2 Timoteo 4

1Gâd mawanra bara Jisas Kraist mawanra sin, witinka king baku bal pruan nani bara raya nani laka daukaia ba, yang man ra kasak lâ maikuna, 2sturi yamni ba smalki kama, bara ban uya smalki bas, pyua yamni brisma, bara apu kama sin. Upla nani kupia alki bas, laui dauki bas, bara tâ baiki bas, bara wihka bila kaikaia laka aiska ni upla nani ra smalks. 3Kan pyu kum balbia bara upla nani ba smalkanka yamni ba kau lika walan daukbia apia, sakuna ai brinka karna nani nina blikbia, bara smasmalkra ailal pliki bribia, witin nani dia walaia want ba baman baha nani mita smalkbia dukyara. 4Kasak tanka ba wina tnayara taubia, bara sturi bahki sat sat nani bila wali nani kabia. 5Sakuna man lika sinskam ba ban yamni bri bas, pât nani wauhwi bas, swaki sakan sturka yamni aisi smalkaia warkka ba dauki bas, napakan warkka brisma ba sin pain pali dauks. 6Yang lika sakripais ai daukan kaia pyua ba pât aimakan sa; pruaiki awarka ba pât baila sa. 7Aiklabanka pain ba yang aiklabri, yabal ba aiska tnata kat plapri, kasak lukan laka ba ban alki bri kapri. 8Bara nanara lika kasakka laka prisantka ba, yang duki wisi sunan sa; bara baha ba Dawan mita, witinka la wihta kasakkira ba, baha yuara aikbia. Bara yang ra baman lika aikbia apia, sakuna ani uplika nani latwan laka wal witin balaia ba bila kaiki nani ra sin. 9Man aihni pali muni yang ra bal ai kaiks, 10kan Dimas ai lulki ai swih Tesalonaika ra wan, witin naha tasba dukya nani ba kau want kan bamna. Kresens lika Galesha tasbaia ra wan, bara Taitus ba Dalmêsya ra. 11Luk baman yang wal sa. Mark ba pliki man wal bri bal, kan witin sip sa napakan warkka ra nara help ai munaia. 12Tikikus lika Epesus taunka ra blikri wan. 13Man balma bara, Troas taunka ra Karpus watla ra praika tara swiri ba sal aik, wauhtayki nani ba sin, bara kau pali lika daiwan taya ra ulbri wauhkataya ba. 14Aleksander bras warkka dadaukra ba, uya diara saura nani ai munan; Dawan mita witin ra dia daukan ba kat ai mana yabia. 15Man lika witin ba aman kaiki bas, wan smalkanka ba mapara witin kasak buan sa bamna. 16Wihta nani mawan ra yang pas pali daihra aisari bara, upla kumi sin help ai munras; sut ai swih plapan. Yang Gâd ra makabisna baha ba, witin nani mapara kulkan kabia apia! 17Sakuna Dawan help ai munan bara karnika sin aikan, bamna yang sip katna swaki sakan sturka yamni aiska ba aisi smalkaia, Ju apia nani ba sut walbia. Baku sika Dawan mita layan bila ba wina swaki ai sakan, 18bara witin sin saurka sut wina dakbi ai sakbia bara kasbrika purara ba ai kingka laka bara swaki ai saki ai brihwabia. Witin ra prana ba yaban kabia, ban kaia ban kaiara! Baku kabia. 19Priska ra bara Akwila ra laikula blikisna, bara Onesiporus watla aiskara sin. 20Erastus lika Korint taunka ra takaskan, bara Tropimus ba siknis kan bamna Mailitus taunka ra swiri. 21Trai kaiki li pyua kaina bal. Jubyulus, Pyudens, Lainus, Klaudia bara wan muihni nani sut mita, lamkula blikisa. 22Dawan Jisas Kraist man wal kabia, bara Gâd mita man nani sut ra yamnika maikbia. Baku kabia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\