2 Corintios 3

1Naha yang nani aisisna bara, man nani lukisma, yang nani mayunra briaia baman aisisna? Upla wala yang nani tainka pain aisi ba sat wauhkataya, man nani ra mamrikaia sna ki, apia kaka, man nani wina pain aisi ba sat wauhkataya briaia sna ki, sin upla wala nani dauki ba baku? 2Yang apia wisna, kan man nani sika wauhkataya kau painkira yang nani brisna ba; man nani sika wauhkataya kum ulban wan kupia ra ba, bara sip ba upla sut mita kakaira kaia bara aisi sin kaikaia. 3Man nani sika Kraist pali mita ulban wauhkataya kumi sma ba, bara yang nani bak blikan ba. Man nani sika wauhkataya kumi ink laya ni ulbras ba, sakuna Gâd rayakira Spiritka bani; naha lika wauhkataya kumi walpa ra ulban ba satka lika apia, kuna upla nani kupia ra ulban ba. 4Yang nani naha aisisna, kan Kraist helpka ra Gâd ra kasak luki bangwisna. 5Yang nani karniki ni diara daukaia sip sna ba mita lika apia sika; sakuna, Gâd ba mita sika yang nani diara sut daukaia sip sna ba. 6Kan Gâd mita sika sip wan daukan lâ raya bak ai dukia daukaia, bara baha lika wauhkataya ra dia ulban ba bila wali daukaia tanka lika apia, sakuna rayaka kumi Spirit Hulikira mita pain bribia ba. Lâ ulbanka ba pruaia pâtka mihta ra wan mangkisa, sakuna Spirit ba lika raya kaia wankisa. 7Bamna Moses lâka na lika walpa tahnta ra ulbi mangkan kan, bara Moses ai mawan ba ingni pali kan balan bara, Israel nani mita sip witin mawan kaikras kan, ai mawan ba ingni kan bamna. Sakuna baha ingnika ba taua, taua daswi kan. Kuna baha lâka mita upla pruaia pâtka mihta ra mangki ba lika, pranakira pali balan kaka, 8Spirit Hulikira smalkanka ba nahki prais kau pranakira kaia kan? 9Baha tanka ba lika, pruaia pâtka ra wan dingki kan laka ba pranakira pali kan kaka, Gâd mita kasakkira wan kulki smalkanka ba kau pranakira kulkan kaia sa apia! 10Kan patita ra pyua ra pranakira kan laka ba bahki takan sa, Gâd mita kasakkira wan kulki smalkanka kau pranakira ba wal prakan bara. 11Baku bara diara kum pyua prahni kaia kan, kuna pranakira kan kaka, ban kaia dukia ba lika kau pranakira sa. 12Yang nani kainira diara briaia lukisna ba mita sika, kupi aiska ni aisisna ba. 13Bamna yang nani lika Moses daukan ba baku daukras, witin ai mawan ingnika ban kaia apia kan ba mita daswi kan, kwala ni praki kan, Israel nani mita kaikbia ra sia. 14Sakuna witin nani sip tanka briras kata. Bara naiwa kat baha tanka sip briras sa, lâ almuk wauhkataya aisi kaiki bangwi bara, baha sin mawan prakaia kwalka ba sakras ban bara sa bamna; baha kwalka ba sip sa sakaia Kraist mita baman. 15Bamna naiwa kat, witin nani Moses lâka wauhkataya aisi kaikuya bara, kwala kum mita witin nani diara tanka briaia ba pura bikisa. 16Sakuna upla kum Dawan ra taui ba, kwalka ba witin wina apu takuya. 17Bara Dawan lika Spirit sika; bamna anira Dawan Spiritka bara sa kaka, bahara lika pri laka bara sa. 18Baha mita yawan sut, wan mawan kwala ni praki briras ba mita, Dawan prana ba param marikisa sin lukinglas ra kaiki ba baku; bara baku yawan pali na sin kau Kraist wal baku takisa, kan pyua bani witin prana ba kau yawan brisa. Naku sika Dawan dauki ba, witinka Spirit ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\