1 Timoteo 3

1Naha na lika kasak pali sa: Upla kum serts ra ta uplika takan daukisa kaka, witin ba wark pain kum daukaia want sa. 2Baha mita, ta bri kum ba pâtkas uplika kaia sa; witin ai maîa kumi baman bri kaia sa, bara ai rayaka ba wapni, sinskira bara kulkanka bri kabia. Witin ba ai watla ra upla trengsar nani briaia wilin kaia sa; upla smalki lan kaia sa; 3bla tatakra kaia apia sa, unsasabra wal ai uplika kaia apia, sakuna kupia yamnikira bara kupia kumi laka bri uplika kabia; witin ba lalah wantkira kaia sin apia sa. 4Witin ai watla uplika ba pain ta briaia lan kaia sa, bara yaka ai luhpia nani ai bila wali daukbia bara kasak kulkanka sin bri kabia. 5Kan waitna kum ai watla uplika sip ta briras kaka, witin nahki Gâd sertska ba ta bribia ki? 6Bamna, ta bri uplika ba, bisi pali Dawan ra tauan uplika kaia apia sa, witin ai wîna ba tara puli debil pât ra lulkan ba baku witin ra sin lulkbiara sia. 7Bara witin ra sin lalukra apia nani ba mita kulkan kaia sa, bara baku witin ba saura pali kulkan kabia apia, bara debil mita mina alkaia dukya dauki bara kauhbiara sia. 8Baku sin, serts helpika nani ba kulkanki bri uplika nani kaia sa; witin nani dia aisin ba kat daukaia sa, bla tatakra kaia apia, bara lalah diara saura wina takan ba sin lihki kaia apia. 9Witin nani ba kasak lukan laka dahra prakan nani ba pain kakaira nani kaia sa, bara baku sin ai kupia dara lukra ba klin bri kabia. 10Witin nani ba pas trai munan kaia sa, bara baha ningkara, pât apu bangwisa kaka, witin nani sip kabia pura kaikaia warkka daukaia. 11Sim baku help mairin nani ba kulkanka bri uplika nani kaia sa; upla dahra kwakwahkra kaia apia; witin nani ba ai rayaka wapni bri kabia, bara diara sut mapara kasak kaia sa. 12Serts pura kakaira ba ai maîa mairin kumi baman bri kaia sa, bara ai luhpia nani, bara ai watla uplika ba sin pain ta briaia lan kaia. 13Kan pura kakaira nani ai warkka pain dauki nani ba, ai pliska pain kum win taki sa, bara Kraist Jisas ra kat ai kasak lukan laka bri tanka ba, ai auyapah pali aisi bangwisa. 14Yang aihni pali wih mai kaikaia lukisni; sakuna naha na man ra ulbisna, 15yang na kau takaskamna kaka, kaiki kama, yawan na Gâd uplika nani tilara nahki daukaia ba, baha sika Gâd rayakira sertska ba, bara baha sertska mita sika kasak tanka ba ta baikisa bara kaina kahbisa. 16Upla kumi mita sin Gâd ra luki kaia, dahra prakan tanka tara ba sip apia wiras: Gâd ba upla baku latan takan; witin ba Spirit mita kasak kulkan kata, bara insal nani mita sin witin ba kaikan. Ai tanka ba nisan nani tilara aisi smalkan kata, upla sut mita witin ra kasak lukan, bara kasbrika purara sin witin ba bri bangwan kata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\