2 San Juan 1

1Yang, serts almukka sna ba, Gâd mita bak ai sakan; wan lakrika bara luhpiam nani sut ra sin naha wauhkataya ulbisna. Witin nani ra kasak pali latwan kaikisni, bara yang baman apia, kuna diara kasak pali ba kakaira takan nani sut mita sin. 2Diara kasak pali wan kupia ra bri ba mita, yang man nani ra latwan mai kaikisni, bara baha dukya kasak pali ba sin, ban wan kupia ra kabia. 3Gâd Aisa bara ai Luhpia Jisas Kraist mita, yamni mai munbia bara umpira mai kaikbia, kupia kumi laka ba maikbia, diara kasak pali ba tanka ra bara latwan lakara sin. 4Yang uya lilia pali takri, kan man luhpiam tila nani kaikri bara, witin nani lika kasak tanka kat ban iwisa; Gâd Aisa dia adarka wankan ba tanka kat. 5Bara nanara, laikra, mamkabisna yawan pana, pana wan walkara latwan kaikaia. Naha man ra ulbisna na, lâ raya lika apia sa, kuna baha sin laka yawan tâ palira bri kata ba sika. 6Latwan lâka tanka ba sika naha: Gâd laka nani ra dia wi ba kat iwi kaia; bamna ta pali pyua ra baha lâka ba dukyara pat walram baku, man nani latwan lakara iwi kama. 7Kuninkira ailal naha tasba ra wataukisa, bara witin nani Jisas Kraist upla kasakkira naha tasba ra balan ba tanka param pali aisin daukras sa. Ya baha baku ba sika kuninkira bara Kraist mapara pali ba. 8Man nani aman pali kaiki bas, baku mika warkkam mana tikma apia ba mata, sakuna mamna aiska pali ba brima. 9Ani uplika Kraist smalkanka ba swisi ai kupia laka kat ban auya ba, witin lika Gâd luha pali sa; kuna ani uplika Kraist smalkanka kat ba, witin lika Aisa ba brisa bara Luhpia ba sin. 10Ani uplika naha smalkanka brih man nani ra balras sa kaka, wamtla ra dingki bripara bara lakula sin wipara; 11kan ani uplika mita lakula wibia kaka, witin lika baha uplika saura dauki ba wal kumi takisa. 12Yang diara manis brisni man nani ra mai wiaia, kuna brin ai daukras baha ba ulbi mai wiaia; kuna man nani ra waia lukisni, wînam pali kat baha sturka ba aisaia, bara baku mika wan liliaka ba aiska pali kabia. 13Muihkam luhpia nani, witinka ra Gâd mita bak saki brin ba sin, witin nani ai lakula nani mai blikisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\