2 San Pedro 1

1Yang Saiman, Pita, Jisas Kraist dukia dadaukrika bara apastilka sna. Naha wauhkataya, man nani ra mai ulbisna, man nani kasak lukan laka manakira ba alki bri bangwram sa, yang nani brisma baku, kan wan Gâdka bara wan Sasakra Jisas Kraist ba, kasakkira sa bamna. 2Yamnika manis pali, bara kupia kumi laka wal man nani brima Gâd bara wan Dawan Jisas Kraist wal ra kakaira bara tanka brisma ba taka ba mita. 3Gâd ai karnika ni, dia, dia wan rayaka ra nit ba sut wankan sa, bara mayunanka sin, yawan ra, ai prana ni wan paiwan ba, bara ai warkka pranakira dauki ba uplika wal kakaira wan saki ba taka mita. 4Naha dukya nani tila bak pramis nani sin wan munan, bara baha nani ba uya tara bara manakira pali sa; bamna baha sin pramiska nani bak, sip kama Gâd tanka ba man nani briaia, bara brinka saura nani naha tasba ra taski laka bri balan ba wina swakwaia. 5Baha mita, traikaiki sma kasakkam lukan laka ra, daukankam pain ba pura prakaia daukanka pain ra tanka briaia lâka; 6tanka briaia laka ra, wan wina alki takaski ba, winam alki takaski briaia ra, wan kupia alki takaskan ka; wan kupia alki takaskan ra, kasak kulkan laka ba. 7kasak kulkan laka ra, pana, pana muihkam nani wal latwan kaiks ba; bara pana, pana latwan kaikaia ra, latwan laka pali aingwa ba. 8Man nani naha diara nani na brisma kaka, bara warkka daukisma kaka, rayakam ba bahki kabia apia, bara wan Dawan Jisas Kraist ba bahki pali kakaira takram kabia apia. 9Sakuna ya baha diara nani apu ba, sin blain kum baku sa, apia kaka, diara ai lama kat baman kaiki ba wal kumi sa; ai auya tiwan sa, pyua luan ra saurka daukan ba wina klin sakan ba. 10Baha mita, muihki nani, Gâd bui mai paiwan bara bak saki mai brin bamna, trai kais baha ba man nani kupiam ra yarka ai playa bri kaia; baku dauki kama kaka, man nani sip pali kauhwma apia. 11Baku lika, wan Dawan Sasakra, Jisas Kraist ban kaiara king aimaki ba pliska ra dimaia durka nani sut ba, man nani ra param sakan kabia. 12Bahamna, yang baha diara nani ba dukyara, man nani kupiam krauki ban kamna, naha sut na pat tanka brisma bara nana ra sin man kasak bapi buisma lan mai daukan bamna. 13Bamna yang kasak lukisna, kau raya sna pyua ra, yang warkki pali kabia naha na kupiam krauki kaia. 14Kan wan Dawan Jisas Kraist mita aikan tanka briri sa, pât pali yang naha tasba na swimna. 15Ban sakuna, dia sip sna ba trai kaikamna daukaia, bara pruamna ningkara, man nani naha diara nani na tanka kupiam krauki kama. 16Bamna wan Dawan, Jisas Kraist karnika bara witin kli balaia dukyara man nani ra mai smalkri ba lika, yang nani aiya wina sturi saki paski mai smalkras, kan Dawan ba tara sa tanka yang nani naikra pali ni kaikri. 17Yang nani kaikri, Gâd Aisa mita pain kulkan laka, bara prana sin yan ba, bara Gâd bila baikra baha pranakira ra aisan ba naku tnatka ra: "Naha sika yang luhpi laitwankira, witin ra bak sakri ba." 18Bamna yang nani pali wali bangri baha bila baikra kasbrika pura wina bal iwan ba, kan baha pyua ra yang nani Dawan aikuki kapri il hulikira ra bara. 19Naha sika dahra aisasara nani mita smalkanka ba kau karna dauki ba. Man nani baha smalkanka ba uya pain walisna. Lamp kumi tihmu pliska kumira ingwi ba baku sa smalkanka ba, yu baiwka, titan slilmika ba kupiam nani ra dimi ingwbia kat. 20Kuna naha diara na taura amyara bri bas: Gâd dahra aisinka bila nani ra apu sa, upla bani yakan sip ba ai laikka kat ai tanka aiska param saki aisaia. 21Kan dahra aisasara nani lika, aima kumi sin upla laka kat ai kupia wina diara saki aisaras kan. Sakuna, witin nani lika upla nani kan, bara Spirit Hulikira mita, ta brikan ba mita Gâd wina diara brih aisi kata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\