2 Corintios 9

1Bamna kasak lukan lakara wan muihnika nani dukyara lalah sakan ba man nani ra yang ulbaia apia sna, 2kan man nani kupiam wilin ba tanka param kaikisna. Baha dukyara kupi aiska ni Masedonia tasbaia aiskara aisisna, nahki man nani Akeya uplika nani ba mani luan wina ridi pali bangwisma help munaia; bara Masedonia uplika nani aihkika prais man nani ra mai kaiki karna taki buan. 3Ban sakuna, naha, wan muihni nani na blikisna, naha warkka ra man nani pain daukram dukyara aisari ba kunin kaia apia ba mata; wiaia kaka, ridi pali bangwi kama, yang aisari ba baku. 4Masedonia wina upla tila nani kra yang wal wabia bara, bankra man nani kau ridi apia kama dukyara. Baha lika yang nani maipara uya swira laka kabia, kan man nani kat wan kupia mangki luki ba mita, man nani mampara sin swira laka kabia. 5Baha mita yang aitani lukri naha wan muihni nani ra makabaia man nani ra pas wih mai kaikaia, bara help mai munbia lalah yaia pramis munram ba sakaia. Baku lika man nani lalah sakram ba latwan laka tanka baku ridi kabia, bara yang nani mita taibi mai munri tanka lika apia kabia. 6Naha diara nani na kupiam krauki bas: Ya wiria mangki ba, wiria krikan kabia; bara ya ailal mangki ba, ailal krikan kabia. 7Upla bani dia yaia ai kupia ra lukan ba kat yaia sa; saura luki baku taiban laka ni lika apia, kan Gâd mita latwan kaikisa liliakira ni yabi uplika ra. 8Gâd sip sa man nani ra dia, dia brin mai dauki ba purkara kau maikaia, bara baha purkara man nani dukyam kau manis pali bri kama bara wark yamni sat, sat daukaia dukyara sin aitani kat. 9Bamna Ulbanka ba wisa: "Umpira nani ra mihta bangki pali yan, bara ai kasakka laka nani ba ban kabia." 10Bara Gâd, witinka mita saumuk mangkaia bara plun saki piaia sin yabi ba, witin sin namsla ra dia, dia mangkaia luha sma ba maikbia, bara sip sa yaka pain pawaia, bara ma sin manis maikaia warkkam yamni ba dukyara. 11Baku mika man nani kupiam pihni lakara diara manis yaia bri kama. Bamna yang nani mihtik, baha lalah sakan blikuma ba dukyara wan muihni nani Gâd ra tingki wibia. 12Bamna naha helpka wan muihni nani ra yabuya na lika, diara witin nani luha ba dukyara baman lika yawan yaras, sakuna witin nani mita sin Gâd ra tingki wibia baha taka mita. 13Naha helpka yabi bangwma ba mita witin nani kaikbia man nani lika Kraist smalkanka bila kat wali daukisma, bara baha mita witin nani mita Gâd nina mayunbia, kan man nani lika witin nani ra bara upla wala nani ra sin kupiam wili kira help munram bamna. 14Bara witin nani sin man nani dukyamra ai pura sunbia, uya latwan sin mai kaikbia, Gâd latwanka laka ba man nani bak kaikan bamna. 15Gâd ra tingki wip, kan witin diara uya tara pali wankan sa, sip aisi tnata alkaia apia praiska kat!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\