2 Corintios 11

1Bamna pain lukaina, yang taniski laka ba mapara man nani kupiam alki takaski bri kama kaka! Tainka nahki bri kamna sin ban kupiam alki bri bas. 2Kan yang man nani tamwan lauisna, tamwan lauanka kum Gâd wina sa; kan man nani ba Kraist mihta ra mai mangkri, bamna brin ai daukisa man nani ba witin mawanra mai brihwaia, sin tyara pain kumi waitna kumi kat wal marit taki ba baku kaia. 3Kuna si brisna pyuta ai kuninka bani Iv ra kunin munan ba baku, swirka man nani ra sin kunin mai munbia, bara kupiam lukanka kumi ba bara sunu kaia laka Kraist tani brisma ba sin swima. 4Kan man nani lika uya kupiam alki takaski brisma, baha nani Jisas sat wala dukyara smalki ba mapara, yang nani mita smalkatna Jisas ka sat apia ba; bara spirit sat wala, yang nani smalkri Spiritka sat apia ba, man nani pain brisma, bara swaki sakan sturka yamni pat mai smalkri ba satka apia smalkanka sin alki bri bangwisma. 5Bamna yang na baha apastilka tara nani wi ba wal kau mayara sna lika daira walras sna. 6Bamna yang na aisaia mapara bilas kum baku sna kuna, yang sinski tanka ba lika baku apia sa; bara naha na yang nani mita man nani ra latan mamrikri pyua bani diara sut ra. 7Yang na saura smalkri ki, swaki sakan laka mana apu kira man nani ra mai smalkri bamna, bara yang baku mayara bauri ba man nani purara mai bukaia dukyara? 8Serts wala nani wina lalah dakbri bara yang ra aibapaia kan ba ban briri, baha ni man nani dukyam daukaia. 9Yang man nani wal kapri pyua diara luha pali katna; sakuna yang wiriki upla ra yaras katna; kan Masedonia wina wan muihni nani balan ba mita dia luha katna ba sut aikan. Baku sika yang trai munri man nani mampara karban wihra kum baku mai taibaia apia, bara ban sin baku daukaia trai muni kamna. 10Kasak daira wali sna, Kraist kasakka tanka ba yang ra sa, bamna baha auyapah laka yang brisna ba Akeya tasbaia aiskara upla apu sa ai dakbaia. 11Dia muni aisisna ki? Dia man nani ra want apia sna ba mita? Man nani ra nahki prais want sna ba Gâd lika pain kaiki sa! 12Ban sakuna dia daukisna ba lika ban dauki kamna, bara baku lika sip kamna, yang nani wal baku kaia pliki nani ba, kaina dakbaia bara witin nani aimayunra briaia apia. 13Kan baha nani ba apastil kuninkira nani, kunin mamunra nani sa, bara Kraist apastilka nani baku talya takisa. 14Naha na lika diara aihkakira apia sa, kan Setan pali sin ingni insal baku takisa, 15bara baha mita Setan dukia dadaukra nani ba sin diara pain dauki uplika talya takisa. Sakuna baha nani yua tnata ba alkbia ai warkka nani ba kat. 16Bamna kli wisna: upla kumi sin lukbiara, yang na tanis takisna; kuna baku ban lukbia kaka, ban ai swis tanis baku ban aisi kamna, bara baku mika yang sin sip kamna wiria pan aimayunaia. 17Naha yang maiwisna na lika Dawan adarka baku lika apia, sakuna tanis kumi baku praiska ra yang aimayunaia ba mapara. 18Bamna upla ailal bara sa naha tasba tanka nani ba briaia luki aimayunisa, baku ba mita yang sin aimayunaia sna. 19Kan man nani lika sinskira pali sma ba mita, sinskas nani ra ban kupiam alki takaski bangwisma. 20Bamna man nani lika kupiam alki takaskisma ai dukia daukaia adar maiki nani ba mapara, aiska mai langki pî nani ba mapara, man nani dawankam taki nani ba, swiram paski nani ba mapara, mamwanra mai pruki nani ba mapara sin. 21Swiri uya brisni naha mai wiaia kuna, kau yang nani uya pali swapni nani katna baha daukaia! Sakuna upla bisniska dadimra nani ba baku, yang sin tilamku dimuna, upla tanis aisi baku sna kuna. 22Witin nani ba Hibru nani sa ki? Yang sin. Witin nani ba Ebraham kyamka saki? Yang sin. 23Bara witin nani ba Kraist dukia dadaukra saki? Yang lika witin nani purkara sna, aisisna ba sin tanis baku aisisna kuna. Bamna yang lika kau wark takri witin nani ba wal, witin nani wal yang ra kau ai wipan, silak ra sin kau ai mangkan, bara prura pâtka sin manis wauhwri. 24Ju nani mita 5 aima taim ai alkan; ai alkan bani ba 39 taim ai wipan. 25Rom nani mita 3 taim ai wipan, bara aima kum walpa ni ai saban, aima 3 ba duri tara ba rungwan, yang impaki katna, bara yu kum kwapi pruna kan, kakna kum bara tihmia kum kabu ra kapri kabu lalma ra. 26Yang impakanka ailal briri bara baha pyua nani ra trabil manis wal sin prawri, awala nani ra, aîmplikra nani wal, trabil briri bara kuntrika uplika nani tilara, bara Ju apia nani tilara sin. Baku sin trabil nani wal prawri taun nani ra, twi ra, kabu ra, bara ban sin muihki kuninkira nani tilara. 27Wark manis bri kapri bara trabil nani sin; aima ailal pain yapras kapri; plun kasak wauhwri bara li din sin ai dauki kan; aima ailal plun piras kapri; kauhwla kasak wauhwri kwala apu patka sin briri. 28Naha diara na purkara bara diara wala nani dukyara sin yu bani yang purira trabil taki lukaia wihrika kum brisna, serts nani sut ba mata. 29Upla kum siknis takisa kaka, baha lika yang pali siknis takisna baku lukisna. Upla kum batakisa kaka, yang uya swiri ai daukisa bara kupi sin sauhkisna. 30Aimayunan laka briaia sna kaka, swapniki wina diara nani taki ba dukyara lika maiyunamna. 31Gâd wan Dawan Jisas Kraist Aisika ba, witinka mayunan laka ban kaiara briaia aitani ba mita kaikisa, yang lika kunin aisaras sna. 32Damaskus ra kapri bara, baha wihtka kaia wisi king Aretas mita mangki swin ba mita, taun getka nani banira suldawa nani mangki swin yang ai priskaia dukyara; 33kuna baha taunka kutbanka windarka bak upla mita baskit kum bilara ai mangki ai lahban, bara baku yang baha nani mihta wina swakwri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\