Hechos 12

1Baha pyua ra king Herad buan, serts uplika tila nani ra rausauhkaia. 2Bamna witin mita Jan muihnika Jems ba alki, sord ni ikan. 3Bara witin kaikan Ju nani sin baha ba pain kaikan, bamna Pita sin alki priskan. Baha yua ba lika brit lebin mangkras piaia yua kata. 4Bamna Pita ba alki priskan ningkara, witin ba Herad mita silak ra mangkan. Bahara suldawa daknika wahlwal aihwaki kan, dakni bani ra suldawa wahlwal kata. Witin luki kan yua tara ba luka, upla nani mawanra sakaia. 5Bamna Pita silak ra kan, aihwawakra nani mita sin pain aihwaki kaiki kan, sakuna serts uplika nani lika witin dukya ra Dawan ra karna pali ai pura suni kata. 6Sin tihmika, Pita ba Herad mita upla nani mawanra saki brihwaia kan yua kainara, Pita lika mihta wal sut sen ni priskan, ban suldawa wal lilapas ra yapi kan. Suldawa wala nani lika dur ra aihwaki kan. 7Tisku pali kan, Dawan insalka kum balan, bara silak watla ba ingni pali takan. Witin Pita tnaya mina ra tuski bara tatukbi, win: "Man aihni pali mahka bus!" Baha sin pali pyua ra Pita mihta ra sen kata ba tasba ra kauhwan. 8Bara insal ba bila: "Man maisam ba pain wilks, bara suskam ba sin dingks." Bamna Pita naku daukan bara, insal ba bila: "Pramka tara ba dimi, nini ra bal." 9Bamna Pita ban insal ba nina bliki silak watla wina takan, sakuna witin sip pain ai dara walras kan insal dauki ba kasak apia kaka bahki sapa. Witin lukan baha kaiki ba lika yaprisauhkan ra baku lukan. 10Sakuna suldawa daknika pas taura kan ba luan, ningkara dakni wala kainara kan ba sin lui, ban latara takaia durka ayan ni daukan ba kat wan, bara dur ba kwawan. Witin nani taki yabalku auya kan, bara wan nakra klipan kumi bakura, insal ba lika Pita yakan swin. 11Pita baha kat ai dara walan, bara win: "Nanara daira walisna baha ba kasak pali sa, Dawan mita ai insalka blikan, Herad mihta wina swaki ai sakaia, bara Ju uplika nani dia ai munaia luki kan ba wina sin." 12Pita baha dukyara luki ban wapi, Jan, Mark yaptika Meri wi ba watla kat balan; bahara upla ailal asla taki ai pura suni kan. 13Witin lata tani durka ra kingban, bara tuktan mairin kum nina Roda taki balan ya sapa kaikaia. 14Witin lika Pita bila baikra ba pain tanka brin, sakuna uya lilia mita witin dur sin sakras kli plapi wan, bilara uplika nani ra maisapahkaia, Pita ba bal dur ra buisa. 15Bara witin nani bila: --Man lika tanis! Sakuna tuktan mairin ba win: --Yang kasak pali mai wisna. Bamna witin nani bila: --Bankra witin apia, kuna ai insalka. 16Sakuna Pita lika ban dur ra bui kingbi kan. Bara witin nani bal dur ba sakan bara, kaikan Pita kata, bamna witin nani sut ba ta iwan. 17Sakuna Pita ai mihta ni sain munan sap kabia, bara maisapahkan nahki Dawan mita witin ba silak watla wina sakan tanka ba. Bara witin nani ra win: --Naha diara na Jems ra maisapahks bara wan muihni nani ra sin. Ningkara witin taki, plis walara wan. 18Yu baiwan bara, suldawa nani tilara bin dauki aihka pali kan, witin nani sip tanka briras kan Pita ra dia takan sapa. 19Herad mita pliki blikan wan, sakuna sip wal prawras kan. Bara suldawa nani ba lâka dauki muni, sut kat ikan. Ningkara, Herad Judia wina taki Sesaria ra wih iwan. 20Herad lika ai kupia baiki kata, Tairus bara Saidon wal taunka ra iwi uplika nani mapara, kuna yu kum witin nani sut aidrubi balan witin ba mawanra. Sakuna witin nani lalah ni Herad suldawaka wihtka kumi wal uplika taki bangwan, baha nina ba Blastus kata. Bamna witin bak kupia kumi laka makaban, witin nani ai tasbaia ba king kuntrika wina ai pata brikan bamna. 21Herad lika yu kum mangkan, baha yuara witin lika ai king kwalka diman ba kira king iwaika ra iwi, mahka sturi nani aisinka tara aisin. 22Bamna upla nani ba ai bila baikra tara ni winan: "Naha aisi na lika upla apia, sakuna gâd pali kum aisisa!" 23Baha sin pyua palira, Dawan insalka kumi mita munan Herad ba siknis takan, kan mayunra ba Gâd ra yaras kan bamna. Witin ai wîna tara ba liwa mita pin, bara ban pruan. 24Sakuna Dawan sturka yamni ba lika kau ban tara pawi kata, ban plis nani sut ra sin smalkan kan. 25Barnabas, Sâl wal ai warkka sut daukan bara, Jerusalem ra kli taui wan; witin nani ai kulma Jan bara nina wala Mark makan ba sin brihwan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\