2 Corintios 5

1Bamna yawan kaikisa, wan wîna tara na utla kumi baku sip ban apia ba mita, sauhki tikan kabia; kuna Gâd mita wan watla ban kaia kasbrika purara ridi daukan sa, bara baha lika upla mita ai mihta ni daukras sa. 2Kasak pali, yawan wan wîna tara mapara kau raya bara, wan mamna sin lulkisa, bara wan watla kasbrika pura ra bara mahka brin wan daukisa wih dimaia; 3baha ba prak baku wan dingkan kabia, prak apu wan taya man ba baku kaia apia ba mata. 4Yawan wan wîna tara na, utla kum baku kan iwi na pyua ra, wan mamna lulkisa bara sari sin wan daukisa. Wan wîna tara almuk na wina prak baku daiki sakbia lika wiras; kuna brin wan daukisa, wîna tara raya bani wan dingkan kabia, baha mita naha wîna tara pruaiki ra na, raya ba mita apu daukan kabia dukyara. 5Bamna Gâd mita naha pali dukyara sika ridi wan daukan ba, bara baha mita witin Spirit Hulikira ba wankan, diara naika briaia ba tukinka wisi. 6Bahamna, pyua bani ban baha kat yang nani kupi mangki lukisna. Yawan kaikisa, wan wîna tara ra kau raya iwi ba pyua, utla ba wina laiura bangwisa, wiaia kaka, yawan Dawan wal sin asla apia sa; 7bamna yang nani lika kasak lukan laka mita taukisna, wan nakra ni kaiki ba mita lika apia. 8Wan kupia ra aitani kat mangki luki bangwisa, bara kau ni brin wan daukisa, naha wîna tara lakara iwisna na mahka swisi, Dawan lamara wih iwaia. 9Baha mita pyua bani Dawan dia want ba kat daukaia trai muni bangwisna, wan wîna tara ra raya na pyua ra sapa wan wîna tara wina laiura kabia kra sin. 10Kan yawan kumi bani Kraist lâ iwaika mawanra bubia sa, bahara kat upla bani ai mana dia kabia ba briaia dukyara, mana yamni mana saura, witin ai wîna ra raya kan pyua daukan ba kat. 11Yawan tanka brisa Dawan ra kulkaia ba dia, baha mita yawan, upla nani kupia lakaia trai kaikisa. Gâd lika pat yang nani tainka pain kaikisa, baku bara brin wan daukisa man nani mita sin baku wan kaiki kama. 12Kli yang nani painki dukyara lika aisaras, sakuna brin wan daukisa man nani mita pyua brima yang nani dukira amyapah takaia, baku mika sip kama baha nani upla mawan kulkanka bri sakuna kupia lukra lika kulkras si aimayuni nani ba mapara aisaia. 13Bamna yang nani na tanis atia sna kaka, baha lika Gâd dukyara ba mita; bara tanis apia bangwisna kaka, baha lika man nani dukyamra. 14Kraist latwanka laka ba mita yawan ra la wankisa, kumi ba upla sut pura mata pruan baha yang nani tanka briri ba wina, yang nani sin pat kaiki sna upla sut lika pruan sa. 15Kraist upla sut tawan pruan, baha mita raya nani ba ai wîna dukyara raya kaia apia sa; sakuna witinka, witin nani ai dukyara pruan bara kli sin raya buan ba dukyara mika raya kabia. 16Baha mita, kum dukyara sin tasba uplika nani luki ba baku kli lukras: Kraist dukyara sin kanra yang nani tasba uplika nani luki ba baku luki kapri; sakuna nanara yang nani witin dukyara kli baku lukras. 17Baku bara, ya Kraist wal asla takan sa kaka, witin lika upla raya kumi sa; diara almuk nani ba lui wan sa, bara nanara diara raya baman takan sa. 18Naha diara sut na Gâd mita daukisa, witin mita Kraist bak witin wal kupia kumi wan daukan ba, bara adar sin wankan sa upla sut ba yang nani mita witin wal kupia kumi daukaia. 19Baha tanka ba lika, Gâd lika Kraist bak tasba ra iwi uplika nani ba witin wal kupia kumi daukuya; upla nani saurka ba kulkras pali; bara yang nani ra adar aikan sa naha kupia kumi laka na tanka smalkaia. 20Baha mita yang nani ra Kraist ai blikan sturi yamni smasmalkra nani, baha lika Gâd witin nani man nani ra yang nani bak mamkabi sa. Bahamna, yang nani Kraist nina ra man nani ra mamkabisna, mahka Gâd wal kupia kumi takma. 21Kraist lika saurka kumi sin daukras pali kan, kuna yawan tawan Gâd mita, witin ba saura dadaukra kum baku kulkan; baku mika yawan Kraist wal asla taki, wan rayaka ba Gâd want ba kat wapni bri kabia dukyara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\