1 Timoteo 1

1Yang Pâl, Jisas Kraist apastilka sna, Gâd wan Sasakra bara Dawan Jisas Kraist adarka mita ai blikan, witinka wina yawan wan kainara diara briaia luki ba. 2Timoti, man kasak lukan laka mapara, luhpi kasak pali sma ba; naha wauhkataya mai ulbisna; Gâd wan Aisa bara Jisas Kraist wan Dawan ba mita man ra ai yamnika maikbia, umpira kaikan laka bara kupia kumi laka sin. 3Mahka Masedonia tasbaia ra waia tauki kapri bara, pat mamkabatna ba baku, yang want sna man Epesus taunka ra takaskma. Bahara upla tila nani smalkanka kunin man aisi smalki sa, bara man baha nani ra adar yas baha ba mahka swibia. 4Witin nani ra wis, kisi sturka nani bara kanra wan almukka nani sturka nani ba, walbia ra. Naha dukya nani na blahwanka bahki nani baman bukisa, bara Gâd mita yawan kasak lukan laka wal, diara kasak daukaia wankan ba, baha kat daukaia sip help wan munras. 5Baha smalkanka ba sika, pana, pana latwan kaikaia wan walkara, kupia taski apu ba wina aula, kupia dara lukra yamni ba wina, bara kasak lukan laka kunin apu ba wina sin taki aula. 6Upla tila nani ba, naha daukanka nani ba wina tnayara taki wina, bara blahwanka bahki nani tilara ra taui tiwan sa. 7Witin nani ba Gâd laka smasmalkrika takan dauki sa, sakuna ai bila nani aisi ba, bara lukanka tara smalki nani ba sin, sip tanka briras. 8Yawan kaiki sa, lâ ba pain sa, baha ba lâ tanka ba kat daukbia sa kaka. 9Wan kupia kraukaia sa; lâ ba upla yamni nani dukya wisi daukras sa; lâ ba lika mangkan sa, kyamapara nani ra klala yaia, bila wali daukras nani ra, wataui dadaukra nani ra, saura dadaukra nani, Gâd ra kulkras nani ra, kristian laka sin kulkras nani ba, ai aisa ra apia kaka yaptika ra iki uplika nani ra, upla aîkra nani sut. 10marit takras taski laka dauki nani ba, waitna ai tahkia wal taski laka dauki nani ba, upla ai tahkiara impliki nani ba, kuninkira nani, swir taki kunin aisi nani ba sut wibia sa kaka, ani uplika smalkanka kasak ba mapara bui ba tanika lâ ba bara sa. 11Naha smalkanka kasak na lika, Gâd yamni pali ba, swak sakan laka pranakira ba, bara baha sika yang mihti ra mangkan ba, aisi smalkamna dukiara. 12Wan Dawan Jisas Kraist ra, yang tingki wisni, witinka mita warkki na daukamna wisi karnika aikan. Witin ra tingki wisna, yang ra kasak ai kulkan bamna, bara ai warkka daukamna wisi ai mangkan bamna. 13Pas pyua, witin mapara saura aisari, rausauhki kapri, bara saura sin muni kapri sakuna, witin mita ban yang ra naha sut ai daukan. Gâd mita umpira ai kaikan, kan baha pyua yang na kau lalukra apia katna; bara dia dauki kapri ba sin kaikras kapri. 14Baha mita, wan Dawan ai kupia yamnika laka uya bri ba ni yang ra ai bangkan, bara kasak lukan laka, latwan laka yawan Kraist Jisas wal asla ba, baha sin Dawan mita yang ra aikan. 15Naha aisanka na lika kasak pali sa, bara upla sut kasak lukaia sa: Kraist Jisas ba naha tasba ra balan upla saurakira nani swaki sakaia, bara yang sika baha nani sut tila wina kau saura kapri ba. 16Baha mita sika Gâd yang ra umpira ai kaikan ba; Jisas Kraist yang ra ai marikbia wisi ai kupia alki takaski laka aiska ba. Naku sika yang na, witin ra kasak luki raya ban kaia briaia uplika nani ba dukyara, tainka ni baha nani ra marikri, yang daukri baku dauki bangwbia dukiara. 17Baha mita, ban kaiara yawan prana, bara mayunra yabi kap; ban kaia Kingka ra, witin sip pruras ba, sip wan nakra ni kaikras ba, bara Gâd kumi man ba. Baku kabia. 18- 19Luhpi Timoti, naha laka na man mihtam ra mangkisna, kasak lukan laka wal bara sinskam pain brih, aiklabanka yamni ba aiklama, wan muihni nani Gâd nina brih, patitara man dukyamra aisi bangwan ba kat. Upla tila ba, ai kupia dara lukra ra bila wali daukras ba mita, ai kasak lukan laka ba sauhki tikan sa. 20Haimeniyus bara Aleksander ra sin baku takan, witinka nani yang mita Setan mihta ra mangkri, bara baku mika ai bila ni, Gâd mapara saura aisi nani ba, aisabia apia dukiara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\