2 San Pedro 2

1Bamna Israel nisanka tilara, gâd dahra aisasara kuninkira nani sin bara kan; baku sin man nani tilamra smasmalkra kuninkira nani bara kabia. Witin nani ai lukanka ra wan sauhki nani ba, yukuwan lakara wan smalkbia, bara witin nani ra swaki sakata Dawanka palira sin kulkaia apia wibia; naha na lika witin nani ra pat pali apu daukaia tanka sa. 2Upla ailal witin nani daukanka saura nani ba nina blikbia, bara witin nani taka mita, kasakka laka yabalka ba dukyara saura aisabia. 3Lalah ra uya want ba mita, kunin smalkanka ni kasak pali mai smalkbia; kuna witin nani ra pât ra lulki swiaia ba lika ai bila kaikisa, kan witin nani ba pat pyua wihka luan wina pât ra lakan sa bamna. 4Gâd mita insal nani saura daukan ba saurka swih tikras, kuna baha nani ba sut hel ra lulki tihmu palira swin sa, sen ni priski lâ tara yua ba kat laka daukaia. 5Wan tasbaia almuk palira sin, Gâd mita swih tikras kan, sakuna lisamra tara blikan, bara baha uplika saura nani kan ba apu daukan, kuna Noa bara kau upla 7 kira swaki sakan; Noa sika upla nani ra smalkan ai rayaka wapni bri kaia dukyara. 6Sadam bara Gomora taunka wal ba, Gâd mita ban swi apu daukan, bara pauta mita angki yahmpus baman daukan, baha lika naika pyua ra upla nani saura lâka ra iwbia nani sut ra latan sampla kum kabia wisi. 7Sakuna Lat rayaka swaki sakan, kan witin ba upla kasakkira kum kan, upla nani daukanka saura nani ba kaiki uya sari brikan. 8Naha waitna kasakkira, witin nani tilara iwi kan ba, yu bani ai kupia painkira ra sari brikan, saura dadaukra nani ai mawan kat saura daukan kaikuya bara walisa pyua ra. 9Bamna Dawan kaikisa, witin ra kat luki uplika nani ba, traika kaikanka wina swaki sakisa, bara sin nusa saura dadaukra nani ba, pât munuhntara bri kaia lâ tara yua ba kat. 10Gâd mita kau pali klala yabia, baha nani ai brinka baman nina bliki bara Dawan karnika sin bahki kulki ba. Witin nani ba kyama karna bara ai bisniska apia ra ban dimisa; ai purara karnika bri nani ba swira paskisa sibrin sin apu; 11bamna insal nani ba, smasmalkra bahki nani wal kau karnika brisa, bara sip pali sa, sakuna Dawan mawanra baha nani swira daukras sa. 12Bara naha uplika nani kupia lukra ba, sin daîwan wail aisubi takan ningkara upla nani mita alki iki ba wal baku sa; witin nani diara sip tanka briras ai sinska lukra wal baman iwisa, diara tanka briras ba dukiara saura aisisa; bamna daîwan baku prubia, 13bara pat wauhwi kabia upla wala nani ra yan pat wauhwan ba mana. Witin nani lika lilia sa lukisa, minitkara dukiara dia, dia dauki ba mita; baha ba swira laka bara mina prukaia laka kum sa, ani pyua pata tara ra witin nani man nani wal asla iwi pî pyua ra, ai tanka kuninkira nani wal lilia taki bara sin. 14Mairin nani kaikbia ba sut want sa; saura dauki sin swapras. Solka swapan takan nani ba maisakapisa; witin nani baman sin diara manis bri kaia want sa; bamna baha nani ba upla saura pali kulkan sa. 15Witin nani yabal wapni ba swin mita tiwi wataukisa. Biur luhpia dahra aisasara Belâm daukanka ba nina blikisa, bamna Belâm sika diara saura dauki lalah briaia baman luki kan; 16sakuna Belâm saurka ba dukyara, beriku mairin bilas kumi mita, upla baku witin ra aisi laui daukan, bara sins apu laka ba wina sin takaskan. 17Naha smasmalkrika nani lika, sin tingni kumi lawan ba baku sa, kasbrika nani pasa mita aki brih wi ba wal baku sa; bamna baha nani dukya wisi, Gâd mita plis tihmu tara pali kum ridi dauki swin sa. 18Witin nani lika bila bahki bara praut baman aisisa, bara tanis lakara iwi uplika nani wina swakwan nani ba, witin nani ra daukanka saura pali ni bara wîna tara brinka nani ni maisakapisa. 19Pramis munisa pri lâka ra iwi kaia sakuna sin pyua ra, witin nani lika taski laka ba albika sa; bamna upla bani ani dukya mita witin ra yan taibi ba, baha dukya albika sa sika. 20Baku sin, baha nani wan Dawan Sasakra, Jisas Kraist wal kakaira takan ba, witin nani lika naha tasba taskika wina swak takan sa, sakuna baha diara taski nani ba mita kli blaki pura lubia kaka, witin nani lika kanra kata ba wal kau saura takan sa. 21Witin nani mapara kau pain kaia kan yabal kasak ba kakaira takras kata, kan kakaira takisi kli swiaia ba lika pain apia sa, lâ hulikira yan kan ba wina. 22Ban sakuna baha sins bila aisin ba, naha bila tanka nani wal praki aisisa: "Yul witin aikaban ba kli taui pisa, bara kwirku klin pali aihtabata ba, kli drapapa ra dimi aikarwisa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\