1 Timoteo 2

1Bamna, taura lika, yang makabi wisni, makabanka nani ba, pura sunra nani, makabisna ba, bara Gâd ra tingki wiaia ba sin, upla sut dukyara kaia sa. 2Ta bri nani, bara wihta nani sin sut ba pura sunaia sa, yawan wan rayaka na sapkira bara kupia kumi laka bri kabia; bara baha ba aiska pali Gâd ra yabi, bara sins laka kat brih iwi kaia. 3Naha na pain sa bara Gâd wan Sasakra mita sin yamni kaikisa; 4kan witin want sa, upla sut ba swaki sakan kabia, kasak tanka ba sin witin nani kakaira taki bangwbia. 5Gâd kumi baman bara sa, bara Gâd, witin upla nani wal asla kumi dauki ba sin kumi baman sa; baha sika Jisas Kraist, bara witin ba sin upla sa. 6Jisas Kraist ai wîna tara ba prura mihta ra mangkan, upla sut swaki sakan kaia ba mana aibapaia dukiara; bara naha na ai pyua aimakan kat latan marikan kata. 7Naha dukyara yang na bila twatwilkra bara apastil baku ai mangkan sa, kasak lukan laka bara kasak tanka ba sin, Ju apia nani ra aisi smalkamna wisi. Yang diara kasak ba kat aisisna, kunin aisaras. 8Baku bamna, yang want sna waitna nani ba, plis sut ra ai pura suni kabia, bara ai kupia sunu brih ai mihta nani purara buki kabia, lauan apu bara unsaban sin apu. 9Bara mairin nani ba, ai praka nani dimrara ai sinska yamni bri nani kaia sa, bara baha nani ba tankira ai praka dimi kabia, aiskahkan tara wal lika apia. Ai wîna tara ba aiskahki kabia, tawa pitbanka aihkakira wal lika apia, lalah pauni ni, sita nakra manira nani, apia kaka prak manira nani ni sin apia; 10sakuna wark yamni nani wal, bara baku sika Gâd ra pliki mairka nani daukaia ba. 11Smalkanka ra mairin nani ba sap, bara bauikira pali wali bangwaia sa. 12Yang mairin nani ba yabri smalkras, waitna ra taibaia sin apia; witin nani ba ai bila praki bri kaia sa. 13Kan Gâd Adam ba pas paskan, bara baha ningkara Iv. 14Bara Adam ra lika kunin munras kata; mairin bara sika kunin munan kata ba, bara witin ba Gâd laka krikan. 15Sakuna mairin ba lika swaki sakan kabia yapti baku, dia daukaia win ba aiska daukbia kaka, witin ba kasak lukan laka, latwan laka kat, huli laka kat sin, ai sinska ba yamni bri kabia kaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\