Hechos 15

1Baha pyua ra tila upla nani Judia wina Antiok ra balan. Baha nani mita wan muihni nani ra naku smalkan: swaki sakan laka ba briaia kaka, sirkumsisan ba ai wîna ra briaia, Moses lâ yan ba kat. 2Naha diara na dukyara, Pâl Barnabas wal baha uplika nani aikuki kasak blahwan. Ningkara, Pâl bara Barnabas, bara upla tila nani sin sakan Jerusalem ra waia, apastil nani bara serts ta uplika nani aikuki, naha tanka na dukyara aisi kaikaia. 3Antiok serts ka uplika nani mita witin nani ba blikan, bara ai impakanka ba brin. Bara ban Pinisia bara Sameria tasbaia nani bak maisapahki wan, nahki Ju apia nani ai lukanka almuk nani ba lulki si, Dawan nina blikan ba tanka. Wan muihni nani naha sturka walan bara uya lilia pali takan. 4Pâl, Barnabas wal Jerusalem ra balan bara, serts ba, bui baku sin apastil nani ba mita, bara ta uplika nani ba mita sut sin pain brin. Baha nani ra sin witin nani mita maisapahkan dia, dia Dawan witin nani wal daukan ba. 5Parisi daknika wina, tila nani kasak luki bangwan nani ba, ai mina ra bui, nan aisin: --Ju apia nani kasak luki bangwi ba sut, ai wîna ra sirkumsisan ba briaia sa, Moses la nani wankan ba sin kulkaia sa. 6Apastil nani bara serts ta uplika nani aikuki asla taki bangwan, baha laka ba dukyara tanka plikaia. 7Pana, pana kasak aisi blahwan ningkara, Pita buan, bara nan aisin: --Muihni nani, man nani pain kaikisma, nahki Gâd mita man nani tilam wina bak ai saki ai brin, Ju apia nani ra sin swaki sakan laka sturka ba smalkaia, baha nani sin kasak lukbia dukyara. 8Bara Gâd, witinka upla kupia pain kaiki ba bui naha diara na wan marikan sa, nahki Ju apia nani ra sin want ba, bara Spirit Hulikira baha nani ra yaban sin yawan ra wankan ba baku. 9Gâd mita yawan na Ju apia nani ba wal kau sat aihka lika wan kulkras sa, kan witin nani ai kasak lukan laka ba mita ai kupia nani sin klin sakan sa. 10Bara nanara, diakan man nani Gâd diara daukan ba mapara aihka lukisma, ban naha lalukra nani ra yarka karban wihra twilkaia munisma, baha karbanka yawan bara wan damika nani sin sip twilkras kan ba? 11Sip apia pali. Kan yawan nani kasak lukisa, swaki wan sakan laka bri na lika, Dawan Jisas kupia latwanka ba mita, bara baku sin Ju apia nani ba mapara sin. 12Bamna upla nani ba sut sap taki wali kan, bara Pâl, Barnabas wal ai sturka ba mahka aisin, nahki Gâd witin nani bak sain nani, wark aihka nani sin daukan ba Ju apia nani tilara. 13Baha nani aisi tnata alkan bara, Jems naku aisin: --Muihki nani, pliskam yang ra wira wals: 14Saiman Pita pat wan win, nahki Gâd Ju apia nani ra pas pali pain yamnika yan ba, bara witin nani tila wina sin bak saki brin ai uplika nani kaia. 15Baha diara nani na lika dahra aisasara nani bila aisinka ba kat aimakisa, Ulbanka nani ra naku aisi ba baku: 16'Naha diara nani ningkara, yang Debit watla kauhwan ba bal kli buki bapamna; sauhkan ba sin kli paskamni, kli sin raya bapamni. 17Upla wala nani sut Dawan plikbia ba mata, bara nisan wala nani sut pura ra yang nini makan sin. 18Dawan naku wisa, witinka naha diara nani ban patitara pyua ba wina swin ba kaikan.' 19"Baha mita yang lukanki ba lika naku sa: yawan Ju apia nani ra trabil munaia apia sa, witin nani ai lukanka almuk ba swisi, Dawan nina blikuya kaka aitani sa. 20Aitani kabia yawan baha nani ra ulbi maisapahkaia, aidul ra sakripais daukan pata satka kumi sin pibia apia, baha taski bamna. Bara upla kumi marit takras kira ai maîa briaia apia sa, daîwan katwi pruan nani wina ba pibia apia, talia sin apia. 21Bamna patitara pyua ba wina taun banira upla bara sa, Moses laka ba dukyara smalkisa, bara wingka puhbaia yua banira sin prias watla nani ra aisi kaikisa. 22Bamna apastil nani bara ta uplika nani, bara serts aiska ba wilin takan, witin nani ai tila wina upla tila nani saki Antiok kat blikaia, Pâl bara Barnabas aikuki. Witin nani sakan ba lika Judas, nina wala Barnabas maki ba, wala Sailas, witinka waitna pain aihwa kulkan ba wan muihni nani tilara. 23Bara witin nani baha nani wal wauhkataya kum blikan bahara naku ulban kan: "Yang nani apastil bara serts ta uplika nani, bara wan muihni nani sut ba mita, Ju apia nani sma bara lakula mai blikisna, muihni nani lakara, man nani sut Antiok ra iwisma ba, Siria ra, Sailisia tasbaia ra sin. 24Yang nani tanka briri tila upla nani adar yaras katna ba, naha wina taki man nani ra wan; bara witin nani man nani ra aisi ba mita ambuk mai muni mamwahkan. 25Baha mita yang nani aitani luki bangwri, yang nani tili na wina upla nani saki blikaia, man nani mai kaikaia, bamna wan muihni latwankira nani, Pâl bara Barnabas wal baha nani ba blikuna. 26Witin wal sika ai rayaka ba trabil ra ban dingkan wan Dawan Jisas Kraist tawan. 27Baku bara, yang nani blikuna ba sika Judas bara Sailas wal, witin nani mita man nani pali wînam kat, kat aisi mai wibia, dia, dia yang nani ulbri ya ba tanka sut. 28Bamna Spirit Huliki ra aitani lukan bara yang nani sin, man nani puram ra wihrika wala sunaia apia, naha kupia kraukanka nani na baman lika: 29daîwan wîna aidul nani ra sakripais daukan ba lika pipara, talya ba sin apia, daîwan nani langki ikan wîna ba sin apia, bara upla kumi marit takras kaka ai maîa ba briaia apia sa. Naha diara nani alki brima kaka, man nani pain daukisma. Bara yamni wama." 30Baku bara, baha nani blikan ba ban Antiok ra wan. Bahara lalukra nani ba sut aikuki asla takan bara, wauhkataya ba baha nani mihta ra mangkan. 31Wan muihni nani baha aisi kaikan bara, lilia pali taki bangwan, baha maisanihkra witin nani ra yabi ba dukyara. 32Judas bara Sailas wal sin sip pali kan Dawan wina kupia kraukanka pain brin ba baha nani ra yaia, bamna ai bila nani aisi wan muihni nani ra maisanihkan, kupia sin uya ta baikan. 33Witin nani pyua tila nani bahara luan ningkara, wan muihni nani mita kupia kumi laka ra lakula dauki muni, blikan nani mihta ra kli blikan wan. 34[Sakuna Sailas lika wilin takan bahara takaskaia.] 35Pâl bara Barnabas wal sin Antiok ra ban takaskan. Upla wala nani aikuki, witin nani mita upla nani ra Dawan sturka yamni ba smalki, kupia krauki kan. 36Baha yua nani ningkara, Pâl Barnabas ra win: --Kaisa kli wan muihni nani ba nahki sapa kaikaia, baha pliska nani sutra yawan Dawan sturka smalkan nani ra. 37Bara Barnabas lika want kan Jan, Mark ba kli witin nani tilara brih taukaia. 38Sakuna Pâl mita baha wahma kli aikuki taukaia aitani lukras kan, witin kata sika Pampilia kuntrika ra witin nani ra swin; bara wark ra waras kan. 39Baha dukyara witin nani uya blahwan, ningkara wal dakwi takan; bara Barnabas mita Jan, Mark ba brih duri tara aimakan, Saiprus ra waia. 40Pâl lika Sailas ba bak saki brin. Wan muihni nani mita witin nani ba Dawan latwanka laka mihta ra mangkan, ningkara witin nani mahka impakan. 41Witin nani Siria bara Sailisia bak lui wan kristian nani bara ba tabaiki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\