Hechos 2

1Pentikus yua balan bara, lalukra nani sut plis kumi ra asla takan kan. 2Bara tisku kan witin nani walan bin kum bal iwan, sin pali pasa karna kraui binka baku. Baha watla bilara witin nani bara kan ba sut bangkan. 3Bara upla twisa pauta klauhwan baku latan takan, witin nani sut pura ra iwan. 4Kumi bani ba Spirit Hulikira ni aibangwan, bara mahka bila sat wala nani ra aisin, Spirit mita yan aisan ba kat. 5Baha yua nani ra, Gâd ra luki Ju uplika nani kuntri wala ra kan ba Jerusalem ra wan; baku sin tasba aiska wina. 6Upla nani bara kan ba baha binka takan ba walan, bara asla aidruban, witin nani sip ai dara walras kan dia lukaia sapa, kan naha lalukra nani aisi kan ba lika, witin nani pali ai bila kat aisi kata. 7Witin nani tâ iwi, aihka sin lukan, bara pana, pana ai walkara taui aisin: --Naha uplika nani aisi na, sut ba Galili wina apia? 8Bara nahki kan wan kuntrika pali bila kat naha uplika nani aisin, yawan wali na? 9Yawan nara na lika kuntri sat, sat wina nani sa; Partia, Midia, Ilam, Misuputimia, Kapadosia, Pontus, Esia kuntrika tani wina, 10Pridsia, Pampilia, Idsipt, Sairini kuntrika tasbaia lama wina, baha purkara Rom wina sin upla nani nara sa; 11baha nani wina tila nani ba Ju nisanka pali, bara wala nani Ju takan nani ba sin. Krit, Arebia wina sin upla nani nara sa, sakuna ban yawan wan bila pali kat baha nani aisin yawan walisa, nahki Gâd mita diara aihka tara daukan nani ba dukyara! 12Witin nani sut ta iwan, dia lukaia sapa sin kaikras kan, bara pana, pana ai walka ra taui naku aisi bangwi kan: --Naha na dia tanka saki? 13Sakuna upla wala nani lika lawaska kiki, aisin: --Naha uplika nani lika bla taki sa! 14Bara Pita mahka buan, apastil wala 11 ba aikuki, bara naku ai bila baikra karna ni aisin: --Judia uplika nani sut, Jerusalem ra iwi nani sma ba sin, naha tanka na kasak pali kaiki bas, bara yang dia mai wimna ba sin pain wals. 15Naha uplika nani na bla apia sa man nani lukisma ba baku, kan nanara lika kau titan 9 aklak sa bamna. 16Sakuna naha dukyara sika dahra aisasara Juil mita naku aisin kan: 17'Gâd bila: Tnata yua nani ra naku daukamna: Yang Spiritki ba upla bani purara laikamni, bara luhpiam waitna nani, bara luhpiam mairin nani ba sin yang witniski aisabia; wahma nani sin diara aihka kaikbia, almuk nani lika yaprisauhkan kaikbia. 18Duki dadaukra waitna nani bara mairin nani sin purara Spiritki ba laikamna, bara yang witniski aisabia. 19Diara aihka nani kasbrika purara marikamna, bara sain nani sin naha tasbaia ra marikamna: tala, pauta bara kyasma mukus. 20Lapta ba tihmia takbia, kati ba lika tala baku pauni takbia, Dawan yua tara pranakira kau balras bara. 21Bamna, Dawan nina maki wini nani ba sut lika swaki sakan kabia.' 22"Israel uplika nani, pliskam naha na pain wals, dia pali dukyara aisi kamna ba: Baha Jisas Nasaret wina kan ba, Gâd mita witin ba waitna painkira kulkan kata, man nani mamwan kat, witin mita diara aihka tara nani, sain nani sin daukan. Bara baha tanka ba pain kaikram. 23Blasi pyua wina Gâd mita ai Luhpia ba ridi dauki dia takaia kan ba pain kaikisi, man nani mihtam ra mangkan bara, witin ba silak ra mangkram, baha ningka ra upla watauikira nani mihta ra mangki brisi dus prihni ra sabi ikram. 24Sakuna Gâd witin ba prura karnika mununhta wina kli bukan, prura sip witin ba ai karnika munuhnta ra taibi briras kan bamna. 25King Debit mita Jisas dukyara naku aisin: 'Yang pyua bani maiwan ra Dawan ba kaiki katna. Witin sin yang laima ra sa, bamna diara kumi sin trabil ai munbia apia. 26Baha mita yang kupi ba lilia pali takan, bara twisi sin mahka lilia ni aiwani sa, bara yang wîni tara ba wihka bila kaiki kabia. 27Man yang solki ba pruan nani bara ba pliska ra ban swima apia; dukyam dadaukra hulikira ba wîna tara sin sukwi luaia adarka yama apia. 28Man mita sin raya kaiara waia yabalka nani sut pain pali ai marikram, baha purka ra man mamwan ra lilia ai daukma.' 29"Muihki nani, ai swis yang wan damika Debit dukyara param mai wimna. Witin ba pruan, bara tasba ra bikan, ban naiwa yua kat ai raitika ba kau yawan brisa. 30Ban sakuna, Debit lika dahra aisasara kum kata. Bamna witin pain pali kaiki kan, Gâd swir taki kira witin ra pramis munan tanka ba, nahki ai kyamka ba wina kumi ai iwaika ra iwbia. 31Baku bara, Debit lika kan wina witin ra kaiki baku, Mesaia pruan wina bubia ba dukyara naku aisin: 'Witin solka ba pruan nani pliska ra ban swibia apia, bara ai wîna tara ba sin swika sukwi lubia apia.' 32Bamna sin Jisaska sika Gâd mita pruan kan ba wina kli bukan. Bara yang nani sut baha witniska nani sna. 33Baku bara, Gâd mita ai mihta aihkika ba ni witin ba purara pali bukan, bara Spirit Hulikira witin ra yan, Aisa mita pramis munan kan ba. Bahamna, diara nani sut man nani walisma na bara kaikisma na sin, witin wina atia sa. 34Kasbrika purara uli wan ba lika Debit apia, kan Debit pali sika naku aisin: 'Dawan mita yang dawanki ra win: Man bal yang laima ra iws, 35waihlam nani sut yang minam munhta ra mangkamna ba kat.' 36"Israel nisanka ba sut naha diara na dukyara pain ai dara walaia sa: Baha sin Jisaska man nani dus ra sabi ikram ba, Gâd mita witin ba Dawan bara Mesaia sin mangkan sa." 37Upla nani naha walan bara, sari pali takan, bara witin nani Pita ra bara apastil wala nani ra sin makabi walan: --Muihki nani, yang nani dia daukaia sna ki? 38Bara Pita baha uplika nani ra win: --Man nani daukankam saura nani ba swisi mahka Dawan ra taus, bara kumi bani sin yarka li ni tahbi mai daukan kabia Jisas Kraist nina ra; baku mika saurkam nani swih tikan kabia, bara Dawan mita Spirit Hulikira ba maikbia. 39Naha pramiska na lika man nani bara luhpiam nani sut dukyam sa, bara upla nani laiura bangwi ba sut dukya sin; wibia kaka Dawan wan Gâdka paiwaia luki uplika nani ba dukya sin. 40Bara Pita lika naha bila nani aisin na purara, kau kupia kraukanka ailal baha uplika nani ra yabi, naku smalki win: --Man nani naha uplika nani tiwan bangwi na tila wina bal taki, swaki sakan laka ba alks! 41Baku bara, ai smalkanka bila alki brin nani ba sut pali tahbi daukan; bara baha yua lika 3,000 lama upla kau lalukra nani wal asla prakan kata. 42Baha uplika nani lika yu bani takaskras kira, apastil nani smalkanka nani wina diara lan taki kan, bara witin nani sin pana, pana ai walka dukyara luki kan, ai pura sin suni bangwi kan, sut sin asla taki brit kriki pî kan. 43Bara upla nani sut ta iwan pali taki kan, kan apastil nani ba wark aihka nani uya, sain nani sin manas dauki kan bamna. 44Baha uplika nani kasak lukan ba, sut lika kau asla pali takan, bara dia witin nani ai tila ra bri kan ba, sut bakunu bri kan. 45Ai tasbaia nani bri kan ba, dia, dia wala nani sin bri kan kaka, baha sut pali wauhwi atkan, bara lalahka ba ai walka nani diara apu umpira ba wal aikuki yui brikan. 46Yu bani witin nani tempel ra asla taki kan, bara utla bani ra asla taki, liliaki ra ai kupia kumi lakara ai pata pî kan. 47Witin nani Gâd nina mayuni kan, bara upla nani sut mita pain pali kaikan; bamna yu bani Dawan mita swaki sakan uplika nani ba kau kau sal witin nani daknika ra asla praki kan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\