2 Timoteo 2

1Bara man, luhpi yawan na Kraist Jisas wal asla ba mita yamnika bri ba wina, karnika bris. 2Witnis ailal mawan ra yang aisari bila nani walram ba, baha ba upla kasak nani mihta ra mangks, witinka nani mita upla wala nani ra smalkaia sip kabia ba. 3Bamna man lika, pât nani wauhs, Jisas Kraist suldawaka pain kum baku. 4Suldawa bisniska dauki nani ba, yu bani ai wihtka dia daukaia wibia ba kat witin daukaia lukisa, bara baha mita witin ba suldawa apia nani bisniska tilara dimras. 5Baku sin, upla kum pulanka tara ra puli ba, baha pulanka lâ mangki ba kat, witin bila walras kaka, prisant kumi sin sip bribia apia. 6Insla ra wark taki ba, witin pas baha nasla wina ai dukia briaia sa. 7Dia mai wisna na man luki bas, bara Dawan mita maikka diara nani sut tanka brima. 8Jisas Kraist pruan wina kli buan ba kupiam krauki bas, witinka king Debit kyamka wina kan ba. Naha sika yang mita aisi smalkisna swaki sakan sturka yamni ba. 9Naha sturka yamni tawan, yang pât nani wauhwisna, bara ban sin lâ sasauhkra kum baku sen ni ai priski ai brisa; sakuna Gâd bila yamni ba lika sen ni priskras sa. 10Baha mita sika, yang diara sut mapara ban bapi buisni, Gâd mita bak saki brin uplika nani painka dukyara, bara baku mika ban kaiara swaki sakan laka pranakira, yawan Kraist Jisas wal asla ba mita bri ba, witin nani sin alki bangwbia dukyara. 11Naha aisanka na lika kasak pali sa: Yawan witin wal pruan sa kaka, witin wal sin yawan raya iwbia; 12yawan pât wauhwisa kaka, witin wal sin yawan king aimakbia. Yawan witin ra apia wibia kaka, pana witin mita sin apia wan wibia. 13Yawan na kasak apia sa kaka, witin lika ban kasak sa, kan Gâd ai tanka ra sip apia wiras. 14Uplikam nani ra naha na kupia krauks, bara Gâd mawanra sin karna smalki wis, bila nani dukyara unsabiara. Naha blahwanka nani lika bahki baman sa, wali uplika nani ra sauhkaia baman. 15Man ba nahki sip kama ba kat bas, wark uplika aitani kulkan kum baku Gâd mawanra bus, wark tatakra kum ai warkka ba tawan ai swira lukras baku, Gâd kasakkira tanka bila ba wapni kat smalki uplika baku. 16Tasba laka, bila bahki nani bara tankas nani, ba wina tnayara taus, kan bahmuna dukya aisi uplika nani ba, Gâd wina kau kau laiura takisa. 17Witin nani smalkanka ba lika sin wan taya ra siknis sukwi rawras ba baku kabia. Haimeniyus bara Pailitus wal ra sika baku taki ba. 18Naha nani wal sut na, kasak tanka ba wina tnayara takan sa, bara witin nani aisisa, pruan wina kli buaia laka ba pât lui wan, bara baku lalukra tila nani kasakka lukanka laka ba, aihka man laki tauki sa. 19Sakuna Gâd mita playa kum karna bapan ba lika ban buisa, bara naha bila nani na bahara ulban sa: "Dawan mita ai uplika nani ba kakaira sa"; bara: "Ani uplika nani Dawan nina bri ba, witin nani ba saurka wina tnayara takaia sa." 20Utla tara kum bilara diara nani sat, sat bara sa: tila nani ba lalah pauni bara lalah pihni, wala nani lika dus ni, slaubla ni paskan; tila nani ba pyua tara nani dukyara baman, bara wala nani lika yu bahki nani dukya. 21Bak sakan ra yus munaia dukia ba, Dawan mapara, diara pain bara sunu kaia sa, yawan nani kumi bani ba klin kaia sa, saurka sut wina; baku lika diara pain baku ridi kabia wark yamni sut ra. 22Baku bamna, wahma nani brinka karna ba wina tnayara taus, bara kasakka laka nina bliks, kasak lukan laka, latwan laka bara kupia kumi laka ba sin, baha nani ai kupia klin brih, Dawan ra help makabi wini nani ba sut aikuki. 23Blahwanka tankas nani, bara sinskas nani bila walpara; man pain kaikisma baha dukya nani wina, unsaban nani takisa. 24Dawan napakanka kum lika unsabaia apia sa. Witin lika upla sut aikuki pain kaia sa. Witin ba upla smalkaia mapara pain kaia sa; bila kaikanka bri kaia sa, 25bara witin mapara nani bara, kupia swapni brih wapni daukbia. Baku bankra Gâd mita baha nani ra yaka ai kupia lakbia, bara kasak tanka ba kakaira taki bangwbia. 26Bara baha ningkara, witin nani ai sinska ra kli taubia, bara debil mita priski bri ba wina swakbia, witinka ra, dia want ba daukaia luki bamna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\