1 Timoteo 4

1Spirit ba latan wisa, pyua tnatara upla tila ba, kasak lukan laka wina tnayara taubia; witin nani ba spirit kuninkira nani bila wali daukbia, bara spirit kuninkira wina smalkanka nani bali ba. 2Upla mawan wal bara kuninkira nani ra walbia,baha nani kupia dara lukra ba, sin ayan angkan lapta ba baku sa. 3Naha uplika nani smalkisa, marit takaia apia bara plun tila nani piaia ba sin saura sa; sakuna Gâd mita naha pata nani na paskan, lalukra nani bara kasak tanka kakaira nani ba witin ra tingki yabi ningkara, pibia dukiara. 4Diara nani sut Gâd mita paskan ba lika pain baman sa; diara kumi sin yawan saura kulkaia apia sa, sakuna sut ba Gâd ra tingki wih piaia sa. 5kan Gâd bila ba mita bara wan pura sunra mita sin baha ba hulikira daukisa. 6Naha smalkanka nani na wan muihni nani ra smalkisma kaka, man ba lika Jisas Kraist napakanka pain kama, bara kasak lukan laka bila nani ba wal bara baha smalkanka pain nina blikram ba mita sin, man solkam pata pima. 7Sakuna tasba uplika sturka tankas nani ba bila walpara. Man wînam ba wark yabi bas, Gâd ra luki kaia ba dukyara. 8Wan wîna tara wark taki ba pain sa, sakuna Gâd ra luki kaia ba lika diara sut mapara kau pain sa; kan baha diara wankaia pramis wan munisa, tasba ra raya iwi kaia ba, bara naika rayaka briaia ba sin. 9Naha na lika diara kasak pali sa, bara upla sut naha kat kasak lukaia sa. 10Naha dukya tawan sika yawan wark karna takisa, bara upla mita sin saura wan wisa, kan yawan na wan kainara diara briaia ba, Gâd rayakira kat brisa; bara witin sika upla sut Sasakrika ba, bara kau pali kasak luki nani ba. 11Naha dukia nani na man blikaisma bara tanka nani sin param smalkaisma. 12Wahma sma bara wisi, upla nani mita yarka mai kulkras kabiara; sakuna tankam ba ni lalukra nani ra lâ yabi bas, bilam aisisma ba wal, taukisma ba wal, latwan laka, kasak lukan laka bara sunu laka ni sin. 13Kau yang balras sna nara, Ulbanka nani wina upla sut mawan ra aisi kaikaia warkka ba dauki bas, bara wan muihni nani ra sin ta baiki smalki bas. 14Serts almukka nani, Gâd mita witin nani ra ingnika yaban bak, man puramra ai mihta nani kahbi sins maikan ba, ban alki bri bas. 15Naha dukya nani ba karna pali dauki bas, bara baku mika upla sut mita kaikbia man nahki kainamra auma ba. 16Man pali wînam ba kat aman kaiki bas, bara smalkankam ba sin; naha nani na ban dauki bas. Man naha na daukma kaka, wînam ba swaki sakma bara upla nani man ra wali bangwi ba sin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\