1 Timoteo 6

1Alba nani ba ai dawanka nani ra kasak kulkaia sa, bara baku upla kumi sin, Gâd nina ra bara wan smalkanka ba mapara sin saura aisabia apia. 2Bara alba nani ba ai dawanka lalukra nani brisa kaka, baha nani ba kasak lukan laka mapara ai muihni nani wisi, witin nani mita bahki kulkaia apia sa. Sakuna, witin nani warkka ba kau pain daukaia sa; kan baha nani ai warkka pain dauki ba wina help bri nani ba, lalukra nani sa bara ai muihni latwankira nani sin. Naha dukya nani na, man upla nani ra smalki, baha kat daukbia wiaia sma: 3Upla kumi kunin laka smalkbia kaka, bara witin ba wan Dawan Jisas Kraist smalkanka yamni ba kat, bara Gâd ra luki kaia laka wan smalki ba kat sin kasak kulkras kaka, 4witin ba prautkira sa, bara diara tanka briras. Witin ba bila nani dukyara baman aisi blahwaia sikniska alkisa; bara naha wina sika tuman laka, unsaban nani, upla ra saura wiaia laka, upla bara diara kumi ra sin sip kasak lukras kaia laka taki ba; 5upla nani sinska aihka takan ba tilara sin blahwan bahki nani man takisa, bara witin nani ba kasak tanka ba kakaira apia sa. Witin nani lukisa, Gâd ra luki kaia laka ba bak yuyakira nani takaia sip sa. 6Gâd ra luki kaia laka ba upla ra yuyakira daukisa, sakuna uplika ba baha bri ba wal ai auyapah sa kaka. 7Yawan na naha tasba ra dia bri balan ki? Diara kumi sin bri balras. Bara, tasba wina yawan dia brihwaia sip saki? Diara kumi sin sip brihwaras. 8Baku bamna, yawan na plun bara kwala sin brisa kaka, baha ba aitani sa wal lilia kaia. 9Sakuna yuyakira takan dauki nani ba, traika kaikanra kauhwisa, bara brinka karna taniskira ailal alki priski brisa; baha nani sika upla nani ra saura muni ba, bara sauhki tikaia lakara bara tanis tiwaia lakara sin rungkisa. 10Kan lalah ra latwan kaikaia ba sika saurka sat, sat plamaika ba. Upla tila nani ba baha brin pali dauki taka mita, kasak lukan laka wina tnayara taui bangwan sa, bara witin ai rayaka nani ba, pât nani bangwan sa. 11Sakuna man, Gâd uplika sma ba, naha dukya nani sut wina sia bri plaps. Kasakka laka ba nina bliks, Gâd ra luki kaia laka ba, kasak lukan laka ba, latwan laka ba, ban bapi buaia laka ba, bara wan kupia swapni bri kaia laka ba sin. 12Kasak lukan laka aiklabanka yamni ba aiklabi bas, bara raya ban kaia laka ba man dukyam brima; kan baha dukyara sika Gâd mai paiwan ba, man ba kasak lukan laka tanka yamni ba witnis ailal mawanra latan aisaram. 13Nana ra, Gâd mawanra, witinka diara nani sutra rayaka yabi ba, bara Jisas Kraist mawanra, witinka sin ai lukanka tanka aisi witnis sin takan ba Pontius Pailet mawanra, yang bui mai smalki mai wisni: 14Lâ bila ba kat wali dauki bas, bara baha ba sauhkpara bara pât apu sin alki bri bas, wan Dawan Jisas Kraist balbia ba kat. 15Baha pyua ba aimakbia bara, Gâd mita naha na daukbia, kan witin baman sika Gâd kumi man ba, yamnikira bara karnikira, king nani Kingka, bara dawan nani Dawanka ba. 16witin baman sika sip pruras ba; witin ba upla sip lamara waras ingnika ra iwisa. Upla kumi sin kau witin ba kaikras sa bara sip sin kaikbia apia. Prana ba bara karnika ba sin ban kaiara, witin dukya kabia! Baku kabia. 17Naha tasba ra yuya ailal bri nani bara smalki wis, witin nani kwalhwi kabia ra, yuyaka nani kat kaiki ai kainara diara briaia sin luki bangwbiara, baha nani ban lap tiwisa bamna. Sakuna, witin nani Gâd ra kat luki ai kainara diara briaia luki ba kan, witinka diara ailal wanki sa, yawan lilia takbia dukyara. 18Witin nani ra smalki wis, diara pain ba daukbia, bara wark yamni nani mapara yuyakira taki kabia, bara wilin kabia dia bri nani ba upla wala nani aikuki yui briaia. 19Baku lika witin nani ai kaina dukyara, yuya nani suni bri kabia sin walpa bapan kum baku. Bara witin nani sip kabia raya ban kaia, kasakkira ba win takaia. 20Timoti, dia mihtam ra mangkan ba pain main kaiks. Tasba laka bila nani, bahki baman ba tanis, bara sins laka wi ba, sakuna kunin aisi ya ba, man bila walpara. 21Kan upla tila nani, nahmuna sinska laka nina blikan ba sut, ai kasak lukan laka yabalka ba tiki bangwan. Dawan mita ai yamnika man nani puram ra laikbia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\