2 Corintios 13

1Bamna naha kat lika pat aima yuhmpa yang man nani ra aulna. Witnis wal apia kaka yuhmpa bila aisabia bara upla sut aitani lukaia sa. 2Baha nani pyua luan ra saura daukan nani ra bara upla sut ra sin wisni, nanara yang laiura sna na pyua ra, aima wal ra bisi balatna pyua, man nani wînam kat kupiam kraukatna ba, kli kupiam kraukisna; kli man nani mai kaikaia wamna pyua, umpira kaikan laka apu kamna. 3Baku mika kaikma Kraist yang bak dia aisi ba tanka. Bamna Kraist man nani wal pramis daukan ba lika swapni daukras sa, sakuna man nani ra ai karnika ba mamrikisa. 4Kasak pali witin ba swapnikira kum baku dus prihni ra saban, sakuna Gâd karnika ba mita ban kaiara raya sa. Baku bara yang nani sin witin wal asla swapnikira sna, kuna yang nani witin wal asla kamna kaka, Gâd karnikara raya nani kamna man nani dukyam daukaia dukyara. 5Man nani laki kais wînam tanka ba aitani sma sapa, kasak lukan lakara aitani sma sapa kaikaia. Kaikras sma ki Kraist man nani kupiam ra ba? Man nani ba kasak kristian apia kama lika baha ba sip kasak lukras. 6Sakuna brinki sa man nani tanka brima, yang nani ba kuninkira apia sna. 7Yang nani puri sunisni, man nani diara saura kumi sin daukma apia ba mata, naha na yang nani raitki brisna ba marikaia lika apia, sakuna brin wan daukisa man nani diara pain dauki kama; wan kupia lukras man nani mampara yang nani raitki apu kabia sin. 8Kan yang nani diara kasak ba mapara sip diara daukras, sakuna diara kasak ba tawan aisi kaia lika. 9Baha mita, yang nani ani pyua swapni takisna bara man nani karna sma bara, uya lilia bangwisna; man nani karna takma dukyara yang nani ban puri suni kamna. 10Kau man nani ra waras sna bara naha wauhkataya ulbisni, baku mika yang wamna bara, laika ba lâ karna baku mai alkan kabia apia, baha laka wan Dawan aikan ba man nani ba spirit laka mapara maikrika pawaia, apu mai daukaia dukyara lika apia. 11Bamna nanara, muihki nani, rayakam aingwa takaia laka pliks, maisanihkan laka bri bas, aikuki asla pain bara kupiam kumi bas. Bara kupia kumi laka bara latwan laka Gâdka ba man nani wal kabia. 12Kyawalanka huli kum ni pana lamkula dauks. 13Kasak lukan lakara wan muihni nani sut ba mita ai lakula mai blikisa. 14Wan Dawan Jisas Kraist kupia yamni laka ba, Gâd latwanka laka ba, bara Spirit Hulikira wal asla kaia laka sut ba sin man nani wal kabia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\