika nani; baku bamna, wan dahra pain wali kaia sa. Yawan na kasak lukan laka bara latwan laka wal wan kaina kahbaia sa, sin suldawa kum ai lal prakaia dukya ni ai kaina kahbi ba baku. Baku sin yawan na swaki sakan laka ba wan kan ra bila kaikaia sa. 9Kan Gâd lika yawan pât bribia wisi bak wan sakras sa, sakuna wan Dawan Jisas Kraist bal swaki sakan laka bribia dukyara mika. 10Jisas Kraist yawan dukyara pruan, bara baku mika yawan raya kabia, pruan kabia kra; witin wal asla raya iwi bangwbia dukyara. 11Baha mita, pana, pana tambaiki bas, bara pana, pana sin walkam ra help muni bas, nanara dauki sma ba baku. 12Muihki nani, yang nani mamkabisna man nani tilamra wark taki nani ba kulki kama, witinka nani Dawan bak sakan ba tam briaia dukyara, bara mai smalkaia dukyara sin. 13Witin nani ra kasak kulki bas, bara kasak sin latwan kais, witin nani wark dauki nani ba dukyara. Pana, pana walkam nani aikuki kupiam kumi laka ba brih iwi bas. 14Baku sin, muihki nani, yang nani mamkabisni, wark takan daukras nani bara laui daukma, sîbrabrira nani ba ta baikma, swapnikira nani ba help muni bangwma, bara upla sut wal kupiam alki takaski bri bas. 15Aman kais, upla kum mita walara saura munbia kaka, pana saura munbiara. Sakuna, man nani pyua sut pana, pana walkam wal diara yamni ba daukaia trai muni bas, bara upla sut wal aikuki sin. 16Man nani pyu sut liliam bas. 17Pyu bani puram suni bangwi bas. 18Diara sut dukyara Gâd ra tingki wi bas, kan naha sika Gâd mita man nani wina want ba, Kraist Jisas ra kasak luki sma bamna. 19Man nani Spirit pâta ba daskpara. 20Gâd mita ingni yan mita sturi pain aisi bangwi ba, bahki kulkpara. 21Diara nani sut ba tanka trai kaiki bas, bara dia pain ba alki bris. 22Man nani saurka sat, sat wina tnayara taki bangws. 23Gâd pali mita, witin ka kupia kumi laka wanki ba, man nani ba, witin ai uplika pali mai daukbia, bara spiritkam, solkam bara wînam tara ba sin taski apu yamni bri kabia, wan Dawan Jisas Kraist balaia ba dukyara. 24Witin ka mita man nani mai paiwan ba, kasakkira sa, bara naha sut witin mita daukbia. 25Muihki nani, yang nani dukira puram suni bas. 26Wan muihni nani sut ra lakula wis kyawalanka hulikira kum wal. 27Dawan karnika mita, man nani ra mamkabisna, naha wauhkataya na wan muihni nani sut ra aisi marikma. 28Wan Dawan Jisas Kraist mita man nani ra yamni mai munbia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\