2 Corintios 2

1Naha dukyara sika wilin takri, yang kli balamna apia man nani sarkam paskaia. 2Yang man nani sarkam paskisna kaka, ya yang na lilia ai sakbia ki? Upla wala apu sa, sarka paskri uplika nani mita baman sa. 3Baha mita dia daukri ba tanka kat man nani ra ulbri, kan yang balamna pyua lilia ai daukaia kan uplika nani mita, sairka kra paskbiara sia; kuna kau ni lilia ai dauki bangwaia kan. Bamna kasak daira wali kapri yang lilia kamna, bara man nani sut sin lilia bri kama. 4Bara baha wauhkataya man nani ra ulbri bara, uya kupi ra trabil bri kapri, bara sari ai daukan ban sin ini katna; sakuna sari bri kama wisi lika ulbras katna, kuna kaikma man nani ra latwan mai kaikisna ba lika tara pali sa. 5Bamna upla tila wan sarka paskan sa kaka, baha lika yang ra baman apia, kuna man nani sarkam sin wiria pan paskan sa. Yang "wiria pan" wisna, uya wihra mai taibaia apia dukyara. 6Man nani asla aidrubi bangwram bara baha uplika ra klala yaram ba, baha ba nanara mahka ban swiaia aitani sa. 7Bamna nanara lika kau pain kabia, witin ba saurka swih tikaia laka bara maisanihkaia, sarka laka uya ba mita, baha uplika ban tanis tiwbiara sia. 8Baha mita man nani ra mamkabisna, yarka baha uplika kaikbia witin ra latwan kaikisma ba tanka. 9Naha diara na tanka pat mai ulbri kata, bara baha lika man nani ba, yang smalkanki kat ban kaia bangwisma sapa tankam pliki kaikisna. 10Bamna nanara, ya dia, dia saurka daukan ba ban swih tikma kaka, yang sin baha uplika saurka ba swih tikamna. Saurka swih tikri ba lika, swih tikaia dukia bara kan kaka, baha lika man nani tamwan Kraist mawanra swih tikri, 11bara baku mika Setan yawan wina diara sakbia apia; kan witin ai daukanka saura ba yawan kaikisa bamna. 12Bamna Troas taunka ra Kraist sturka yamni smalkaia wari bara, bahara pyua pain kum briri Dawan sturka smalkaia. 13Kuna kupi sip lilia apia kapri, wan muihni Taitus wal prawras kapri bamna. Baha mita, uplika nani bara lakula baman wih, mahka taki Masedonia tasbaia ra wari. 14Sakuna Gâd ra tingki kabia! Kan witin mita Kraist Jisas ra wan praki yawan na pura lalura nani wan daukisa, bara yawan bak sin ai smalkanka ba latan marikisa, bara baha ba kia damni pain kum baku tasba aiskara kyawalisa. 15Kan yawan na lika Kraist mita, Gâd ra kia damni yamni painkira angki yabi ba baku sa, bara baha dus nani maka kyawalisa, swaki saki uplika nani bara tanis tiwi uplika nani sin. 16Tanis tiwi uplika nani ba mapara lika, baha dus nani angkan kia painkira ba prura kia; sakuna swaki saki uplika nani mapara lika baha rayaka kaia kia yabisa. Bara ya baha mapara sip kabia? 17Yang nani lika Gâd smalkanka bani bisnis daukras, upla manis mita aihka laki dauki ba baku; sakuna, yang nani lika baha smalkanka ba aitani kat kunin apu smalkisna, Gâd mita wan blikan baku, bara Gâd mawanra aisisna sin Kraist uplika nani baku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\