1 Timoteo 5

1Upla almuk nani ra laui daukpara, sakuna witin ba aisikam ra baku smalki bas; wahma nani ba sin muihkam ra baku smalki bas. 2Kuka nani ra sin yaptikam ra baku kulki bas, bara tyara nani ra lamkra nani ra sin baku, sunu laka aiska ni. 3Pyarka nani yaura help plikaia apu nani ra, man help muns. 4Sakuna pyarka kum luhpa nani, apia kaka ai mula nani brisa kaka, witin nani ba ai watla uplika nani ba kristian laka bri kaia ba pas, lan taki bangwbia; ai aisika nani ra bara ai aisika nani ra latwan laka ba bri bangwi ba yabisa, kan naha na pain sa bara Gâd sin pain kaikisa. 5Ani mairka kasak pali pyarka ba, upla kumi mita sin main kaikaia apu ba, witin lika ai kainara diara briaia ba, Gâd ra kat luki, bara witin ra ai helpka yabia dukyara ban kakna bara tihmia ra ai pura suni makabi kaia sa. 6Sakuna ani pyarkika ai wîna brinka ra iwi nani ba, witin ba raya kabia kuna pat pruan baku sa. 7Naha lâka nani na sin witin nani ra yas, bara baku mika upla kumi mita sin witin nani ra laui daukbia apia. 8Kan upla kum ai tayka nani ra main kaikras sa kaka, bara kau pali ai watla uplika nani ra lukras sa kaka, witin ba kasak lukan laka ba kulkras sa, bara kasak lukras uplika wal, witin ba kau saura sa. 9Pyarka nani wauhkataya ra mangkaia sa, baha nani mani 60 pura alkan ba baman, bara sin aima kumi baman marit takan sa kaka. 10Witin diara yamni nani daukan ba mita, upla nani bui kakaira kaia sa: ai luhpia nani pain pakan kaka, ai watla ra upla nani wan ba aikuki pain kan kaka, kristian nani mina nani sikban kaka, trabil bri nani bara help munan sa bara apia kaka, wark yamni wala nani daukan sa kaka sin. 11Sakuna ani pyarkika nani kau almuk takras ba, wauhkataya bara nina mangkpara; kan witin nani ba ai wîna brinka nani mita, Kraist wina dakbi saki bara, kli marit takan dauki bangwisa; 12bara baku witin nani ba pâtki ra nani sa, pas pramis Kraist ra daukan ba witin nani mita bahki kulkan bamna. 13Witin nani sin upla watla ra kirhbi wih sturi bahki man aisi ai taimka ba bahkira man tikaia lan taki sa; sakuna kau saura pali, witin nani ba upla nina aisaia bara upla bisniska tilara dimaia lan taki bangwisa, bara diara aisaia apia nani ba baman aisi taukisa. 14Baha mita, yang want sna pyarka nani kau almuk takras ba, marit takbia, bara luhpa baikbia, ai watla nani main kaiki kabia, bara baku mika witin nani mita wan waihla nani ra wan nina ra saura aisaia sanska yabaia apia dukyara. 15Kan pyarka tila nani tnayara taki, Setan nina blikan sa. 16Bara lalukra mairin kum sapa, ai watla uplika tilara pyarka nani bri kaka, witin nani ra help munaia sa, bara baku mika serts mita baha nani wihrika twilkbia apia; baku lika serts mita, pyarka nani yaura help plikaia apu nani ra help munbia. 17Almuk nani serts ta pain bri nani ba, witin nani ba aima wal prais kulkan kabia, bara kau pali witinka nani upla nani ra aisaia bara smalkaia warkka karna dauki nani ba. 18Kan Ulbankara naku wisa: "Bip bul ba plun ma pliki bara, unmangka ba wilkpara." Bara naku sin wisa: "Wark tatakra ba ai mana briaia sa." 19Serts almukka kum dahra kwahki nani kaka, man baha walpara; witnis wal, apia kaka yuhmpa takbia kaka lika, man wals. 20Sakuna saura dauki nani ba lika, upla sut mawan ra laui daukaia sma, uplika wala nani ba sibrin dauki bangwbia dukyara. 21Gâd mawanra, Dawan Jisas Kraist mawanra bara ai insalka hulikira nani mawanra sin, man ra mai taibi mai wisna, naha smalkanka nani na bila wali dauki kama, dia, dia daukisma bara, upla kumi ra ka kau pain luki apia kaka upla kum ra kau pain luki upla kum ra kau pain munaia baku lika daukma apia. 22Dawan warkka ba daukaia, ban pat pali mihtam upla kumi purara sin kahpara. Upla wala nani saurka ba man aikuki asla bripara; wînam ba sunu bri bas. 23Byamra ba uya siknis alki bamna, li baman dipara, sakuna wain sin wiria dis. 24Upla tila nani saurka ba, witin nani kau laka daukras bara, pat latan kaikaia sip sa; sakuna wala nani saurka ba lika, laka daukan ningkara kaikaia sip sa. 25Baku sin, wark yamni nani ba latan kaikaia sip sa; bara kaikras kabia sakuna, sip ban pali warkka yamni nani ba yukukan kabia apia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\