2 Corintios 4

1Ba mita, yang nani lukanki ba kauhwras, kan Gâd umpira wan kaiki ba lakara naha warkka ra wan mangkan bamna. 2Bamna wan swira daukaia dukia man yukwi dauki ba yang nani swiri; bara kunin laka wal taukras, Gâd bila smalkanka ba kunin laka praki smalkras. Sakuna baha watlika ra diara kasak ba baman aisisna, bara baku yang nani tainka ba upla wala nani sut kupia lukra ra mangki swiri Gâd mawanra sin. 3Swaki sakan sturka yang nani smalkisna ba, param apia sa kaka, baha lika tanis tiwaia uplika nani ba mapara prakan sa. 4Witin nani sip kasak lukras sa, kan naha tasba gâdka ba mita sinska nakra ba blain daukan; Kraist pranakira ba smalkanka ingnika kaikbia ra sia, witinka lika Gâd talia pali ba. 5Yang nani aisi smalkisna ba, wîni tanka lika smalkras, sakuna aisi smalkisna Jisas Kraist ba Dawan sa; yang nani lika man nani dukyam dadaukra nani sna, Jisas latwanka lakara. 6Tihmia ra ingwbia dukyara ingni blikan, Gâdka ba mita sika ai ingnika wan kupia ra yan ingwan, bara baku mika baha ingnika wal Gâd prana Jisas Kraist mawanra ingwi ba, yawan kaikaia. 7Sakuna baha diara manakira ba, yang nani wîni na sumi dakawa baku bara mangki bri sna, bara baku mika upla kaikbia naha karnika na yang nani wina apia, sakuna Gâd wina sa. 8Baku, tnaya bani wina trabil pali man, anik swak takaia yabalka apu; wan kupia trabilka nani brî sna, sakuna yang nani dring pruras. 9Wan nina bliki rau wan sauhkisa, kuna wan lulki lika swiras; tasba ra wan batakisa, sakuna wan sauhki lika tikras. 10Ani anira yang nani auna ba, Jisas ikan ba tanka pyua bani wîni ra brih auna, yang nani palira sin Jisas rayaka tanka ba marikan kaia dukyara; 11bamna yang nani kau raya sna na pyua ra, yu bani na Jisas tawan pruaia ai saki ai swin sa, baku mika yang nani upla pruikira sna na wîni ra Jisas rayaka ba marikaia dukyara. 12Baku bamna, prura ba yang nani ra ai warkka daukisa, sakuna rayaka ba lika man nani ra ai warkka daukisa. 13Ulbanka ba wisa: "Kasak lukri, baha mita yang aisari"; bamna baha baku natka ra, yang nani sin, baha kasak lukan daukanka ba, yang nani kasak lukisna bara sin aisisna. 14Kan yang nani pain kaikisna, Gâd, witinka mita wan Dawan Jisas pruan wina bukan ba, yawan na sin pruan wina kli wan bukbia Jisas wal; bara man nani aikuki wan brih wabia ai mawanra. 15Naha diara nani sut na baku takan sa, man nani helpkam kaia ba mata, baha mita upla manis Gâd wina yamnika bri nani ba, baha wina manis mita sin tingki wibia, Gâd prana daukaia dukyara. 16Baha mita pyua kumi sin yang nani sîbriras. Wan wîna tara ba taua, taua mayara iwisa sakuna, wan spiritka lika yu bani kau raya sakisa. 17Kan pât nani nahara wauhwi ba lika diara wihra apia bara isti luisa, bara tnatara prana ban kaia ba manis pali wankisa. 18Bamna wan nakra kaiki diara bara kaikras sa, sakuna sip kaikras dukia bara kaikisa; kan diara nani yawan kaiki ba lika ban kaia dukia apia sa, kuna sip kaikras dukia ba lika ban kaiara ban sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\