Hechos 14

1Aikonium ra, Pâl Barnabas wal Ju nani prias watla ra dimi, ai natka kan ba baku witin nani mahka upla smalkan, bara upla uya kasak lukan, Ju nani bara Ju apia nani sin. 2Sakuna tila Ju nani kasak lukras kan ba mita, Ju apia nani ra maisapahkan, wan muihni nani mapara saura lukaia. 3Apastil nani ba bahara pyua wihka takaskan, bara ai kupia aiska ni sibrin apu Dawan dukyara aisi kan. Gâd latwanka laka dukyara aisi kan bamna, Dawan mita kau tabaiki karnika sin yan, sain nani, wark aihka nani sin daukaia. 4Bara taun uplika nani ba dakni walra takan, kumi ba Ju nani helpka taki kan, bara wala ba lika apastil nani helpka. 5Ju nani bara Ju apia nani ba wihta nani aikuki lâ daukan, apastil nani ra rau sauhkaia bara walpa ni sin sabaia. 6Sakuna Pâl Barnabas, wal baha kaikan bara, witin nani plapan Laikonia tasbaia ra, Listra ra, Derbe ra, ban baha taunka nani kir, 7bahara sin swaki sakan laka sturka ba smalki kan. 8Listra ra waitna kum kan sip wapras. Witin aisubi takan ba wina ai kuhma ba skahwa kan bamna, ban bahara iwi kan. 9Bara naha waitna lika Pâl dia aisi kan ba kat aman pali wali kan. Bara Pâl waitnika ba kat taui kaikan bara, ai dara walan nahki naha waitna kasak luki kan witin ba rawbia. 10Bara ai bila baikra karna wini, win: --Man minam ra wapni bus! Bara waitnika kata ba pâli tit bui, mahka wapan. 11Upla nani bara bangwi kan ba kaikan dia Pâl daukan ba, bara witin nani sut ai bila baikra karna wini aisin Laikonia nani bilara: --Gâd nani upla baku taki wan tilara bal iwan sa! 12Witin nani mita Barnabas nina ba Seus win, Pâl ba Hermis win, kan witin sika kau aisi kan bamna. 13Bara Seus prîstka ba, ai tempelka taun ra dimaika kat bri kan ba, bui bip nani, tangni nani diara skahkaia dukya pain nani sut bri balan. Bara upla nani bara bangwi kan ba sin aikuki asla takan, bip nani iki sakripais baku dauki apastil nani ra mayunaia wisi. 14Sakuna Pâl, Barnabas wal baha sturka walan bara, ai kwalka nani kalki ban upla nani ba tilara dimi, ai bila baikra karna winan: 15--Upliki nani, diakan man nani naku dauki bangwisma ki? Yang nani na sin man nani wal baku upla sna. Sakuna nara yang nani balri na, man nani ra sturi yamni ba mai smalkaia, naha diara bahki nani na swisi Gâd rayakira ba nina blikma, witinka mita kasbrika pura, tasba, kabu, nani ra dia, dia baha nani bilara ba sut paskan bamna. 16Pyua luan nani ra Gâd mita ban swin upla nani sut ba ai yabalka kat man tauki kaia. 17Pyua bani witin ba ya sapa tanka marikan, diara yamni dauki ba bak: li kasbrika purara ba wina wankisa, insla ra plun yan pawisa, witin plun aitani wankisa yawan pih lilia kabia dukyara. 18Apastil nani naha diara nani sut aisin sakuna, ban karna kan upla nani bip nani iki witin nani ra mayuni sakripais dauki yaban daukan ba takaskaia. 19Bara tila Ju nani aidrubi balan Antiok wina, Aikonium wina sin. Witin nani upla nani ra maisakapi muni, Pâl ra walpa ni saban. Witin nani luki bangwan Pâl ba pruan kan, bamna taun ba wina raski sakan. 20Sakuna kristian nani sut aidrubi bal pat tnaya kir bui bangwan, bara witin ba kli rawan. Ningkara taun ra kli dimi wan; bara yu walara Barnabas wal Derbe ra wan. 21Pâl Barnabas wal Derbe ra swaki sakan laka sturka yamni ba smalkan, bara kristian kau manas takan. Ningkara witin nani kli Listra ra, Aikonium ra, Antiok ra sin wan. 22Baha pliska nani ra kristian nani sutra tabaikan, ban sin smalki kupia kraukan kasak lukan lakara bapi bui kabia, bara sin win Gâd king aimaki tasbaia ra dimaia kaka, pât nani wauhwaia sa. 23Bamna serts nani banira ta uplika nani mangkan. Baha ningkara, Gâd ra luki plun piras kira ai pura suni, baha ba Dawan mihta ra mangkan, witin nani sut witinka ra kasak luki kan ba. 24Ningkara witin nani Pisidia kuntrika bak impaki, Pampilia tasbaia ra balan. 25Sturi yamni ba Perga taunka ra sin smalkan. Ningkara witin nani Atalia ra balan. 26Bahara witin nani duri tara kum ra aimaki Antiok ra balan. Baha pliska ra sika serts ta upla nani mita witin nani ba Gâd latwanka mihta ra mangkan, bara nanara witin nani baha daukaia kata sut dauki tnata alkan kan. 27Witin nani Antiok ra balan bara, serts uplika nani sut asla paiwan, bara baha nani ra win, dia, dia Dawan witin nani ra daukan ba, bara nahki Gâd mita Ju apia nani ra sin yabalka ba sakan kasak lukaia dukyara. 28Bara Pâl Barnabas wal bahara pyua wihka takaskan kristian nani ba aikuki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\