Hechos 19

1Apolos ba Korint ra kan bara, Pâl lika lai il nani tasbaia nani bak impaki ban Epesus ra kat balan. Baha ra kristian tila nani wal prawan. 2Bara baha kristianka nani ra makabi walan: --Man nani pas kasak lukatma bara, Spirit Hulikira ba brisatma ki? Witin nani bila: --Yang nani Spirit Hulikira bara sa sapa tanka sin walras pali. 3Bamna Pâl witin nani ra makabi walan: --Baku kaka, dia sat tahbi daukanka man nani brisatma ki? witin nani bila: --Jan tahbi daukanka ba kat baman. 4Pâl bila: --Jan lika upla tahbi dauki kan wan saurka nani wina wan kupia lakan tanka ba kat, bara Israel uplika nani ra sin win, witin ai nina ra kum aula bara kasak lukbia, bara baha ba sika Jisas. 5Naha walan ba ningkara, sut Dawan Jisas nina ra maki tahbi daukan kan. 6Pâl ai mihta baha nani purara kahban bara, sut purara Spirit Hulikira bal iwan. Bara mahka witin nani bila sat, sat aisin, Dawan sturka sin aisi kan, Gâd wina yan bamna. 7Baha nani sut lika asla 12 waitna kan. 8Pâl lika kati yuhmpa pali Ju nani prias watla ra impaki wih, ai kupia aiska ni smalki, bara aikuki sin aisi kan. Witin upla nani ba kupia lakaia muni kan, Gâd king aimaki laka ba dukya ra. 9Sakuna tila nani ai kupia karna daukan, kasak sin lukan daukras kan, kau ni upla nani mawanra sturi yamni ba mapara saura ni aisin. Bara Pâl baha nani swisi, kristian nani ba Tiranus skulka watla ra brihwan; bahara witin yu bani aisi kan. 10Baha ba dauki kan mani wal prais, bara Esia tasbaia ra iwi nani ba sut Dawan Jisas sturka ba walan, Ju nani bara Ju apia nani sin. 11Bara Gâd mita Pâl bak sain aihka nani ailal pali dauki kan. 12Ban angsar nani sin apia kra kwala wala nani sin witin ra kangban ba, kwalka nani ba siknis uplika nani ra brihwan, bara baha ni siknis uplika nani ba rakan, spirit saura nani ba sin upla nani wina taki kan. 13Sakuna tila Ju nani, impaki tauki spirit saura nani kangbi saki kan ba mita trai kaikan Dawan Jisas nina maki spirit saura nani kangbi sakaia. Spirit saura nani ra naku win: "Spirit saura nani, Pâl smalki ba Jisas ka nina ra mai wisna, bal taks!" 14Naha na dauki kan Ju prîstka tara kum nina Skiba wi ba luhpia waitna 7 ba mita. 15Sakuna pyua kum spirit saura ba mita pana win: "Yang Jisas ba kakaira sna, Pâl ba sin. Sakuna man nani lika ya sna sapa mai kaikras." 16Spirit saura brikan waitnika bui witin nani ra pâli alkan, bara ai karnika aiska ni dingki alkan. Bara ban baha nani pura luan, saura pali sin munan, bamna utla ba wina kwala sin apu kasak insauhkan kira ban taki plapi bangwan. 17Baha sut Epesus ra iwi nani kan ba walan, Ju nani, Ju apia nani sin, bara witin nani sibrin pali takan, bara Dawan Jisas nina ba tara pali mayunan. 18Baku sin kasak lukan nani ba ailal bal ai dahra sakan, saurka nani pyua luan ra daukan ba sut pali. 19Sukia warkka lan takan uplika nani ailal sin ai wauhkataya nani bri sal, upla nani sut mawanra angkan. Baha wauhkataya nani atkan praiska ba kulkan 50,000 lalah pihni ma nani kata. 20Baku sika Dawan sturka yamni ba kau aiska pali pawi kan, ai karnika ba tanka sin mariki kan. 21Naha diara nani ningkara, Pâl brin daukan Masedonia bara Akeya ba wih kaikaia, bara baha wina ban Jerusalem ra waia. Witin sin aisi kan, Jerusalem ra wabia ningkara, Rom ra sin waia. 22Bamna witin ra help muni waitna wal saki Masedonia ra blikan, baha sika Timoti bara Erastus wal. Witin lika pyua wiria Esia ra takaskan. 23Baha pyua ra bin tara turban kum takan, sturi yamni dukyara. 24Baha takan ba lika waitna kumi nina Demitrius, lalah pihni warkka dadaukra ba mita. Naha waitna mita lalah pihni ni gâd bahki Daiana tempelka lilka lupia dauki wauhwi atki kan, bara witin wal wark taki nani ba lalah manas saki kan. 25Bamna Demitrius mita baha uplika nani, bara ya, ya wala nani sin bahmuna warkka dauki nani kan ba, sut aikuki asla paiwan, bara nan win: "Upliki nani, man nani pain kaikisma yawan lika naha warkka na wina nahki lalah pain saki ba. 26Ban sakuna, man nani pain kaikisma bara sin walisma, nahki naha waitnika Pâl wi ba smalkisa, Gâd nani upla ai mihta ni paskan ba lika bahki pali sa. Baku smalki ba mita upla manas kupia alkan, naha Epesus taunka ra man apia, sakuna Esia tasbaia aiskara sin. 27Bamna naha diara nani na mapara yawan aman kaikaia sa, baha apia kaka, wan warkka nani sut ba bahkira taubia. Baha man apia, kuna wan gâdka tara Daiana tempelka nina tara bukan ba sin bahkira taubia. Baha purkara, wan gâdka mairin nina tara ba, ai prana ba sut bahki kulkan kabia, naha Esia tasbaia ra man apia, kuna tasba aiskara sin." 28Naha diara na walan bara, sut ai kupia baikan, bara ai bila baikra tara ni wini, aisin: "Tara sika Daiana Epesus ra ba!" 29Taun aiska ba kupia turban kan. Bara Masedonia wina waitna wal, Geyus, Aristarkus, Pâl wal tauki kan ba, baha nani purara taun ba kahwan bara alki raski pulaia watla tara ra brihwan. 30Pâl naha nani tilara dimi aisaia want kan, sakuna kristian nani mita win dimbia apia. 31Baha purka ra, Esia tasbaia wihtka kum, kum Pâl wal ai uplika kulkan kan ba mita ai bila blikan, Pâl bahara dimbia apia. 32Bamna baha aidrubanka ra, upla tila nani ba diara kum dukya ra wini aisi kan, wala nani sin wini diara wala man aisi kan, upla nani sut kupia turban bamna. Witin nani sin ai dara walras kan, dia pali dukyara asla takan sapa. 33Baha aidrubanka tilara upla tila nani bara kan ba mita tanka ba param Aleksander ra win, bara Ju nani tila mita witin ba platukbi upla nani mawanra sunan kan. Aleksander ai mihta ni upla nani ra sain munan sap taki bangwbia. Bara mahka witin ai tanka ba param saki baha nani dukyara aisaia munan. 34Sakuna upla nani ba kaikan kan nahki witin ba Ju kan, bamna witin nani sut ai bila baikra karna pali wini bangwi kan, awar wal prais: "Tara sika Daiana Epesus nani tilara ba!" 35Bara baha taunka ra wauhkataya aîulbra ba mita upla nani bin dauki ba takaski muni, witin baha nani ra nan win: "Man nani Epesus nani kaikisma, upla sut sin kaikisa wan gâdka Daiana tempelka ba Epesus nani mita main kaikaia sa, witin lilka kasbrika pura wina kauhwan ba sin. 36Upla kumi sin baha ba kunin sa sip wiras. Bamna sap taks man nani, bara diara kumi sin tanka briras kira daukaia munpara. 37Naha waitnika nani man nani mita nahara alki bri balram na, witin nani tempelkam wina diara implikras, man nani gâdkam ba mapara diara saura sin aisaras. 38Bamna Demitrius ai warkka uplika nani aikuki upla kum dahra kwahkaia brin kan kaka, baha dukyara wihta tara nani bara sa, lâ dadaukra nani sin. Sip kan baha nani mawanra wapni daukaia, bara kumi bani sin ai raitka dukyara aisaia. 39Bamna diara wala man nani makabisma kaka, man nani lâ ba kat aidrubanka kum briaia kapram, bara bahara diara sut wapni dauki bangwaia katma. 40Bamna naiwa diara takan na dukyara wan dahra kwahkan kabia baku sa. Yawan nani na war babukra nani baku takan sa, bara naha aidrubanka na dukyara wan makabi walbia bara, yawan pana dia wiaia sapa kaikras." 41Naha diara aisin ba ningkara, witin mita naha aidrubanka ba prakan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\