2 Corintios 1

1Yang Pâl, Gâd kupia laka ba mita Jisas Kraist apastilka kum sna, wan muihni Timoti wal, Gâd sertska Korint taunka tara ra ba bangwi ba sut ra bara Akeya tasbaia aiskara, Gâd uplika nani bara ba sut ra sin ulbisna. 2Gâd yawan wan Aisa wina Dawan Jisas Kraist wina sin ai kupia yamni laka ba, ai kupia kumi laka ba man nani puramra laikbia. 3Wan Dawan Jisas Kraist Aisika Gâd ra mayunpi, kan witin sika Aisa kumi latwankira ba bara pyua bani wan maisananihkra Gâdka sa. 4Pât nani sut yawan wauhwi ba tilara witin yawan wan maisanihki sa, bara baku yawan sin sip kabia wala nani pât wauhwi ba sin maisanihkaia, witin wina baha maisanihkra yawan ra wanki ba, baha nani ra yabaia. 5Kraist pât tara wauhwan ba baku yawan sin pât nani wauhwisa, bahamna Kraist ba mita sin yawan maisanihkra tara kum brisa. 6Baha mita, yang nani pât wauhwisna kaka, baha lika man nani maisanihkra laka bara swaki sakan laka brima ba dukyara sa; bamna Gâd mita yang nani maisinihkisa kaka, baha lika man nani sin maisanihkra bara swaki sakan laka brima ba dukyara sa, bara baku lika man nani sip kama ban bapi bui mita, yang nani wauhwisna pâtka nani ba wauhwaia. 7Yang nani bapi bui man nani ra bila kaikanka kum brisna, baku man pât wauhwisma ba mita yang nani kaikisna, maisanihkra Gâd wina yang nani ra aiki ba man nani ra sin maikan sa. 8Muihki nani, brinki sa man nani kaiki kama, nahki pât nani Esia ra yang wauhri ba. Baha lika trabil tara pali kan, wan karnika apu praiska wan daukan kan, bara ban sin yang nani lukri, yang nani ba raya kamna apia. 9Daira sin wali bangwri, prura mihta ra yang nani na ai mangkan sa. Sakuna naha diara nani help wan munan, kau Gâd ra lukaia laka briaia, baha mita yang nani wîni kat lukaia apia, kuna Gâd ra kat mika, witinka mita pruan nani kli buki ba. 10Gâd bui yang nani ra swaki ai sakan bara kau ban sin swaki ai sakisa, prura pâtka tara ba wina. Yang nani kainira lukaia laka ba witin ra kat mangki swiri sa, pyua bani ban swaki ai saki kabia, 11man nani sin puram sunra bak help wan muni kama kaka. Bara upla manis pura sunra bak help wan munbia kaka, Gâd ai kupia yamni laka wanki ba dukyara upla manis tingki wibia. 12Diara kum bara sa wan kupia auyapah daukisa, bara baha sika: wan kupia lukanka ba mita wan wisa, yang nani lika naha tasba ra hulikira lakara bara kunin tanka apu kira watauki bangwri sa; bara kau pali lika man nani tilamra. Baku kaia tanka ba lika, yang nani sinski ba mita lika apia, sakuna Gâd ai kupia latwanka laka tara ba mita sika. 13Bamna diara nani wan wauhkataya nani ra ulbisna ba lika, diara wala apu sa, man nani aisi kaikma bara, tanka brima dukia nani baman sa. Bamna brinki sa man nani tanka sut pali brima, 14man nani sin pat tanka wiria kaikisma ba baku; bamna wan Dawan Jisas balbia yua ra, yang nani dukira amyapah kama, sin yang nani man nani dukyamra aiyapah kamna ba baku. 15Bamna yang pali naku luki kapri, man nani ba pas wih mai kaikaia, bara kli aima wala man nani ra yamni mai munaia; 16Masedonia ra lui wamna bara man nani mai kaikaia luki kapri, bara baha wina kli balamna bara sin mai kaikaia. Baku lika man nani sip kaia kapram help ai muni Judia ra ai blikrika waia. 17Baku daukaia lukri ba pulan lakara luki kaikatna ki? Man nani lukisma, yang dia daukaia luki kaikisna bara nahmpa, nahmpa sna, luki sma, "daukamna" "daukamna apia"? 18Bamna Gâd lika witnis sa, yang nani man nani ra mai wiras sna "daukamni" "daukamna apia." 19Kan Kraist Jisas Gâd Luhpia ba tanka yang, Silbanu bara Timoti kira man nani tilamra smalki bangwisna ba, apia sika "au" ba "apia" ba sakuna Kraist sika "au" ba Gâd wina ba; 20kan Gâd pramiska sut ba Kraist ra aimakisa. Baha mita, yawan Gâd ra mayuni bara, Jisas Kraist nina bak "Baku kabia" wisa. 21Bamna Gâd mita sika yang nani ra, bara man nani ra sin Kraist wal karna wan daukan ba, bara bak wan saki wan brin. 22Bara witin ai sîlka ba ni mark wan mangkan sa, bara Spirit Hulikira ba wan kupia ra mangkan, naika yawan diara briaia ba tukinka baku. 23Sakuna yang luki kapri ba kat sip Korint ra waras katna, Gâd ba witniski sa, yang man nani ra uya lukisna ba; ridi sna rayaki pali ba yaia. 24Luki kapara yang nani man nani dia kasak lukaia sma ba taibi mai munamna, kasak lukan lakara man nani aitani kat sma; bamna kau lilia laka bri bangwma dukyara help mai munaia want bangwisna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\