Hechos 16

1Pâl bara Sailas wal impaki witin nani Derbe ra wan, baha wina Listra ra balan. Bahara sika lalukra kum wal prawan nina ba sika Timoti; witin ba Ju lalukra mairin kum luhpia, ai aisika lika Grîk kata. 2Wan muihni nani Listra ra bara Aikonium ra iwi kan ba sut mita, witin dukya ra diara pain man aisi kan. 3Pâl brin daukan Timoti ba witin wal taukbia, bamna witin ba brisi sirkumsisan daukan, Ju nani baha kuntrika ra iwi kan ba kupia sauhkaia apia ba mata. Kan upla nani sut pat kaikan, witin aisika ba Grîk kan ba. 4Bara taun bani witin nani luan ba, wan muihni nani sut mihta ra mangkan, apastil nani bara ta uplika nani Jerusalem ra bara bangwi ba mita, dia witin nani ai mihta ra lâ mangkan ba. 5Bamna serts nani ba kau bapi buan kasak lukan lakara, bara kristian nani lika pyua bani ailal taki kata. 6Spirit Hulikira adar yaras kata Esia ra sturi yamni ba smalkaia. Bamna witin nani Pridsia bara Galesha tasbaika bak impaki, 7ban Misia tasbaia lainka kat balan. Baha wina Bitinia tasbaia ra luaia lukan, sakuna Jisas Spiritka mita bahara waia adar yaras kan. 8Bamna witin nani Misia ba laihku lui, Troas ra iwi wan. 9Bahara Pâl tihmia ra diara aihka latan kaikan. Masedonia waitnika kumi ai mina ra bui witin ra makabi win: "Masedonia ra lui bal, help wan muns." 10Pâl naha diara aihka kaikan bara, yang nani mahka ridi taki bangwri Masedonia ra waia. Bamna lukri baha ba kasak pali Dawan mita paiwi kan, Masedonia ra wih Dawan sturka yamni ba yang nani smalkaia. 11Bamna yang nani Troas wina duri tara aimaki, ban impaki Samotresia ra bal bangwri, yu wala lika Niapolis ra. 12Baha wina yang nani Pilipai ra wari; naha taunka ra lika Rom uplika pali nani iwi kan ba, Masedonia tilara taun kau tara kulkan kan ba. Bahara yang nani pyua wiria takaski bangwri. 13Wingka puhbaia yua kum ra, yang nani taun ba wina lata tanira taki wari, awala un ra. Upla nani ai natka kan, bahara wih ai pura sunaia. Bamna yang nani mahka iwi, mairin nani bahara bal asla takan nani ra Dawan sturka yamni ba smalki bangwri. 14Witin nani wina kumi ba nina Lidia, Taiataira taunka wina, kwala painkira mapla balyante wauhwi aiâtkra kan. Mairka ba Gâd ra mayuni kan, bara witin sin bara wali kata; Dawan mita ai kupia ba ilingkan, Pâl dia aisi ba aman pali walaia. 15Witin lika ai watla uplika nani sut ba wal tahbi daukan. Ningkara yang nani ra makaban: --Yang na kasak Dawan ra tauri lukisma kaka, man nani bal waitla ra dimi takas. Bamna witin taibi ai munan takaskaia. 16Yu kumi yang nani pura sunaia pliska ra taki auna kan bara, tukta mairin kum wal prawi bangwri; witin sukia, diara kaikaia spiritka bri kata. Witin alba kan, bara diara kaikaia warkka dauki ba wina ai dawanka nani ba lalah uya pali sakaia yabi kan. 17Naha tuktan mairin na mahka Pâl bara yang nani nini ra wapi wini, ban aisi win: --Naha waitna nani na lika Gâd lai purara iwi ba dukya dadaukra nani sa, man nani ra sin maisampahkisa swaki sakan yabalka ba dukyara! 18Yu ailal baku dauki kan. Ban pyua kum kat Pâl kupia sauhkan, bara taui baha spiritka saura tukta mairin ra kan bara win: --Jisas Kraist nina ra yang mai wisna, man witin ba wina taks. Bara baha minitkara spirit saura witin ba swin. 19Sakuna tukta mairin dawanka nani kaikan, nanara witin nani sip kli witin bak lalah sakbia apia, bamna Pâl bara Sailas wal ra alki lilia dauki taukaia pliska ra brisi, wihta nani mihta ra mangkan. 20Witin nani mita Pâl Sailas wal ba Rom wihtka nani mawanra brisi, nan aisin: --Naha waitnika nani Ju nani sa, bara wan taunka ra bal trabil bukisa. 21Witin nani wan smalki ba natka yawan sip alki daukbia apia, kan Rom uplika nani sna. 22Bara upla nani sut witin nani mapara buan, wihtka nani mita sin adar yan kwalka nani ba taya wina daiki si, klala ni wipbia. 23Witin nani ra uya wipan ba ningkara, silak ra mangkan, bara silak watla main kakaira sin adar yan, pain pali aihwaki bri kabia. 24Silak watla main kakaira baha adarka brin bara, Pâl bara Sailas wal ba silak watla bila un pali tani kat brisi, mina nani sut dus unta daukan bara dingki priskan. 25Sakuna tihmia wal bakrikira, Pâl bara Sailas wal ai pura suni Gâd ra lawan aiwani kan, bamna upla nani silak ra kan ba witin nani ra wali kan. 26Tisku baku kan, tasba nikban, bara silak watla playka nani ba sut sin nikban kata. Baha sin pyua ra silak watla durka nani sut ba kwawan, bara silak ra mangkan uplika nani ba sut wilkan nani kan ba langwi kauhwan. 27Silak watla main kakaira ba yapan wina kupia krauan buan bara, kaikan silak watla durka nani sut lika param man kan. Bara ai sordka saki ai mihta pruaia luki kan, witin lukan silak ra mangkan uplika nani sut ba taki plapan. 28Sakuna Pâl aitabaiki winan: --Man wînam ra wataui munpara, kan yang nani sut nara sna! 29Bara silak watla main kakaira ba lamp kum makabi, witin ban plapi diman, sibrin mita ai wîna sut tatatwi kan, bara Pâl, Sailas wal mina kat kauhwan. 30Ningkara, Pâl bara Sailas wal ba silak wina saki, makabi walan: --Masa nani, yang dia daukamna bara ai swaki ai sakan kabia ki? 31Witin nani bila: --Dawan Jisas Kraist ra kasak luks, man bara wamtla uplika nani sut. 32Witin nani mita Dawan sturka yamni ba witin ra smalkan, bara watla uplika nani sut ra sin. 33Baha sin tihmika silak watla main kakaira ba mita witin nani ba brisi insauhkanka nani ba sikban; bara witin ba tahbi daukan, watla uplika nani sin sut. 34Ningkara, witin nani ba ai watla ra brisi plun dakakan. Bara witin ai watla uplika sut aikuki lilia pali kan, nahki witin nani Dawan ra kasak lukaia laka alkan ba dukyara. 35Titan ra wihta nani mita suldawa nani blikan, silak watla main kakaira ra maisapahkbia Pâl bara Sailas wal ba langkaia. 36Bara silak watla main kakaira ba Pâl ra win: --Wihta nani wina adar aikan sa man nani mai langkamna, bamna nanara man nani sip sma liliakira mahka taki waia. 37Sakuna Pâl mita suldawa nani ra win: --Yang nani na Rom taunka suliarka nani sna, bara laika sin daukras kira upla sut mawanra ai wipi silak ra sin ai mangkan, bara nanara yukuwi pali ai saki bangwaisa? Sip apia! Witin nani pali bal naha wina ai sakaia sa. 38Aihwawakra nani mita baha tanka nani ba sut wihta nani ra win. Wihta nani sibrin takan, baha nani ba Rom taunka suliarka nani sa walan bara. 39Wihta nani wan, bara Pâl bara Sailas wal ra makaban ai pâtka nani ba swih tikbia, bara saki muni ban sin makaban taun ba wina mahka taki wabia. 40Witin nani silak wina takan, bara Lidia watla ra wih diman. Ningkara, wan muihni nani ba kaikan, bara baha nani ra tabaiki muni, baha wina mahka wan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\