Hechos 17

1Pâl bara Sailas wal impaki Ampipolis bara Apolonia bak Tesalonaika taunka ra balan. Bahara lika Ju nani priaska watla kum bara kan. 2Pâl ai natka kan ba baku, witin prias watla ra wih diman. Wîk yuhmpa bahara takaskan bara wingka puhbaia yua bani baha uplika nani wal aisi kan. 3Ulbanka nani tanka ba param aisi kan, Mesaia ba pat wauhwaia kan, witin pruan ka wina kli buaia kan ba sin. Bara sin win: --Naha Jisaska dukyara aisisna na sika Mesaia ba. 4Bamna tila Ju nani kasak lukan, bara Pâl bara Sailas aikuki asla takan, Grîk uplika nani ailal Gâd ra kasak luki nani kan ba sin, bara tara kulkan mairka nani sin uya. 5Sakuna Ju nani kasak lukras kan ba mita ai kupia baikan, bara waitna saura nani bahki man yabal ra kirbi tauki nani ba, asla paiwi, upla nani kupia turban. Witin nani mita Jeson watla ra pliki wan, Pâl bara Sailas wal bara kaka, saki upla nani mihta ra mangkaia. 6Witin nani bahara sakras kan bamna, Jeson bara wan muihni tila nani alki raski, taun wihtka nani mawanra brisi muni, bara aitabaiki winan: --Naha waitnika nani mita sika tasba aiska na ma kupi sa, ban naha kat sin balan, 7bara Jeson ai watla ra dingki brisa. Naha nani Rom kingka Sisar laka mapara bui sa. Witin nani sin wisa king wala kumi bara sa, baha ba Jisas. 8Upla nani bara wihta nani kyama ra naha diara nani diman bara, baha nani sut kupia turban pali takan. 9Bamna taun wihtka nani mita win, Jeson bara wan muihni nani sut lalah aibapbia. Bamna witin nani lalah aibapi, pri takan. 10Tihmia pat iwan, wan muihni nani mita Pâl bara Sailas wal Beria ra blikan wan. Witin nani nan Beria ra diman bara, Ju nani priaska watla ra, wih diman. 11Naha Ju ka nani na kau upla painkira nani kan Tesalonaika nani ba wal. Witin nani ai kupia aiska ni Dawan bila ba brih kan, bara yu bani Ulbanka nani ba tanka pliki kaiki kan, diara nani aisi kan ba kasak sapa. 12Baha nani ailal kasak luki bangwan, Grîk mairka tara kulkan nani ba sin ailal, bara Grîk waitna nani sin uya kasak lukan. 13Sakuna Tesalonaika ra Ju nani bara bangwi kan ba walan, nahki Pâl Dawan bila ba Beria ra sin wih smalkisa, bamna bahara sin witin nani wih upla nani kupia turban. 14Wan muihni nani mita aihni pali Pâl ba kabu un ra blikan wan. Sailas bara Timoti wal lika Beria ra takaskan. 15Baha nani Pâl yula kahbi auya kan ba, ban Atens taunka kat wan. Witin nani mahka kli ai bila tauan bara. Pâl mita win Timoti bara Sailas wal ra wibia aihni trai kaiki witin ra balbia. 16Pâl ba Atens ra, Sailas bara Timoti wal bila kaiki kan bara, witin ai kupia ba sap apia kan, baha taunka ba aidul laka ni bangwan kan kaikan bamna. 17Baha mita witin mita prias watla Ju nani ra, bara Gâd ra luki mayuni uplika nani ra sin aisi kan. Ban pulaia pliska ra sin upla nani wal prawi ba banira aisi kan. 18Upla nani kum, kum Epikyuriyan smalkanka stadi muni kan ba, bara wala nani Stoik smalkanka stadi muni kan ba sut witin wal mahka blahwan. Tila nani bila: --Naha waitnika sturi aisasara pali na, dia sip saki wan wiaia? Wala nani bila: --Gâd wala nani smasmalkrika talya sa. Witin nani naku aisi kan, kan Pâl lika aisi kan Jisas dukyara, witinka pruan wina kli buan ba dukyara sin. 19Bamna Pâl ba Areopagus ilka ra brihwan. Pyua bani baha pliska ra sika witin nani asla taki kan, dia, dia kra aisaia brikan kaka. Bara baha uplika nani mita makabi walan: --Sip sna ki yang nani kaikaia baha smalkanka raya man bri balram ba? 20Diara aihka pali nani wan wisma bamna, yang nani want sna kaikaia naha tanka na dia sa sapa. 21Atens uplika nani, bara trengsar nani bahara iwi ba sut diara bahki nani ra ai pyua nani tikras kan, sakuna diara raya kum kaka lika walaia laik kan, aisaia sin. 22Bamna Areopagus ilka ra, Pâl baha nani lilapas kat ai mina ra bui, win: "Atens waitnika nani, yang kaikisni man nani ba gâd nani ba kakulkra pali sma. 23Kan yang naha taunka ra wapi tauki kapri, man nani puram sunisma ba pliska nani ra sin, bara altar kum kaikri; bahara bila nani ulban kan ba lika nan kata: 'Gâd kum ra kaikras ba.' Bamna pain sa, baha Gâdka man nani kaikras kuna puram suni mayunisma ba, baha pali Gâdka dukyara sika yang aisisna ba. 24"Gâd, witinka mita naha tasba, dia, dia sin bilara ba sut paskan ba, witin sika kasbrika purara bara tasba sut Dawanka sa. Upla ai mihta ni paskan tempelka ra sin dimi iwras sa. 25Upla kum mita ai dukia daukaia sin witin nit apia sa. Kau witin mita ni upla sut ra rayaka yabisa, pasa, diara wala nani sin sut. 26"Witin upla kumi wina, nisan satka bani ba paskan, tasba aiskara iwaia. Witin mita sin pyua nani, plis nani sin mangki yan anira iwaia kaia ba. 27Naha sut witin daukan, upla nani baha kaiki witin ra plikaia, bara ban kra wal prawbia Gâd ba yawan wina laiura apia sa baman. 28Kan witin taka mita sika yawan raya sa, aiauisa, nara sin bangwisa. Man nani tilam wina sinskira aisasara tila nani naku aisin: 'Yang nani na sin Gâd taiyka sna.' 29Gâd taiyka nani sa kaka, diakan yawan lukaia Gâd ba lalah pauni, lalah pihni kra, walpa ni upla ai mihta ai ni paskan lilka baku kulkaia? 30Gâd lika patitara pyua ra upla nani diara tanka kaikras kan ba mapara ai nakra prakan kan. Sakuna naiwa yua ra lika plis banira upla nani iwi ba sutra param wisa, ai saurka nani ba wina ai kupia lakaia sa. 31Gâd yu kumi mangkan sa, naha tasba aiska na laka wapni kat daukaia, waitna kumi witin bak sakan ba mita. Naha dukyara tanka aiska wan marikan sa, Jisas pruan wina bukan bamna." 32Pruan nani kli buaia dukyara aisin walan bara, tila nani mita lawaska kikan. Wala nani bila: --Kau pain kabia pyua walara kli naha aisanka na walaia. 33Bara Pâl witin nani tila wina mahka taki wan. 34Sakuna upla kum, kum ai nina blikan, kasak sin lukan. Witin nani tilara kata Daionisius, witinka Areopagus uplika kum, bara mairin kumi nina Damaris, bara kau wala nani sin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\