2 Corintios 8

1Bamna nanara, muihki nani, Gâd kupia yamni laka Masedonia tasbaia aiskara, sertska nani ra marikan ba tanka mai win ai dauki sa. 2Witin nani trabil manis brin ba mita tanka ba pliki pain kaikan sa, bara baha nani lilia pali sa. Witin nani umpira pali sa, sakuna ai prisantka ai kupia aiska ni diara help munan yuyakira kan baku. 3Baha dukyara yang na witnis sna, witin nani ai kupia aiska ni dia sip kan ba yan, bara dia yaia sip kan ba purara kau sin yan. 4Kasak pali sin yang nani ra makaban, witin nani ra sin sans yabamna wan muihni nani ra help blikaia. 5Yang nani briaia luki kapri ba wal kau pura dauki bangwan, kan witin nani ai wîna ba yan, Dawan ra pas, bara baha ningkara yang nani ra, Gâd kupia laka ba kat. 6Bahamna, yang nani Taitus ra makabri, naha latwan laka lalah sakaia warkka na man nani tilamra aiska pali daukbia, kainara pat witin daukata ba baku. 7Bamna man nani lika diara sut aitani kat brisma: kasak lukan laka, smalkaia mapara, diara tanka kaikaia laka, diara sut ra karna munaia mapara, bara yang nani ra latwan ai kaikan laka sin; baha mita, man nani naha latwan laka warkka nara sin manis daukaia sma. 8Yang naha na adar baku pali lika man nani ra mai wiras; sakuna want sna upla wala nani diara karna dauki ba man nani kaikaia, bara praki kaikma man nani latwanka laka ba aitani kat brisma sapa. 9Man nani lika wan Dawan Jisas Kraist latwanka laka tanka ba pat kaikisma. Witin lika yuyakira pali kan, kuna man nani ra latwan mai kaikan ba mita witin umpira pali takan, bara witin umpira takan man nani yuyakira kama ba dukyara. 10Man nani painkam ba tawan, yang brinki aiska ba naha dukia kat mangkuna. Mani luan pyua wina man nani pain pali dauki kapram, bara baman apia, kuna daukaia kapram ba karnikam aiska ni daukram. 11Bara nanara trai muns baha ba tnata kat daukaia, ta pali pyua ra karnikam aiska wal daukram ba baku, ban dia brisma ba wina yabi. 12Bamna upla kumi wili pali diara yan daukisa kaka, Gâd mita baha prisantka bri ba pain bribia; witin upla dia briras ba makabras. 13Yang sin lukras sna man nani upla walara help munma ba taka wina diara luha taki bangwma; 14sakuna naha tanka na lika: aikuki kumi kaia. Bamna nanara man nani lika diara brisma walkam wal yui briaia; bara yu wala witin nani aitani bri kabia man nani wal yui briaia. Naha tanka na lika aikuki kumi laka sa. 15Ulbanka ra aisi ba baku: "Diara manis wahbi brin uplika ba mapara, diara kau lika tauras kan; bara wiria wahbi brin nani ra sin diara lakras kan." 16Bamna Gâd ra tingki wisna, yang kupi ra dia man nani dukyamra luki kapri ba, baha sin lukanka witin Taitus kupia ra sin mangkan. 17Bara ai mihta ra mangkan ba witin pain brin, bara man nani dukyamra uya pali luki bamna, witin ai kupia wina wilin taki auya man nani mai kaikaia. 18Taitus wal wan muihni kumi sin bliki bangwisna, bara serts nani sut mita wisa, witin lika swaki sakan warkka pain pali daukisa. 19Baha baman apia, kuna serts nani mita wan muihni na sakan, yang nani aikuki impaki naha latwan laka warkka na daukaia, bara naha warkka na pain dauki bangwisna, wan Dawan nina mayunaia dukyara bara marikaia nahki man nani wark pain wilin dauki nani sma ba. 20Baku brin wan daukisa, naha lalah sakaia na dukyara upla wan nina ra saura aisaia apia ba mata. 21Bamna yang nani brin ai daukisa diara sut ba lâ kat pain daukaia, Dawan mawanra baman apia, sakuna upla nani mawanra sin. 22Witin nani ba wal yang nani tili wina wan muihni wala kum sin blikisna, bara naha lika diara ailal mapara witin wilin ba tanka wan marikan, bara nanara lika man nani dukyamra sin uya pali lukisa. 23Upla kumi Taitus dukyara makabi walbia kaka, wis witin na lika yang panika sa bara aikuki asla wark dadaukra nani bangwisna man nani dukyamra. Wan muihni wala nani dukyara makabi walbia kaka, wis baha nani lika serts nani ba mita blikan sa, bara Kraist ra mayuni bangwisa. 24Bara mita, serts nani ba yaka pain kaikaia dukyara, man nani mita kasak pali latwan kaikisma ba latan pali mariks, bara man nani dukyamra yang nani aitani aiyapah bangwi kaia sna ba sin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\