2 Timoteo 1

1Yang Pâl, Jisas Kraist apastilka sna, Gâd kupia laka ai blikan uplika, Dawan Kraist Jisas wal asla lakara, rayaka bri kaia pramiska wankan ba, yang aisi smalkamna dukyara. 2Luhpi laitwankira Timoti, naha wauhkataya mai ulbisna. Gâd Aisa bara wan Dawan Jisas Kraist wal mita, ai kupia yamnika laka, umpira kaikan laka bara kupia kumi laka sin man puram ra laikbia. 3Yang puri sunisna pyua nani ra mai lukisna bara, tihmia ra bara kakna ra yang Gâd ra tingki wisna, witinka ra kupi lukra klin ni ai warkka daukisna ba, almukki nani ai warkka daukan ba baku. 4Namkra laya nani sakram ba sin yang ban lukisna, bara yang man ba mai kaikan pali ai daukisa, bara baku mika uya lilia takamna. 5Bamna kasak lukankam laka kunin apu brisma ba, yang kupi krauisa. Kukikam Lois bara yaptikam Yunaisi pas baha kasak lukan laka ba brin, bara yang pain pali kaikisna man sin baha ba brisma. 6Baha mita yang pain pali mai wisna, man puramra mihti nani kahbri bara, Gâd prisantka nani briram ba, ban raya bri kama. 7Kan Gâd mita sîbriaia spiritka lika wankras sa; sakuna, ai Spiritka ba mita karnika tara wankisa, latwan laka bara wan sinska yamni bri kaia ba sin. 8Bamna, wan Dawan witniska takaia man swiram yapara; yang witin tawan silak ra sna na dukira sin, swiram lukpara. Ban sakuna, sturi yamni ba tawan pât nani wauhwaia ba, man sin dukyam bris, Gâd mita karnika maiki ba kat. 9Gâd mita swaki wan saki wan paiwan sa, witin uplika nani pali takbia dukyara, yawan dia daukan ba mita lika apia, sakuna witin baku pali want kan bamna, bara yawan Jisas Kraist wal asla ba mita latwan wan kaikan bamna. Kau tasba paskras kan wina, Gâd mita latwan wan kaikan, 10sakuna nanara wan Sasakra Jisas Kraist balan ba mita, naha latwanka laka na latan marikan sa. Kraist bui prura karnika ba sauhki tikan, bara sturi yamni bak, sip sauhki tikras, rayaka ba witin param marikan. 11Gâd mita ai mangkan, naha swaki sakan laka sturka yamni na aisi smalkaia; bara apastil baku ai blikan, Ju apia nani ra smalkamna dukyara. 12Baha mita sika, yang naha pâtka nani wauhwisna ba. Sakuna yang swiri lukras, kan pain kaikisna yaura kat kasak lukri ba, bara kasak pali lukisni, witin ba karnika brisa, dia yang mihti ra mangkan ba, pain suni bri kaia, baha yua ba kat. 13Bila kasakkira nani maikri ba kat, man nina bliki bas, bara yawan Kraist Jisas wal asla ba mita, kasak lukan laka bara latwan laka bri ba kat, man ban bas. 14Spirit Hulikira yawan ra ai watla brih iwi ba helpka ni, Gâd mita lâ yamni nani mihtam ra mangkan ba pain main kaiks. 15Man kaikisma, Esia tasbaia ra iwi nani ba sut ai swih plapan; baha nani tilara Paidselus bara Hermodsenis sin. 16Dawan Onesiporus watla uplika ba ai yamnika yabia, kan witin aima manis help aikan, bara yang silak ra sna ba dukyara sin ai swira lukras kata. 17Sakuna, witin Rom ra kan bara, kasak ai plikan yang wal prawan ba kat. 18Dawan mita yaka ai yamnika bri ba, witin bribia baha yuara. Man pât pain kaikisma witin nahki help ai munan ba Epesus taunka ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\