2 Corintios 7

1Baku bamna, muihki laitwankira nani, naha sika pramiska nani yang nani brisna ba. Bamna wan wîna bara wan spiritka sut ba taski apu klin bri kap; Gâd sîbrinkira yawan na aiska hulikira takaia sa. 2Man nani kupiam ra yang nani pliski kum dauks! Kan yang nani kau upla ra wataui daukras, kunin sin munras. 3Naha na yang aisaras man nani pâtki ra mai sakaia dukyara, sakuna pyua luan ra aisari baku, man nani ba yang kupi ra sma, aikuki asla iwi kaia bara aikuki sin pruaia wisi. 4Man nani dukyamra uya pali lukisna bara sin aiyapah sna. Pat nani yang nani wauhwisna ba tilara, taibaiki sna bara sin lilia pali sna. 5Masedonia ra yang nani wari ba wina pyua kumi sin wingka puhbaia briras pali, sakuna plis bani wina trabil wan alkan; upla aikuki unsabri bara kupi ra sin sibrin nani lukri. 6Sakuna Gâd, witinka swapnikira nani karnakira saki ba karna wan sakan, Taitus balan bara; 7bara witin balan ba baman apia, kuna man nani mita kasak ta baikram ba Taitus wan win, nahki man nani brin mai daukisa wan kaikaia, bara sin wan win man nani sarkam laka, bara yang dukira man kupiam trabil brisma ba; bara baha mita uya pali lilia ai daukan. 8Wauhkataya ulbatna ba sarkam paskri, kuna baha dukyara nanara sari lika ai daukras. Baha dukyara pat sari ai daukan sa kaka, yang kaikri wauhkataya ba mita pyua prahni kum sarkam paskan. 9Sakuna nanara yang lilia sna, bara baha ba sari kapram ba dukyara lika apia, kuna baha sarka ba mita tankam nani ba lakram bamna. Man nani sarkam ba wal ban kapram Gâd pain lukan ba kat, bamna yang nani pali man nani mai sauhkaia dukia kumi sin daukras. 10Bahamna sarka laka kum Gâd mita pain kaiki ba tanka kat sa kaka, baha lika kupia lakan ba tanka kum swaki sakan laka wina aula ba; bara baha mita sari kaia apia sa. Sakuna sarka laka kum naha tasba wina sa kaka, baha lika prura paskisa. 11Sarka laka man nani wauhram ba lika, Gâd pain kaikan ba tanka kat sa; bara nanara dia baha wina takan ba kais! Diara briaia dukyara kupiam wilin sakan, bara dia dauki bangwram ba dukyara sin tanka aisaia; baha mita kupiam sauhki bangwan bara sibrin sin mai dingkan. Kuna ningkara man nani ai kaikan mai daukan, bara ridi pali kapram ya saura daukan ba klala yaia. Naha diara sut na tilara, man nani latan marikram pâtki ra mai kulkaia tanka apu sa. 12Baku bamna, baha wauhkataya ulbatna ba lika, saura daukan uplika ba dukyara baman apia kaka klala brin uplika ba dukyara baman luki lika apia, sakuna man nani mita tanka brima, Gâd mawanra, yang nani dukira kupiam nani trabilka nani brisma ba dukyara. 13Baha mita yang nani maisanihkra briri. Bara maisanihkra bri nani ba purkara, yang nani uya lilia takri, Taitus ai auyapah pali kan ba dukyara; bamna man nani sut mita help munram witin ba ai kupia kumi kaia. 14Man nani dukyamra yang aiyapah sna ba Taitus ra wiri bara, sari lika ai daukras kan. Sakuna, diara nani man nani ra wi nani ba lika kasak sa, bara baku sin Taitus ra wi bangwri dukia nani ba sut kasak kat takan, yang nani na man nani sut dukyamra aiyapah bangwisna. 15Bara Taitus mita man nani ra kau uya pali latwan lukisa, kan dia dia witin makabi kan ba daukram, bara witin ba man nani tilamra briram bauikira bara sîbrinkira. 16man nani kasak lukaia sip sna bamna uya lilia pali sna!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\