Hechos 10

1Sesaria taunka ra waitna kumi bara kan nina ba Kornilius, witin lika Rom suldawa daknika kaptenka kata, nina Itali wina ba. 2Witin lika ai watla uplika aikuki Gâd ra sibrin luki mayuni kan. Witin sin lalah uya yan Ju uplika umpira nani ra help munaia, ban sin Gâd ra ai pura suni kan. 3Yu kumi tutni 3 aklak kan ra, diara aihka kumi kaikan param pali, nahki Gâd insalka kum witin bara kan ba kat bal diman, bara win: "Kornilius!" 4Bamna Kornilius sîbrinki ra pali insal ra kat ban kaiki, makabi walan: "Dawan, dia ki?" Bara insal ba bila: "Gâd pain kaikan, man puram sunram ba, bara Ju uplika umpira nani ra sin help munisma ba sut. 5Bamna man waitna nani bliks Jupa ra, Saiman nina wala Pita wi ba bri balaia. 6Witin ba Saiman wala daîwan taya saîka dadingkra ba wal takaskisa, baha watla ba sin kabu un ra sa." 7Baha ningkara, insal witin wal aisi kata ba mahka wan bara, Kornilius mita ai albika wal winan, bara suldawa kum sin Gâd ra sibrin luki kan ba, yu bani witin wal kan ya ba. 8Diara nani sut takan ba maisapahkisi, baha nani ba Jupa ra blikan. 9Yu wala witin nani impaki pat Jupa lamara balan bara, yu ba 12 aklak baku kan, Pita mita utla bahna ra uli wan, ai pura sunaia. 10Witin plun uya pali dauki kan, mahka sin piaia luki kan. Sakuna ai pata ba kau ridi daukras kan pyua ra, diara aihka kum kaikan. 11Witin kaikan kasbrika pura ba kwawan, bara kwala pis tara baku kum, ta wahlwal wilkan naha tasba kat alahbi ikan. 12Baha kwalka bilara daîwan sat, sat bara kan, mina wahlwal bri nani, pyuta nani, tnawira nani sin. 13Bara bila baikra kum walan: "Pita, bus, bara iki pis!" 14Sakuna Pita pana win: "Apia pali Dawan, yang kau aima kumi sin bahmuna dukya saura taski nani ba sat piras." 15Bila baikra kata ba kli aima walara aisin, naku walan: "Gâd mita diara klin daukan ba, man taski wipara." 16Naha diara na aima yuhmpa marikisi, kwalka kata ba kli kasbrika pura ra uli wan. 17Baha diara aihka kaikan ba dukyara Pita kau ai kupia wal aisi kan bara, Kornilius blikan waitnika nani pat dur ra bui bangwi kan, witin nani Saiman watla ba ani sapa makabi wali kan. 18Witin nani ai bila baikra karna wini makabi wali kan, Saiman nina wala Pita wi ba baha watla ra takaskisa sapa. 19Sakuna Pita lika diara aihka kaikan ba dukyara kau ai kupia wal aisi kan bara, Spirit Hulikira bila: "Kais, waitna yuhmpa mai plikisa. 20Man mahka bui munhta ra iwi wih, baha nani wal was. Nahmpa, nahmpa sin lukpara, kan yang mita baha waitnika nani ba blikri sa bamna." 21Bamna Pita munhta ra iwi wan, bara Kornilius mita blikan waitnika nani ra win: --Man nani plikisma waitnika ba sika yang; dia pali dukyara man nani na balram ki? 22Witin nani bila: --Kapten Kornilius mita ai blikan. Witin waitna kasakkira, Gâd ra sin sibrin lukisa, Ju nani sut mita sin witin ra latwan kaikisa. Bamna Dawan insalka kumi mita witin ra win man mai paiwbia ai watla ra wama, bara dia, dia aisama ba witin walbia. 23Bara Pita mita waitna nani ba yan utla ra diman, tihmia sin aikuki bahara yapi lalauan. Yu wala titan, Pita bara wan muihni nani tila Jupa wina sin, witin nani aikuki wan. 24Yu wala witin nani Sesaria ra diman, bahara sika Kornilius witin bila kaiki kan ba, ai taya nani, bara ai uplika nani sin kau witin wal asla nani ba kan paiwan. 25Pita utla ra dimaia baila kan bara, Kornilius taki wan wal prawaia, ban ai lula kriki ai mawanra kauhwi witin ra mayunan. 26Sakuna Pita mita alki buki, win: --Minam ra bus, yang na upla, sin man wal baku. 27Witin wal ban aisi utla ra diman bara, kaikan upla ailal bahara asla takan kan. 28Bara Pita bila: --Man nani pain kaikisma, Ju sertska ba lâ yaras sa, Ju uplika kum, Ju apia uplika kum wal asla takaia, apia kaka watla ra kra dimaia. Sakuna Gâd mita ai marikan yang upla kumi ra saura apia kaka taski sin wimna apia. 29Baha mita, man nani ai paiwram bara, takaskras mahka balri diara kumi sin aisaras. Bamna yang walaia want sna, man nani dia dukyara ai paiwram sapa. 30Bara Kornilius bila: --Pat yu wahlwal sa, sin naha awarka baku kan, yang waitla nara tutni pura sunra dauki kapri, waitna kumi kwala ingnikira dimi yang ra latan takan. 31Bara naku ai win: 'Kornilius, Gâd man puram sunra ba walan, bara ai kupia sin krauan man mita upla umpira nani ra help munisma ba. 32Bamna Jupa taunka ra upla bliks, Saiman nina wala Pita maki ba bri balaia. Witin ba takaskisa Saiman wala daîwan taya saîka dadingkra ba watla ra, baha watla ba kabu un ra sa.' 33Baha mita mahka blikri man mai plikaia, bamna man aitani pali balram. Nanara yang nani sut nahara bangwisni Gâd mawanra, man ra Dawan mita dia maikka aisama ba walaia. 34Bara Pita mahka aisi win: --Nanara kasak pali kaikisni, Gâd mapara upla satka kumi upla sat wala ba wal aihka apia sa, 35sakuna witin pain kulkisa ani nisanka witin ra sibrin luki diara pain sin dauki ba. 36Bamna Gâd Israel kyamka nani ra win, Jisas Kraist bak kupia kumi laka ba maisapahkan, witin ka yawan sut wan Dawanka ba. 37Man nani sut pain kaikisma, Judia tasbaia aiskara dia taki ba, Galili ra pas daukan ba, tahbi daukaia lâ ba briaia sa Jan mita smalkan ba ningkara. 38Man nani kaikisma Gâd Jisas Nasaret wina bara Spirit Hulikira karnika yan ba, witinka diara pain man dauki tauki kan, bara baha nani debil karnika munuhnta ra pat wauhwi kan ba sut rakan. Baku daukaia sip kan, Gâd witin wal kan bamna. 39Yang nani lika dia, dia Jisas daukan ba witniska nani sika, Judia tasbaia aiskara, ban Jerusalem taunka ra sin. Baha sut ningkara, upla nani witin ba dus prihni pami ikan. 40Sakuna yu yuhmpa ra Gâd witin ba pruan wina kli bukan, bara sin yang nani ra latan takan. 41Upla sut ra lika param takras kan, sakuna yang nani ra lika. Gâd mita kan wina yang nani na bak ai sakan, witnis kaia ba dukya ra. Jisas pruan wina buan ningkara, yang nani aikuki plun piri, diara sin dih bangwri. 42Bara yang nani ai blikan upla nani ra smalkaia, witnis sin aisaia, nahki Gâd mita naha Jisaska na raya nani bara pruan nani sut Wihtka mangkan sa. 43Bamna patitara pyua ba wina, dahra aisasara nani sin Jisas tanka naku aisin: 'Ya, ya witin ra luki ba, ai nina karnika ba mita saurka nani sut swih tikan kabia.' 44Pita kau aisi kan bara, Spirit Hulikira bal iwan baha nani witin ra wali nani kan ba sut ra. 45Ju lalukra nani Pita wal balan kan ba ta iwan, Spirit Hulikira ba Ju apia uplika nani ra sin yabuya ba dukyara. 46Witin nani walan, baha nani bila sat wala nani aisi, Gâd ra sin mayuni kan. 47Baku bara Pita aisin: --Upla sip kabia ki naha nani tahbi daukaia ba wina takaskaia, witin nani pat Spirit Hulikira brin na yawan baku? 48Bara adar yan, baha nani ba Jisas Kraist nina ra tahbi daukaia. Baha ningkara, Pita ra makaban yu wiria pan witin nani wal takaskaia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\