2 Thessalonians 2

1Bara muihki nani, wan Dawan Jisas Kraist bal, witin wal asla wan daukbia tanka ba mapara man nani ra mamkabisni, 2kupiam lukanka ba ban isi pali sins munpara, yarka sirang mai ikbiara, bila aisin walma bara sin apia, wauhkataya yang nani mai blikri alkram baku kaka sin apia, baha sut mita Dawan yua ba pât balan mai wibia sin. 3Upla kumi mita sin yarka kunin mai munbiara. Kan baha yua kainara, Gâd mapara buaia laka ba pas balaia sa, upla saurakira uplika ba bal takbia, witinka tanis tiwaia pâtka ra lulkan ba. 4Naha sika waihla kum, diara sut Gâd nina bri ba mapara bui ba, baku sin pura suni mayunaia tanta bri ba mapara bui sa. Bara ban sin Gâd tempelka ra dimi iwisa, Gâd kan baku, bara witin pali ba Gâd wisa. 5Man nani kupiam kraukras ki, kau man nani aikuki kapri bara, naha sut mai wi kapri ba? 6Bara nanara man nani tanka brisma, dia ba mita alki takaski sa, ai pyua kau aimakras bara latan takbia apia dukyara. 7Baku bamna, saurka dahra yukukan ra ba, pât yabal ra sa; sakuna bila kaikisa baha alki takaski bri ba tila wina sakbia ba. 8Bara mika, baha saurakira ba bal takbia bara, Dawan Jisas mita ai bila wingka puhbanka ni ikbia, bara witin aula ingnika ba wal sauhki tikbia. 9Baha saurakira balaia ba lika, Setan helpka wal balbia, bara karnika tara wal balbia, sain nani, diara aihkakira kunin satka nani wal sin. 10Bara wataui laka sat, sat daukbia, sauhki tikan lakara auya nani ba, kunin munaia dukyara; kan baha nani kasakka laka ba alki briaia bara latwan kaikaia want apia kan ai, swaki sakanka alkaia dukiara. 11Baha mita, Gâd bui swisa, mistikka nani ba mita kunin munbia, bara kunin lâka ra kasak kulkbia. 12Naha taka mita, ya, ya kasak tanka ra kasak lukras kan ba, sakuna saurka lakara kau lihki kan ba, pât ra lulkan kabia. 13Muihki nani, Dawan mita latwan mai kaikan ba, yang nani lika pyu bani man nani dukyamra Gâd ra tingki wiaia sna, kan patitara pyua wina, Gâd mita bak mai sakan sa, man nani pas sika swak takan laka briaisma ba, Spirit Hulikira karnika bak Gâd uplika pali mai daukbia bamna, bara kasak tanka ra kasak lukram ba mita sin. 14Swaki sakanka sturka yamni, yang nani mai smalkri bak, Gâd naha dukyara mai paiwan sa; witin mita mai paiwan sa, wan Dawan Jisas Kraist prana ra dukyam brima dukyara. 15Baku bamna, muihki nani, kasak bapi bui bas, bara smalkanka nani, yang nani pali mita mai smalkri ba bara wauhtaya ra sin ulbi mai wiri ba, amya tikpara. 16Wan Dawan Jisas Kraist pali mita bara Gâd wan Aisa, witinka ai yamnika ra latwan wan kaikan ba, ban kaiara maisanihkra wankan ba, bara bila kaikanka yamni kum sin wankan sa, 17kupiam nani taibaikbia bara karna sin mai daukbia, diara yamni baman aisama bara daukma dukyara sin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\