2 Corintios 12

1Diara kumi sin help sakras upla kum witin yakan ai dukyara diara aisaia tanka ba wina, bamna kanra pain kabia diara aihka nani bara param kaikri dukia nani Dawan ai marikan ba nani aisaia. 2Yang waitna kum kaikisna, witin Kraist ra kasak lukisa, mani 14 luan ra baha waitnika ba kasbrika pura ra yuhmpa ba kat brih wan kata. Pain kaiki sna, witin ba wîna tara laka ba kat brih wan sapa apia kaka spiritka brih wan sapa; baha lika Gad baman kaiki sa. 3Sakuna baha waitnika tanka yang kaiki sna ba lika, (witin ai wîna tara laka kat kata sapa apia kaka spiritka ra kata sapa kaikras sna, kuna Gad lika kaikisa); 4bara witin ba Paradais kat brih wan, bahara bila baikra tanka sip briras ba walan, bara baha tanka sip upla kumira sin wiaia adar apu kan. 5Baha sat waitnika ba dukyara lika yang sip sna maiyunaia, kuna yang pali dukira lika sip maiyunras, ban diara nani swapniki tanka param saki ba kaka lika. 6Bankra yang painki tanka aisamna kra, kuna baha lika sinskas tanka lika apia, kan diara kasak ba baman aisi kamna sa; kuna baha daukras sni, baku lika upla kumi sin wibia apia, yang na kau tara dia ai kaiki ba wal, apia kaka upla wala yang aisari wali ba wal sin. 7Diara nani param kaikri ba lika diara aihka pali kan, baha mita yang sip maiyunamna apia, wîni ra latwan kum aikan kata sin wîni tara ra kyaya kum ai diman ba baku, bara baha lika Setan warkka baku balan kan wîni tara ra rausauhkaia. 8Baha latwan brisna ba wîni wina sakbia dukyara Dawan ra aima yuhmpa makabri, 9kuna Dawan ai win: "Yang latwanki laka sika man want sma ba; yang karniki ba kau pain param marikisni upla ba swapni bara." Baha mita uya lilia sna swapnikira sna bamna, bara baku mika Kraist karnika ba yang ra param marikan kabia. 10Baha ba mita swapnika laka nani wal lilia sna, swira paskan laka nani, dia, dia want kaia, rausauhkan laka nani Kraist tawan trabil nani brisna ba sin. Kan ani pyua kau swapni sna kaka, kau karna sna baku daira walisna. 11Yang lika upla tanis kum baku diara daukri, sakuna man nani mita ai munram baku daukaia. Kan man nani lika yang painki yamniki aisaia sip kapram. Kan apastil tara nani man nani mita nina blikisma ba wal yang kau mayara apia sna, man nani diara apia ai kulkisma sakuna. 12Baha warkka man nani tilamra kupi bauikira pali daukri ba ai marikan sa, sain nani ba mita bara wark aihka nani ba mita sin, yang na kasak apastil sna. 13Bamna man nani ba serts wala nani wal kau mayara sma lika mai kulkras katna, bara yang mita wihrika kumi sin man nani ra maikras katna. Naha kupia sauhkanka na dukyara pliskam saurki swih tiks! 14Nanara yang pat ridi sna man nani wih mai kaikaia bara naha kat aima 3 kabia, bara man nani mampara karban wihra kumi baku kamna apia. Kan dia, dia brisma ba lika plikamna apia, kuna man nani pali ba mai pliki kamna; bamna aisa nani sika lalah nani apaki briaia sa ai luhpia nani dukyara, luhpia nani lika apia. 15Bamna yang maipara wili pali tikamna dia brisna ba man nani solkam dukyara, bara yang pali wîni tara na sin ban tikamna; kais, man nani ra kau latwan mai kaikisna bara, man nani ba lika kau latwan ai kaikras taki bangwisma. 16Apia, yang na man nani puram ra karban wihra kum baku apia katna. Ban sakuna upla tila aisi bangwisa yang namna aiyamaira sna bamna man nani minam ba alkaika kum ra wilkri. 17Dia upla tila nani man nani ra blikri ba bak kunin mai munri ki? 18Man nani mai kaikaia Taitus ra makabi blikri bara, wan muihni wala kum ba sin blikri. Taitus mita kunin mai munan ki? Kasak apia yang nani wal ba sin sat tainka briri, bara sin spiritka sin bri bangwri? 19Ban kra man nani lukisma yang nani na man nani mamwan ra pâtkas sna aisisna. Sakuna baku apia, yang nani Gâd mawanra bui aisi sna, Kraist uplika nani baku. Baha sut ba muihki laitwankira nani, man nani Spirit lakara kau pawaia dukyara aisisna. 20Bamna sîbrisna man nani mai kaikaia wamna bara, yang brin ai dauki ba baku bankra mai kaikamna apia, bara man nani ai kaikaia brin mai dauki ba baku kra ai kaikma apia. Sîbrisna bankra man nani tilamra aiklaban nani, tuman laka nani, kupia baikan laka nani, wînam kat man lukan laka nani, tatuskaia laka nani, nina aisanka nani, praut laka nani bara minipis laka nani sut sin bara kabia. 21Sîbri sna kli balamna bara, Gâdki mita man nani dukyamra ai munka swiri takamna, bara ai munka upla manis dukyara inamna pat pyua wihka saura dauki sa sakuna taski laka ba sip swiras ba dukyara, waitna mairin wal marit apu kira briaia laka bara lâ saura lan takan ba dauki ban ba dukyara sin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\