Hechos 11

1Apastil nani bara wan muihni nani Judia ra nani kan ba sturi walan, nahki Ju apia nani sin Dawan sturka yamni ba brin. 2Pita kli Jerusalem ra balan bara, Ju lalukra nani mita witin mapara buan, 3bara win: --Diakan man Ju apia nani ba watla ra waram, aikuki sin plun piram? 4Bara Pita lika dia takan ba ta wina tnata kat, naku win: 5--Yang Jupa taunka ra puri suni kapri bara, diara aihka kum kaikri, kasbrika purara ba wina diara kum bal iwuya kan kwala tara kum baku, ta wahlwal ba sut wilkan kan, ban yang bara kapri pliska kat bal iwan. 6Yang lama palira wari, bilara dia bara sapa kaikaia, bara kaikri daîwan mina wahlwal bri nani ba, daîwan kraskira nani, pyuta nani, tnawira nani sin. 7Bara bila baikra kum walri nan win: 'Pita, man bus, bara iki pis.' 8Sakuna yang wiri: 'Apia, Dawan, kan kau aima kumi sin bili ra mangkras bahmuna diara saura, taski nani ba.' 9Bara kasbrika pura ba wina bila baikra ba kli aima walara ai win: 'Gâd mita klin daukan dukya ba, man taski wipara.' 10Naha diara na aima yuhmpa takan ba ningkara, diara nani sut kli kasbrika purara brihwan. 11Baha sin pali pyua ra yang nani takaski kapri ba watla ra waitna yuhmpa wan, Sesaria wina yang ai pliki blikan kan. 12Bara Spirit Hulikira ba mita ai win, witin nani ba wal wamna takaskras pali. Bamna naha wan muihni nani 6 na sin yang wal wan. Yang nani sut Kornilius watla ra dimi bangwri. 13Witin ba mita yang nani ra ai win, ai watla ra insal kumi ai tnayara kan ba mita win: 'Waitna nani Jupa taunka ra bliks, Saiman nina wala Pita wi ba bri balaia, 14bara witin mita mai wibia nahki sip kama swaki mai sakan kaia, man bara wamtla uplika aiska.' 15Yang mahka aisari bara, Spirit Hulikira witin nani sut purara bal iwan, sin ta pali pyua ra yang nani purira bal iwata ba baku. 16Bara yang kupi krauan Dawan naku aisin ba dukyara: 'Kasak pali Jan lika li ni upla tahbi daukan, sakuna man nani lika Spirit Hulikira ni mai tahbi mai daukan kabia.' 17Bamna baha lika param sa, Gâd mita baha nani ra spirit Hulikira yan, sin yawan Dawan Jisas Kraist ra kasak lukan bara wankan ba baku. Bamna yang na yamna Gâd mapara buaia? 18Bara wan muihni nani Jerusalem ra nani ba naha sturka walan bara, mapara aisi kata ba sap takan, Gâd ra ni mayuni, nan win: --Baku sa kaka, Gâd mita Ju apia nani ra sin sans yaban ai kupia lakaia, bara raya ban kaia laka briaia. 19Stiben ikan ningkara, lalukra wala nani ra sin mahka rausauhkan, bamna tila nani ba Pinisia ra, Saiprus ra, bara Antiok ra sin plapan. Bahara Jisas sturka yamni ba Ju uplika nani ra baman smalkan, Ju apia nani ra lika apia. 20Sakuna lalukra nani tila Saiprus bara Sairini wina kan ba mita Antiok taunka ra wan, bahara Dawan Jisas swaki wan saki sturka ba Ju apia nani ra smalkan. 21Dawan karnika ba witin nani purara kan, bamna upla manas ai lukanka almuk nani ba swisi, Dawan ra ni kasak lukan. 22Bara naha sturka na Jerusalem ra serts bara ba kyama ra diman bara, witin nani mita Barnabas saki blikan Antiok ra. 23Barnabas bahara wan bara, kaikan nahki Gâd upla nani ra ai yamnika yaban ba, bamna witin lilia kan. Bara mahka upla nani ra smalkan ai kupia aiska ni Dawan ra kasak lukaia tanka. 24Barnabas lika waitna kum pain kata, witin Spirit Hulikira ni, kasak lukan laka ni sin aibangwan kan. Baha mita witin mita upla manas Dawan ra bri balan. 25Baha ningkara, Barnabas ba Tarsus ra wan Sâl plikaia, bara wal prawan bara, witin ba Antiok ra brihwan. 26Witin nani bahara serts uplika nani ba wal takaskan mani kum, ban upla nani ra sin smalki kan. Bamna Antiok ra sika pas lalukra nani nina kristian nani makan ba. 27Baha pyua ra, Dawan wina sturi bri aisi uplika tila nani, Jerusalem wina Antiok ra wan. 28Witin nani tila wina kumi nina Agabus, witin lika wan muihni nani lilapas kat buan, bara Spirit Hulikira mita yan aisin, nahki plun tiwan tara kum tasba aiska purara balbia. Baha ba kasak pali takan Klandius wihta tara aimaki kan pyua ra. 29Bara lalukra nani Antiok ra iwi ba sut wilin takan help kum blikaia, Judia ra wan muihni iwi bangwi ba nani ra, kumi bani sip kan ba kat. 30Baku bara witin nani mita Barnabas, Sâl wal mihta ra lalah ba mangki, Judia serts ta uplika nani ra blikan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\