2 Thessalonians 1

1Yang Pâl, Silbanus bara Timoti kat asla Tesalonaika taunka, sertska ra wan muihni nani bara bangwi bara, naha wauhkataya ulbisna, witinka nani Gâd wan Aisa wal asla ba, bara Dawan Jisas Kraist wal sin. 2Gâd wan Aisa bara Dawan Jisas Kraist wal mita ai yamnika nani bara kupia kumi laka sin maiki bangkbia. 3Muihni nani, pyu bani man nani sut dukyamra yang nani mita, Gâd ra tingki wiaia sna; aitani sa baku dauki bangwi kamna, kan man nani kasak lukankam laka ba tara pawisa, bara pana, pana walkam ra latwan laka brisma ba sin pyua bani kau tara takisa. 4Baha dukyara sika yang nani, man nani dukyamra wan kupia pah aisisa Gâd sertska nani tilara; rausauhkan nani sut tilara, sari wauhwi pât brisma tilara sin ban bapi buisma kasak sin luki sma ba dukyara. 5Naha na marikisa, Gâd ba lâ kasak kat dauki ba tanka, kan man nani ba aitani mai kulki mai brisa, Gâd King aimaki ba lâka ra dimaia, bara baha tawan sika pât wauhwi bangwisma ba. 6Baku bamna Gâd dia aitani ba kat daukbia, man nani ra maikan pât wauhwisma uplika nani ra, witin yaka pât wauhwbia, 7bara man nani pât wauhwisma bara, wingka puhbaia maikbia, bara yang nani ra sin. Naha ba takan kabia, Dawan Jisas, kasbrika pura ba wina, pauta klauhi tilara bara ai insalka karnakira nani aikuki latan bal takbia bara. 8Witin balbia, Gâd ra kakaira apia nani ra, bara wan Dawan Jisas Kraist swaki wan sakan sturka yamni bila wali daukras nani ra klala yabaia. 9Naha nani ba, ban kaiara sauhki tikan pâtka wal klala yan kabia; bara Dawan mawan wina, ai prana wina bara ai karnika wina sin, laiura lulkan kabia. 10Dawan baha yua balbia bara, ai uplika nani mita mayunra yaban kabia dukyara, bara lalukra nani sut bui sin prana yabi mayunbia dukyara. Baku bamna man nani sin sturi yamni, yang nani mita mai wiri ba, kasak lukram bamna. 11Naha mita sika man nani dukyam ra, pyu sut puri suni bangwi sna, yang nani Gâd ra makabisna, man nani ba aitani mai kulki mai bri kabia kan, witin mita mai paiwan bamna; bara puri sin sunisna, brinkam pain nani sut ba, bara kasak lukankam wal warkkam nani daukisma ba sut sin, Gâd mita ai karnika ni maikbia. 12Bara naku mika, wan Dawan Jisas Kraist nina ba man nani mita prana daukbia, bara witin mita sin prana maikbia, wan Gâdka bara Dawan Jisas Kraist yamnika ba mita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\