3 San Juan 1

1Yang, serts almukka sna ba, upliki laitwankira Geyus ra naha wauhkataya na ulbisna; witinka ra sika kasak pali latwan kaikisna ba. 2Muihki laitwankira, yang Gâd ra makabisna sin spirit ra pain auma ba baku, diara sut ra sin pain kama, bara sin winam tara sin pain brikama. 3Wan muihni tila nani balan, bara man kasakkam tanka ba ai win bara uya pali lilia takri, man lika ban diara kasak ba kat wataukisma bamna. 4Diara wala kumi mita sin lilia ai sakras, luhpi nani diara kasak ba kat taukisa win waluna ba baman lika. 5Muihki laitwankira, man lika tankam kasak pali ni wan muihni nani dukya daukisma, kau pali lika, plis wala wina bali nani ba dukiara. 6Latwan kaikisma ba dukyara, baha wan muihnika nani mita, Kraist daknika aiska ba mawan ra param aisan. Pliskam pali, Gâd pain kaikbia ba tanka kat, man baha nani ai impakanka dukyara help muns. 7Kan witin nani, Jisus Kraist warkka daukaia wisi mahka impaki sa, bara upla hidan wina helpka kumi sin briras sa. 8Baha mita, yawan witin nani ra help munaia sa, diara kasak ba aisi smalkbia dukiara. 9Yang Kraist daknika ra wauhkataya kum ulbri, kuna Daiotrepis wan laka ba kulkras kan, witin ba ta aimakaia want sa bamna. 10Baha mita yang wamna bara, witin ba maiwanra paiwi laui daukamna, yang nani nini ra aisisi bara kunin baman sin aisi wataukisa. Bara baha baman apia, kuna wan muihni nani witin ra auya ba pain briras, bara ani uplika baha briaia wibia kaka, mapara aisi bara Kraist daknika tila ba wina kangbi sakisa. 11Muihki laitwankira, tanka saura nani nina blikpara, kuna tanka pain ba lika. Ya diara pain dauki ba Gâd wina sa, kuna ya saura dauki ba lika Gâd kakaira apia sa. 12Upla sut Demitrius dukyara pain baman aisisa, bara diara kasak ba sin, witin dukyara pain aisisa. Bamna yang nani sin baha witniska nani sna, bara man nani pain nusma, yang nani lika diara kasak ba dukyara nani sna ba. 13Yang diara manis brisna mai wiaia, sakuna brin ai daukras; ulbi mai wiaia; 14kan pât pali mai kaikamna baku sa, bara baha pyua ra yawan wal aisabia. 15Kupia kumi laka ba bri kama. Wan muihni nani nahara na, ai lakula mai blikisa; pliskam pali wan uplika nani banira laikula yas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\