Hechos 13

1Antiok ra serts bara kan bara, dahra aisasara nani bara smasmalkra nani sin bara kan. Baha nani sika Barnabas, Simeon, nina wala Taya Siksa maki kan ba, Lusius Sairini wina ba, Manain witinka Galili kuntrika wihtka, Herad wal pawan ba, bara Sâl sin. 2Yu kum naha uplika nani Gâd ra luki plun piras kira Dawan ra mayunan kan bara, Spirit Hulikira nan win: "Man nani Barnabas bara Sâl wal ba saki aik, baha warkka daukaia yang witin nani paiwri ba." 3Bamna Gâd ra luki plun piras kira ai pura sunan ba ningkara, ai mihta nani witin nani pura ra kahbi, mahka blikan wan. 4Barnabas Sâl wal ba Spirit Hulikira mita blikan bamna, witin nani Sailisia ra iwi wih, baha wina duri tara kum ra aimaki Saiprus ki dakura ra wan. 5Witin nani Salamis ra wan bara, mahka Gâd sturka yamni ba smalki kan Ju nani sinagog watla ra. Jan Mark sin witin nani wal wan kata baha warkka ra help muni. 6Baha ki dakura aiska ba impaki, witin nani ban Pepos ra balan. Bahara Ju waitna kum wal prawan ai nina Bar-Jisas, witin sukia warkka dauki kan. Witin lika kunin aisi win, dia witin aisi ba lika Gâd wina sa. 7Witin lika baha ki dakura wihtka tara kan Serdius Polus; baha waitna ba sinskira kata. Bara wihta ba mita Barnabas, Sâl wal ra paiwan, witin Dawan bila walaia want kan bamna. 8Sakuna baha sukia Grîk bilara Elimas maki kan ba mita baha wihtka bara wikan, Barnabas, Sâl wal mita dia smalkbia ba kasak lukaia apia. 9Bamna Sâl, nina wala Pâl wi ba, Spirit Hulikira ni aibangwan, bara witin mita sukia ba kat aman kaiki, 10nan win: --Man kuninki ra, saurakira, debil luhpia, diara pain nani sut waihlka sma ba. Diakan man Dawan yabalka wapni nani ba warbi lakaia munisma? 11Bamna kais, nanara Dawan mita klala maikbia, bara man nakras kama, wan yu sin kaikma apia, pyua kum ba kat. Baha pali pyua Elimas nakra tihmia takan bara pliki kan upla kum pan ai mihta ra alki brihwabia kan blain takan bamna. 12Bara wihta ba naha diara kaikan bara, kasak lukan, Dawan tanka smalkan ba dukyara sin ta iwan kan bamna. 13Pâl ai uplika wala nani ba aikuki Pepos wina duri ra aimaki, ban laki Perga ra balan, Pampilia tasbaia ra; sakuna Jan, Mark lika witin nani wina dakwi taki kli Jerusalem ra wan. 14Witin nani Perga wina Antiok taunka ra balan, baha ba Pisidia kuntrika wal lamara sa. Bahara witin nani wingka puhbaia yua ra sinagog ra dimi iwan. 15Bamna Moses lâ ulban wauhkataya, bara dahra aisasara nani ulban wauhkataya nani ba aisi kaikan ningkara, prias watla wihtka nani ba mita naku maisapahkaia blikan: --Muihki nani, upla nani ra kupia kraukanka bila brisma kaka, sip sma nanara aisaia. 16Bara Pâl buan, ai mihta ni sain munan sap takbia. Bara witin bila: --Israel waitnika nani bara man nani Gâd ra sibrin luki bangwisma ba, naha na wals. 17Israel nisanka Gâdka ba wan damika nani ba bak saki brin, nisan tara daukaia, witin nani sin kau Idsipt tasbaia ra trengsar baku iwi kan bara. Baha ningkara, ai karnika ba ni baha tasbaia wina sakan. 18Bamna Gâd witin nani ba mani 40 upla iwras tasbaia ra main kaiki bri tauki kan, 19bara Kenan tasbaia ra 7 nisan iwi kan ba sut apu daukan, wan damika nani ra tasba ba yaia dukyara. 20Baha takan 450 mani prais bilka ra. "Baha ningkara tâ bri nani ba wihta ra mangkan, Samyuil yua nani ba kat. 21Baha ningkara witin nani king kum makaban, bara Gâd mita Kis luhpia Sâl ba king mangki yan mani 40 kat; witinka ba Bensiman kyamka kata. 22Ningkara Gâd, Sâl ba sakisi, witin ai watlika ra Debit ba king mangkan. Gâd mita Debit tawan nan aisin: 'Jese luhpia waitna Debit sakri, ba yang pain kaikisna, bara sin ridi sa yang dia want sna ba sut daukbia.' 23Naha sin Debit ra kyamka sika Jisas. Gâd witin ba bukan Israel uplika nani ba swaki sakaia, witin pramis aisin ba kat. 24Jisas kau balras kan pyua ra, Jan Tatahbra mita Israel uplika nani ra smalki win: 'Man nani tahbi mai daukan kaia sa, bara saurkam nani ba sin sut swiaia sma.' 25Jan Tatahbra ai warkka tnata ba alkaia man kan bara, naku aisin: 'Man nani yang na ya luki bangwisma ki? Yang lika baha man nani bila kaikisma ba apia sna. Kuna yang nini ra wala kum aula, yang witin mina ra suska awa pan sip langkras sna.' 26"Muihki nani, Ebraham kyamka nani sma ba, bara Ju apia nani Gâd ra sibrin luki bangwisma ba sin: man nani sut dukyam sa naha swaki sakan laka sturka na. 27Bamna baha nani Jerusalem ra iwi kan ba, ai wihtka nani sut aikuki Jisas ba ya sapa tanka briras kan, bara dahra aisasara nani wauhkataya wina wingka puhbaia yua bani sinagog aisi kaiki bangwi kan ba sin tanka briras kan. Baku mika Jisas pât ra lulki bangwan bara, dahra aisasara nani dia aisin ba tnata alkan. 28Witin ba ikaia pâtka diara kumi sin sakras kan, sakuna witin nani ban Pailat ra makaban witin ba ikaia. 29Bara Ulbanka nani witin dukyara dia aisin ba sut daukan bara, witin ba dus prihni wina alahbi si raiti ra bikan kan. 30Sakuna Gâd witin ba pruan nani tila wina kli bukan. 31Ningkara, yu ailal Jisas latan takan, witin wal Galili wina Jerusalem ra wan nani ra, bara nanara baha nani sika witin dukyara upla nani ra witnis aisi ba. 32"Baku bamna, yang nani nara sna baha sturka yamni ba man nani ra mai wiaia, Gâd dia wan damika nani ra pramis munan ba. 33Baha nani kyamka bangwisna bamna, yang nani ra Gâd ai pramiska dia aisin ba kat daukan, witin Jisas pruan wina bukan bara, Pura Sunra Lawana wauhkataya 2 ra ulban ba baku: 'Man ba yang Luhpi waitna sma; naiwa raya kaia laka ba maikri sa.' 34Bamna naha dukyara sika Gâd aisin kan ba, witinka ba pruan nani tila wina bukbia, wîna tara ba swika sukwi sin luan kabia apia, Ulbankara aisi ba baku: 'Yamnika nani Debit ra yaia pramis munri ba, man nani ra maikamna.' 35Baha mihta kli Pura Sunra Lawana Nani Ulbanka wala ra sin naku wisa: 'Man nampakan waitna wîna swirka sukwi lubia apia.' 36Debit ai yua nani ra Gâd dukya daukan, dia witin ra win ba kat. Ningkara, witin pruan bara, ai aisika nani raitika lamara brisi bikan, bara ai wîna tara ban sukwi luan. 37Sakuna witinka Gâd mita pruan wina bukan ba wîna tara ba, sukwi luras kan. 38Muihki nani, man nani sut pain kaikaia sma, wan saurka nani swih tikaia laka ba lika Jisas bak mai wisa. 39Witin ra kasak luki nani ba bani saurka nani sut ba swih tikan sa, Moses lakara sip swih tikras kan ba. 40Bamna aman kais, dahra aisasara nani dia ulban ba sut man nani puramra kauhbiara. Witin nani naku aisin: 41'Man nani, lawaska kakikra nani sma ba, kais, ta iwan taki si mahka prui bangws; man nani yuam ra baha sat dukya nani daukamna ba sip kasak luki bangwma apia, upla kasak mita mai smalkbia sin.' " 42Pâl ai uplika nani aikuki Ju nani sinagog wina takan bara, Ju apia nani mita win, wingka puhbaia yua wala kli bal baha sturka yamni ba witin nani ra kli smalkbia. 43Sinagog ra asla takan ba tnata alkan, Ju ailal, bara Ju takan uplika ailal sin, Pâl Barnabas wal nina blikan. Bara apastil nani mita smalki kupia kraukan, nahki witin nani ban kasak kaia sa Gâd latwanka laka ra. 44Wîk wala ra, wingka puhbaia yua, taun aiska ba aidruban kan Dawan bila walaia. 45Sakuna Ju nani kaikan nahki upla ailal aidruban kan ba, bara mahka tumi bangwan, Pâl mapara sin aisi, saura sin win. 46Bamna Pâl bara Barnabas wal lika sibrin apu aisi win: --Aitani pali kan Gâd bila na man nani ra pas mai smalkaia. Sakuna man nani mita alki briras, raya ban kaia laka ba sin brin mai daukras sa kaka, yang nani lika Ju apia uplika nani ra mahka auna. 47Naku sika Dawan ai laka yang nani ra wan smalki wan win ba: 'Man ba Ju apia nani ingnika wisi mai mangkri, bara naha tasba aiska ba swaki sakaia yabalka ra sin mai mangkri.' 48Ju apia nani ba naha walan bara, lilia pali takan, bara mahka aisin Dawan bila ba pain pali sa. Bara baha nani sut raya ban kaia laka briaia kan nani ba, kasak lukan. 49Bara baku Dawan bila smalkan kan baha tasbaia aiskara. 50Bara Ju nani mita baha taunka ra ta bri waitnika nani ra, bara tara kulkan mairka nani ba sut wal aisin. Bara witin nani sut buan Pâl, Barnabas wal mapara rausauhkaia, bara kuntri ba wina sin kangbaia. 51Bamna apastil nani mita ai mina ra tasba yuya nani alkan ba syauhbi sakan, baha uplika nani mapara witnis kaia ba dukyara. Ningkara witin nani Aikonium ra wan. 52Sakuna lalukra nani Antiok ra bangwi kan ba lilia pali kan, Spirit Hulikira ni sin aibangwan kan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\