2 Corintios 6

1Baku bara, Gâd warkka dadaukra aikuki, wan uplika nani sma ba, mamkabi bangwisna Gâd ai kupia latwanka laka mamrikan ba, tikpara pali. 2Kan witin Ulbanka ra naku wisa: "Pyua pain pali kum ra yang mai walri; swaki sakan laka yua ra help mai munri." Bara nanara sika pyua pain pali ba, bara nanara sika swaki sakan laka yua. 3Yang nani mita kupia turbanka laka upla kumi ra sin munras, baku mika upla kumi mita yang nani warkki ba dukyara saura sip aisaras. 4Sakuna, brin wan daukisa, diara sut bak marikaia, yang nani na Gâd dukia dadaukra, wan kupia alki takaskan laka manis bri bangwisna ba mita pât nani ba wauhwaia sip sna bamna; diara luha bara trabil nani sin; 5Baku bara wan wipi bangwan sa, silak ra sin wan mangkan; upla nani bin dauki wan munan, wark karna wankan taki bangwri; yang nani sip sans aikras yapaia, bara plun kasak wauhwi bangwri. 6Yang nani rayaki klin bani sin latan marikisna, diara kasak ba tanka kaikaia lakara, wan kupia takaskaia laka bara umpira kaikan lakara, Spirit Hulikira yang nani tanira ba mita, wan latwanka laka kunin apu kira ba mita sin, 7diara kasak pali dukyara smalkanka yabi bangwisna ba bui, bara Gâd karnika ba mita sin. Aiklabaia dukia wapni pali ba yus muni bangwisna, wan dukyara aiklabi pura luaia ba dukyara bara wan mapara aiklabaia aula ba mapara sin. 8Yang nani tila pyua mayunaia laka brisna bara, tila pyua nina sauhkan laka; tila pyua yang nani dukira pain aisisa bara tila pyua saura aisisa. Pyua kum, kum kuninkira nani wan kulkisa, bara tila pyua ra diara kasak ba aisasara nani wan kulkisa. 9Bara tila pyua wan kakaira apia wisa, bara tila pyua lika wan kakaira pali wisa; bara tila pyua prura mihta ra aimaki tauki bangwisna, kuna kau ban raya atia sna; klala wan ki bangwisa, kuna wan ikras sa. 10Bara yang nani sari bri baku, kuna pyua bani lilia sna; yang nani lika umpira, sakuna upla ailal yuyakira dauki sna; ban kra diara sut yang nani brisna. 11Muihki Korint nani, kunin tanka apu kira yang nani man nani ra aisari, bara yang nani kupi sin, man nani tani param kwaki bangwri sa. 12Yang nani kupi ba praki briras sna man nani tani; man nani mita sika yang nani tani kupiam praki bri bangwisma ba. 13Man nani ra yang makabisna, sin aisa kumi ai luhpia nani ra makabi ba baku, man nani kupiam ba kasak param pali yang ra kwakma, yang man nani ra kwakri ba baku. 14Man nani kasak lukras uplika nani wal asla kapara; kan baku daukma kaka, twilkaika kum wala wal baku apia ba baku asla prakisma. Kan nahki sip kabia diara wapni ba, diara saura wal ai dukia briaia? Nahki ingni ba tihmia wal ai panika kabia ki? 15Nahki Kraist wih Setan wal asla kabia? Nahki lalukra kum sip lukras uplika kum wal asla kabia ki? 16Bara diara kum mapara sin sip apia sa Gâd tempelka ba aidul nani wal prakaia. Bamna yawan nani lika Gâd rayakira ba tempelka sika. Gâd witin pali aisin ba baku: "Yang witin nani tilara iwamna bara taukamna sin; yang witin nani Gâdka kamna bara witin nani ba upliki nani kabia." 17Bamna witin bila sin: "Witin nani lilapaska ba wina dakwi taki bal taks, Dawan bila; diara taski ba kangbi bangwpara. Bara mika yang mita mai brimna, 18bara yang baman man nani Aisikam kamna, bara man nani ba luhpi waitna nani bara luhpi mairin nani sin kama. Dawan, karnika sut bri ba baku wisa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\