2 San Pedro 3

1Muihki laitwankira nani, naha kat pat wauhkataya wal man nani ra ulbisna. Wauhkataya wal sut ra yang want kapri smalkanki pain wal man nani ba, maikrika kasak wapni kat iwi kama. 2Kupiam krauki bas, kan pyua ra dahra aisasara hulikira nani dia aisin ba, bara Dawan wan Sasakra laka, apastil nani mita, man nani ra mai smalkan ba sin. 3Taura naha tanka luki bas: Tnata yua lamara upla manis balbia bara diara hulikira nani ba lawaska kikbia, ai brinka saura nani ba kat baman iwi kabia swira paskaia luki, 4bara makabi wali kabia: "Kraist kli balaia pramis win ba dia takan? Wan damika nani pruan, bara tasba paskan pyua wina naiwa kat dia kan ba ban sa." 5Witin nani kaikaia want apia sa, kasbrika pura ba lika patitara pyua wina ban bara sa. Gâd aisin bara tasba na li wina bal takan, bamna tasba na li ba taka mita nara sa. 6Bamna li bak lisamra tara dingki, tasbaia almuk kata ba apu daukan. 7Sakuna nanara kasbrika pura bara tasba bara ba lika, ban swin sa pauta klauhwan ba dukyara, Gâd ai bila aisin sa, baha pata klauhwan ba ni tnata yua ra angkan kabia, bara saurakira nani sut apu daukan kabia. 8Baha purkara, muihki laitwankira nani, naha na amya tiwbiara: Dawan mapara yu kumi ba mani tausin baku sa, bara mani tausin ba yu kumi baku sa. 9Dawan ai pramiska ba, pât tnata alkaia brin daukras sa lika apia, upla tila nani luki ba baku; sakuna yawan wal witin ai kupia alki takaski brisa; kan witin brin daukras upla kumi kra tanis tiwbia, kuna upla sut ai daukanka saura wina ai kupia lakbia. 10Sakuna Dawan yua lika balbia, bila kaikras ba pyua ra, sin aîmplikra tihmia ra aula ba baku. Bamna bin tara ni kasbrika purara nani sut apu daukan kabia, bara dia, dia bilara ba pauta mita apu daukbia, bara tasba na sin dia, dia bilara ba sut aikuki, Gâd lâ tara daukbia bara kahban kabia. 11Baku diara nani sut na apu daukan kaia sa kaka, luki kais nahki hulikira bara Gâd ra luki tauki kaia sma ba! 12Gâd yua balaia ba bila kaiki bas, bara trai muns yarka baha ba pat balaia. Baha yua lika pauta mita kasbrika purara nani sut apu daukan kabia, bara uya lapta ba mita dia, dia bilara ba sut slilwi lubia; 13kuna yawan lika, Gâd pramis win ba kat, kasbrika raya bara wan tasba raya ba bila kaikisa, bara bahara lika diara sut ba kasakkira bara pain baman kabia. 14Baha mita, muihki laitwankira nani, naha diara nani bila kaiki sma bara, dia sip sma ba kat trai kaiki bas; bara Gâd man nani mai kaikbia bara, kupia kumi, taski apu bara pâtkas nani kama. 15Bamna luki bas, wan Dawan yawan aikuki wihka bila kaiki ba lika, yawan sut swaki wan sakaia dukyara sa. Baku sin wan muihni latwankira Pâl sin man nani ra ulban sa, Gâd mita sins laka yan ba tanka kat. 16ai wauhkataya nani sut ra naha diara nani tanka mai aisin sa, kum, kum tanka briaia karna sa, bara sins aitani briras nani bara kasak lukan laka mapara swapni nani ba mita lika warbi lakisa, ulbanka wala nani warbi laki ba baku, witin nani sut apu takaia ba dukiara. 17Baha mita, muihki laitwankira nani, man nani naha diara nani na tanka kaina pyua wina pat kaiki sma, bamna aman kais, upla saurakira nani mita yarka kunin mai muni pain buisma ba wina mai batakbiara. 18Sakuna wan Dawan Sasakra Jisas Kraist ba kau pain kakaira taki, ai latwanka lakara pawi bas. witin ra mayunan kabia nana ra bara ban kaiara. Baku kabia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\