2 Corintios 10

1Bamna yang, Pâl, man nani ra mamkabisna Kraist kupia swapnika bara latwanka ba dukyara. Upla nani aisisa yang, man nani tilamra sna bara lika bauikira pali sna, kuna laihwra sna bara man nani mampara aisasara sna. 2Baku bara, mamkabisna man nani mai kaikaia wamna bara, taibi ai muni bangwpara man nani wina tila nani wan wîna laka kat diara dauki ba mapara bui aisaia; bahmuna uplika nani ba mawan kat aisaia ridi sni. 3Au rait yang nani na upla, sakuna naha tasba uplika nani aikabi ba baku lika aiklabras. 4Kan yawan ra aiklabaia dukia ba lika naha tasba wina apia sa, sakuna Gâd wina karnika brisa, bara ba mita diara karna nani ba sip sa apu daukaia, baku dahra kwakwahkra nani ra sin. 5Baku bamna, dahra kwahkwalra nani, wan mapara babura nani bara, ai prautka lakara Gâd tanka kaikaia wina wan takaski nani ba sut, yang nani mita bataki bangwisna. Wan wîna sinska laka ba sut Kraist mihta ra mangkisna, witinka ba bila wali daukbia dukyara, 6bara ridi pali bangwisna bila wali daukras nani ba sut klala yaia, man nani bila wali dadaukra apia sma ba bila wali dadaukra taki bangwma ningkara. 7Man nani lika diara nani wan mawan kat ba baman kaiki sma. Bamna ani uplika kasak lukisa witin ba Kraist dukia sa, baha ba ban ai kupia ra bri kaia sa baha sin natkara yang nani sut na sin Kraist dukia sna. 8Bamna baha karnika yang nani ra aikan ba pura ra kau munisna kaka, dia dukyara swiri lukaia tanka ba apu sa; kan Kraist mita naha karnika na, yang nani ra aikan man nani ba kau maikrika pawaia spirit laka mapara, man nani sauhki mai tikaia lika apia. 9Brin ai daukras wauhkitaya nani ni man nani ra sirang mai iki baku mai munaia. 10Upla nani wisa, yang wauhkitaya nani ba lika wihra bara karna pali sa, kuna wîni tara mapara wîk bara bilas baku sturi sip pain aisaras sna. 11Bahamna baha aisi uplika ba kaikaia sa, yang nani laiura sna bara dia ulbi bangwisna ba, man nani tilamra sna bara yang nani sin baha daukisna. 12Bamna brin wan daukras, ai wîna dukyara pain man aisi uplika nani ba wal, wan prakaia apia kaka, wan kulkaia. Witin nani diara bahki bahmuna baman daukisa, kulki kaikaia dukia bani kulki bamna bara upla wala ba witin nani wal praki kulki ba mita sin. 13Diara nani, yang nani duki apia ba dukyara sip apia sna maiyunaia. Gâd mita sika anira yang nani wark takaia pliska ba ai marikisa, bamna witin mita wan marikan yang nani na man nani Korint nani ra kat waia. 14Baha mita, wan markka ba wina yang nani taki waras sna ba; baha ba baku kaia kan, yang nani man nani ra pas balras katna kaka. Yang nani pas sika man nani ra balri Kraist sturka yamni ba wal. 15Upla wala nani wark daukan ba dukyara yang nani mita maiyunras, yang nani warkki ba wina tnayara taui. Baha watlika ra, yang nani man nani tilam ra kau wark daukaia brin ai daukisa, baku man nani kau kasak luki kaia, sakuna ban yang nani warkki daukaia brisna ba wina tnayara tauras. 16Baha ningkara yang nani sip kamna wark na kau tara daukaia, bara swaki sakan sturka yamni ba brihwaia man nani wina kau laiura iwi uplika nani ra, kuna upla wala wark daukan ba dukyara maiyunras sna. 17Upla kumi aimayunan daukisa kaka, witin Dawan dukyara mika aimayunaia sa. 18Kan pain kulkan uplika ba lika witin ai painka dukyara aisi ba apia, sakuna ani uplika ra Dawan mita pain kulki ba lika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\