Hechos 20

1Bin kata ba luan bara, Pâl mita kristian nani ba paiwan kupia kraukanka nani yaia. Ningka ra, witin baha nani lakula dauki si, mahka Masedonia ra wan. 2Baha pliska nani sutra impaki wan muihni nani ra ai bila smalki ta baikan. Baha wina Grîk ra wan. 3Baha ra kati yuhmpa takaskan. Ningkara witin duri tara ra aimaki Siria ra waia pat ridi kan, sakuna kaikan nahki Ju nani witin ba alkaia ridi takan kan. Bamna kli ai kupia laki, sauhkak ni impaki, Masedonia bak luan. 4Witin wal wan nani ba sika, Sopeter, Beria wina; Pirus luhpia ba; bara Tesalonaika nani wina Aristarkus, Sekundus sin; bara Geyus Derbe wina; wala Timoti; bara Esia wina Tikikus, Trofimus sin, witin kulma Esia kat wan. 5Naha wan muihni nani na lika wan kainara Troas ra wih, wan bila kaikan kan. 6Brit lebinkas daukan ba piaia yua tara ba luan ningkara, yang nani Pilipai wina duri tara ra aimaki impaki bangwri, bara yu nani matsip kat Troas ra balri. Baha ra yang nani 7dis takaskri. 7Wîk yua pas pali ra, wan muihni nani asla takan brit krikaia; bahara Pâl mita smalki kan. Witin yu wala ba mahka waia kan bamna, tihmia wal bakriki kat ban aisi kan. 8Witin nani utla purara rûm kum ra asla takan, bahara sin lamp nani manas angkan kan. 9Windar kum ra wahma kum iwi kan, nina ba Yutikus. Pâl ai smalkanka yari daukan bamna, wahma ba yapan daukan bara mahka yapan. Uya karna yapi si utla yuhmpa pura wina tasba kat kauhwan; bara upla wih alki bukan bara, pat pruan kan. 10Bamna Pâl mayara bal iwi wih waitna wahma ba pura ra baui, kyaubi alkan. Bara wan muihni nani ra win: --Man nani sîbripara, witin raya sa. 11Baha ningkara, Pâl mita utla purara kli uli wih brit kriki pin. Witin kau ban smalki kan; bara titan kat witin mahka wan. 12Waitna wahma ba ai watla ra raya brihwan. Witin nani sut sin uya maisanihkanka brin. 13Yang nani duri tara ra aimaki kaina ra impaki Asos ra wari, bara baha ra Pâl ba mangkaia duri tara ra, witin lika sauhkak waia win bamna. 14Asos ra aikuki prawri, bara Pâl yang nani aikuki duri tara ni Mitilini ra wari. 15Baha wina yu wala Kaios lamak luri, yu kum ningkara Samos wapka ra aidrubi balri. Baha wina ban, yu wala ra Mailitus ra wari. 16Baku daukan kan, Pâl mita Esia ra kau takaskaia want apia kan bamna, Epesus ra sin wan daukras kan. Witin Jerusalem ra aihni pali wan dauki kan, Pentekost yua ba sip kaka baha ra kaia want kan bamna. 17Mailitus wina Pâl mita Epesus ra serts almukka nani ba paiwan. 18Baha nani aidrubi balan bara, Pâl win: "Man nani pain kaikisma, yang Esia ra nan balri yua wina nahki kapri ba. 19Pyua bani, bauikira man nani tilamra Dawan warkka dauki kapri, naikra laya saki, traika kaikan manas tilara, Ju nani mita sin ai alki ai munaia luki kan ba tila ra. 20Sakuna takaskras mai smalki katna man nani ra dia, dia man nani yamnikam kaia ba dukiara, ban taun bilara, wamtla nani kat sin. 21Ju nani ra, bara Ju apia nani sutra smalki kapri, ai saurka nani ba wina ai kupia lakbia Gâd mawanra, bara kasak lukbia Dawan Jisas ra. 22Bamna nanara, Spirit Hulikira adarka ba kat yang Jerusalem ra auna; bahara dia pali maipara takbia sapa kaikras. 23Diara kumi man lika kaikisna, plis banira auna ba, Spirit Hulikira mita ai wisa kainira silak watla bara pat nani wauhwaia uya sin bili kaikisa. 24Sakuna naha diara nani na mita lika kupi ra trabil ai munras. Yang pali rayaki sin bahki kulkisni, sakuna naha baman aitani lukamna: plapaia yabalka ba tnata kat liliakira plapamna kaka, bara baha warkka Dawan Jisas mita mihti ra mangkan ba tnata kat daukamna kaka, Gâd latwanka laka sturka painkira upla nani ra witnis aisaia ba sin. 25"Bamna yang naiwa kasak pali mai wisna, man nani tilamra Gâd King aimaki ba laka smalki tauki kapri ba, kli maiwan kaikma apia. 26Baha mita naiwa yang param aisisna, man nani kumi sin pâtkam purira apu sa daira walisni, 27kan yang man nani ra Gâd ai kupia ra luki dukya nani ba tanka yukukras param pali mai wiri. 28Baku bamna, man nani pali dukyamra aihwaki bas, kristian daknika ba dukyara sin, witinka nani dukyara sika Spirit Hulikira mita mai mangkan, Gâd sertska uplika nani ba main kaikaia, baha witin ai talia ni atkan sa. 29Bamna kaikisna, yang wamna ningkara, upla wala nani balbia, serts ra upla nani bara ba sauhkaia, bara sin yul wail prautkira nani mita syîp nani apu dauki ba baku kabia. 30Bara man nani pali tilam wina sin upla tila nani bubia, bara diara kasak ba swisi kunin ni smalkbia, kristian nani ai nina blikbia wisi. 31Bamna aman kais, kupiam sin krauki bas, mani yuhmpa, kakna bara tihmia, naikra laya saki man nani kumi banira mai smalki kupiam kraukatna ba. 32"Bara nanara, muihni nani, Dawan mihta ra mai mangkuna, ai latwanka laka tara ba mihta ra sin. Witin ka karnika tara brisa, sip sa maikka pawaia spirit tanira bara witin pramis maikan ba kat daukbia hulikira sakan ba tilara. 33Yang sin tumras katna, upla wala lalahka kra, kwalka kra dukya ra. 34Man nani pain kaikisma, nahki yang pali mihti ni wark takri, yang bara upliki nani aikuki dia luha kapri ba saki briaia. 35Pyua bani pain mai smalkri, baku wark taki uplika, diara apu nani ra help munaia. Bara Dawan Jisas dia aisin ba dukyara sin wan kupia krauki kaia, witin naku wisata ba: "Pain pali sa, upla ra diara yaia ba kau yamni sa briaia ba wal." 36Naha diara nani aisin ningkara, Pâl ai lula kriki baha nani sut aikuki ai pura sunan. 37Sut ini kan, bara Pâl ra kyaubi alki, kyawalan. 38Witin nani sut sari pali kan, kan witin win ai mawan kli kaikbia apia. Ningka ra, witin nani sut Pâl ba duri tara ra brisi mangkan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\