Hechos 18

1Naha diara ningkara, Pâl Atens wina taki Korint taunka ra wan. 2Bahara witin Ju waitna kum wal prawan, ai nina Akwila kata; witin ba Pontus tasbaia ra aisubi takan. Akwila lika ai maîa wal bisi pali Itali kuntrika wina balan kan, kan king Klandius mita Ju nani sut Rom taunka wina kangbi sakan kan bamna, witin mani sin baha wina takan. Bara Pâl wan witin nani ba kaikaia. 3Witin baha nani wal takaskan kan sin warkka dadaukra nani kan, tent watla papaskra kata; bamna witin nani wal takaskan aikuki wark takaia. 4Wingka puhbaia yua bani Pâl lika Ju nani prias watla ra wan; bahara witin trai kaiki kan Ju nani, Grîk uplika nani sin kupia alkaia. 5Sailas bara Timoti wal Masedonia wina balan bara, Pâl lika ai pyua aiska pali yaban, param pali Ju nani ra wiaia sturi yamni ba tanka, Jisas ba Mesaia sa. 6Sakuna witin nani mahka pali bui, witin mapara swira bila nani aisin. Bara Pâl ai kwalka singbi sain kum yan, nahki witin nani tila wina taki auya ba, bara sin win: --Man nani tanis tiwma kaka, baha lika man nani pali pâtkam sa, yang laila purara baha pâtka apu sa. Bamna naiwa na wina yang Ju apia nani tilara auna. 7Witin sinagog wina taki waitna kumi watla ra wan, waitnika nina ba Taitus Justus kata. Witin ba Gâd ra ai pura suni mayuni kan, ai watla ba bri kan sinagog tnaya ra. 8Bara Krispus, prias watla wihtka ba, ai watla uplika sut aikuki Dawan ra kasak lukan. Korint uplika nani ailal pali sin Dawan sturka walan, bara kasak lukan ba sut tahbi daukan. 9Bamna Dawan mita Pâl ra tihmia ra diara aihka kaikan bak naku win: "Man sîbripara; kau aisi smalki bas, bilam prakpara. 10Yang man wal sna, bamna upla kumi sin mai alki sip rau mai sauhkbia apia, naha taunka ra yang upla ailal pali brisna bamna." 11Baku bara Pâl mita Korint ra mani kumi pura bakriki takaskan; baha nani ra Gâd sturka smalki kan. 12Sakuna baha yua nani ra, Galio ba Akeya wihtka tara aimaki kan pyua, Ju nani sut asla taki Pâl mapara buan, bara la watla ra brisi, 13wihta ra win: --Naha waitnika mita upla nani ra smalki kupia alki taukisa, nahki Gâd ra ai pura suni mayuni bangwaia, Moses laka ba sauhki natkara. 14Pâl mahka aisikan, bara Galio Ju nani ra win: --Naha tanka na bankra diara saura pali aihwa kum daukan kaka lika, yang sip sna man nani Ju nani diara aisamna walaia; 15sakuna naha na, bila nani dukyara, bara nina nani, bara man nani lamka nani dukya ra sa bamna, man nani baha wapni dauks, kan yang want apia sna nahamuna dukya nani laka daukaia. 16Bara baha nani sut la watla wina kangbi sakan. 17Bamna Grîk nani mita sinagog wihtka Sostenis ba alki, wihta tara mawan kat pruki bangwan. Galio baha kaikan, sakuna ai kupia lukras kan. 18Pâl wan muihni nani wal yu ailal Korint ra takaskan. Ningka ra, wan muihni nani ba lakula dauki si, Priska bara Akwila aikuki duri tara ra aimaki Siria tasbaia ra wan. Witin kau duri tara ra aimakras kan bara, Senkriya ra wih ai tawa irban, witin pramis kum daukan ba tnata alkaia. 19Witin nani Epesus taunka ra wan bara, Pâl mita Priska Akwila ba swisi, sinagog ra wan, bara Ju nani baha ra bal asla taki kan nani ra aisi kan. 20Baha nani mita makaban kau yu ailal witin nani wal takaskbia, sakuna witin apia win. 21Bamna witin nani ra lakula daukisi, win: "Dawan helpka ra yang kli bal man nani mai kaikamna." Bara witin duri tara ra aimaki, mahka takan Epesus wina. 22Sesaria ra wan bara, Pâl mita Jerusalem ra wan lalukra nani lakula daukaia ningka ra Antiok ra iwi wan. 23Baha ra yu tila nani luan, ningka ra kli taki impakan plis wala nani ra, Galesha ra bara Pridsia ra sin; bahara iwi kristian nani sut ta baiki kan. 24Baha pyua ra Epesus ra Ju waitna kum balan, ai nina Apolos. Witin ba Aleksandria taunka wina bara smasmalkra sin painkira kan, Ulbanka nani tanka sin kasak kaiki kan. 25Naha waitnika Dawan yabalka tanka sin aitani kat lan takan kan, aitabaiki sin aisi kan, Jisas tanka ba param saki smalki kan, witin Jan Tatahbra tahbi daukanka tanka baman kaiki kan sakuna. 26Apolos lika ai lukanka aiska ni sinagog ra aisi kan. Sakuna Priska Akwila wal baha walan bara, witin nani mita Apolos ba tnayara brisi, kau Dawan yabalka tanka param pali smalkan. 27Bamna Apolos ba Akeya kuntrika ra luaia win bara, Epesus ra lalukra nani mita witin helpka ra wauhkataya kum ulbi Akeya muihni nani ra bliki win, Apolos ba pain bribia. witin Akeya ra wan bara, baha nani Gâd kupia latwanka tara mita kasak luki kan nani ba helpka pali aimakan. 28Bara witin Ju nani mapara aisi ba param pali saki upla nani mawan kat aisi kan. Apolos kasak aisi kan ba mita, Ju nani mita sip diara wiras kan, witin Ulbanka nani wina saki Jisas ba sika Mesaia sa aisi kan bamna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\