Hechos 1

1Kulkanka tara brisma Tyupilus: wauhtaya pas mai ulbatna ra, yang ulbri kata Jisas dia daukan, dia sin smalkan ba, ta wina 2ban kasbrika purara uli wan ba kat. Ai apastilka nani wahbi saki Spirit Hulikira bak smalkan, dia pali sika witin nani daukaia kan ba. 3Jisas pruan wina buan ningkara, 40dis nani witin apastil nani ra ai wîna param taki kan. Sain nani wal mariki kata nahki witin ba raya sa, bara Gâd king aimaki ba laka dukia ra sin aisi kan. 4Witin kau apastil nani wal aikuki asla iwi kan pyua ra, baha nani ra naku win: --Man nani Jerusalem wina taki anira wapara. Aisa mita ai Spiritka yaia pramis aisin dukyara yang mai wisatna ba, bila kaiki bas. 5Kasak mai wisni: Jan lika upla ra li ni baman tahbi dauki kan, ban sakuna, kainam ra kau yu kulki man sa, man nani lika Spirit Hulikira ni tahbi mai daukan kabia. 6Apastil nani ba kau Jisas ai tilara brikan bara, witin nani makabi walan: --Naha pyua pali ra man Israel nani ra king laka ba kli yabaisma ki? 7Bara Jisas pana baha nani ra win: --Man nani ra maikras sa, ahkia apia kaka dia pyua kabia Aisa mita diara nani daukaia luki ba tanka pliki kaikaia, kan witin baman sika baha diara nani daukaia karnika brisa. 8Sakuna man nani puramra Spirit Hulikira balbia bara karnika brima, bara yang dukira witnis nani kama Jerusalem ra, Judia taunka aiskara, Sameria ra, ban wan tasba walara kau laiura ba kat sin. 9Diara nani aisaia bri kan ba sut aisan bara, apastil nani mawan wina Jisas ba mahka kasbrika purara uli wan; kasbrika kum bak brih dimi tiwan, bara witin nani Jisas ba kli sip kaikras kan. 10Witin nani kasbrika purara ai nakra buki kaiki kan, Jisas uli auya kan bara, baha pyua ra waitna wal kwala pihni dimi witin nani lamara bal takan. 11Baha nani bila: --Galili waitnika nani, diakan man nani kasbrika purara kat ban kaikisma? Baha Jisaska, man nani tilam wina kasbrika purara uli wan kaikram ba, baha natkara kat witin kli balbia. 12Bara apastil nani sut Alibit ilka ba wina kli Jerusalem ra taui balan. Baha ilka ba Jerusalem wal baila pali kata, baha prais sika wingka puhbaia yua ra wapaia aitani kulkan ba. 13Witin nani Jerusalem ra balan bara, utla kum purara rûm kum ra uli wih dimi takaskan. Witin nani aikuki bara kan ba sika, Pita, Jan, Jems, Andru, Pilip, Tamas, Bartolomyu, Matyu, Alpius luhpia Jems ba, Saiman karna Mamunra ba, bara Jems luhpia Judas ba sin. 14Pyua bani witin nani sut, Jisas muihnika nani aikuki asla taki kan ai pura sunaia. Witin nani ai tilara Jisas yaptika Meri bara mairin wala nani sin bara kata. 15Baha yua nani kum ra, Pita lika wan muihni nani lilapas kat buan. Upla nani asla bara kan ba lika 120 baku kan. Witin bila baha nani ra: 16"Muihki nani, pyua ba baku aimakaia kan, pyua luan Ulbanka nani ra aisi ba kat, nahki Spirit Hulikira Debit bak aisin ba Judas dukyara. Witin sika, Jisas priski silak ra brihwaia uplika nani ta brin ba. 17Judas sin wan daknika na tilara kulkan kata, baha purkara witin sin naha warkka na daukaia bri kan. 18Sakuna ai saurka mana aibapan lalahka ba ni, witin wih tasba kum atkan, ningkara, witin ai lal tani tasba ra kauhwan, bara ai byara nani sut baiwi latara takan. 19Naha sturka na Jerusalem ra iwi uplika nani walan bara, baha tasbaia ba nina witin nani ai bilara Akildama makan, baha tanka lika: 'Tala Tasbaia.' 20Pura Sunra Lawana Nani wauhkataya ra naku wisa: 'Ai watla ba bila upla iwras tasbaia baku swin kabia, upla kumi sin baha ra dimbia apia.' Baha purkara: 'Witin wark takaia kan ba upla wala ni bribia.' 21"Bara yawan nahara upla brisa, witin nani sin yawan aikuki ban sa, Dawan Jisas wan tilara kan ba pyua wina, 22Jan tahbi daukata ba wina ban Jisas kasbrika purara uli wan pyua ba kat. Bara aitani kabia witin nani ba wina kum wan tilara briaia, Jisas raiti wina buan ba dukyara witniska kaia." 23Bara baha waitna nani ai tilara kan ba wina wal sakan: Josep, Barsabas maki ba, nina wala Justus wi ba, bara Matias sin. 24Witin nani baha dukyara naku ai pura sunan: "Dawan, man baman sika upla nani kupia tanka kaikisma ba; wan mariks naha waitna wal na wina, ani pali ba man bak sakram, 25apastil warkka ra aimakaia, kan Judas lika baha warkka ba swisi tanis tiwan sa, witin waia kan pliska ra wan bamna." 26Witin nani lat ba lulkan, bara baha ba Matias ra kauhwan, bamna baha pyua wina Matias lika apastil nani tilara kulkan kan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\