2 Thessalonians 3

1Tnatara, muihki nani, yang nani maita puram suni bas; Dawan sturka yamni ba aihni pali plis, plis ra wabia, bara baha ba yamni kulki bribia dukyara, man nani tilamra takan ba baku. 2Upla saurakira nani, bara watauikira nani wina dakbi wan sakan kabia dukyara sin puram suni bas. Kan upla sut lika sturi yamni ra kasak lukras sa bamna. 3Sakuna Dawan lika kasak sa, bara witin mita man nani ba karna mai daukbia bara saura ba wina main mai kaiki kabia. 4Bara yang nani Dawan kat lukisni, man nani, yang nani mai wiri dukya nani ba daukisma; bara ba kat sin ban dauki kama. 5Dawan mita tam baikbia latwan kaikaia, Gâd latwan kaiki baku bara Kraist bapi buanka laka bri kaia pât wauhwanka ra. 6Muihki nani, wan Dawan Jisas Kraist nina ra adar maiki bangwi sna, ani muihni nani, wark takan daukras ba wina tnayara tauma; witin ka nani yang nani mita smalkanka yabri ba kat sip iwras ba. 7Kan pain pali kaikisma yang nani daukri ba baku man nani sin daukaia sip sma. Man nani aikuki kapri bara, yang nani na sringwankira apia katna. 8Yang nani upla kumi pâta sin aibapras piras kapri. Kuna, kakna bara tihmia wark taki bangwri, trabil sin takatna, man nani tilam kat karban wihra kumi sin maikaia apia dukyara. 9Yang nani kasak lâ bri kapri, man nani wina help makabaia, sakuna ban wark takri; yang nani baku daukri man nani sin sat dauki kama dukyara. 10Man nani aikuki katna bara, yang nani mita naku mai wisatna: Ya, ya wark takaia want apia ba, plun sin pibia apia. 11Yang nani mita naha na mai wisna, kan sturi walri man nani tilam wina upla bara sa wark takras baman sa, bara diara dauki bangwras upla wala nani bisniska tilara dimaia baman. 12Wan Dawan Jisas Kraist karnika mita, baha uplika nani ra smalki wisna bara adar sin yabisna, witin nani sapkira wark taki kabia, ai pâta saki pî kaia dukyara. 13Muihki nani, diara pain daukisma bara swappara. 14Ya, ya naha wauhkataya ra ulbi wisna na bila wali daukras kaka, uplika ba aman pali kaiki bas, bara witin wal bisnis apu bas; baku witin ai swira bri kabia. 15Bara witinka ba, waihlam baku kulkpara, sakuna muihkam baku la yabi bas. 16Bara kupia kumi laka Dawanka ba mita, pyu bani kupia kumi laka ba sat ra maikbia. Dawan man nani sut aikuki kabia. 17Yang Pâl mihti ni naha lakula na mai ulbisna. Wauhkitaya sut ra yang nini naku sain munisna; naku ulbisna. 18Wan Dawan Jisas Kraist, man nani sut puram ra yamni mai munbia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\