Hechos 21

1Wan muihni nani wina mahka swisi, duri tara ra aimaki ban Kus ra bal bangwri, yu wala Rodus ra, baha wina Patara kat sin. 2Pata ra wina duri tara kumi Pinisia ra waia kan ba wal prawi bangwri. Yang nani baha duri tara ra aimakri, bara mahka kabu ra taki impaki bangwri. 3Yang nani lui auna kan pyua ra, Saiprus ki dakura ba kaikri. Baha ba wan mihta smihka tanira swisi, ban Siria kat impakan. Duri tara ba Tairus taunka ra diara nani kwahki brihauya ba sunaia kan, bamna bahara yang nani dimi wari. 4Bahara yang nani kristian nani aikuki prawi, wîk kum takaski bangwri. Spirit Hulikira mita naha kristianka nani ra win kan, Pâl ra wibia Jerusalem ra wabia apia. 5Sakuna wîk kum ba luan ningkara, yang nani mahka taki impakri. Lalukra nani sut ai maîa mairin nani, ai luhpia nani aikuki yang nani yuli kahbi taun ba wina takan, bara auhyara luli kriki, puri suni bangwri. 6Bara yang nani pana, pana laikula dauki si duri tara ra aimakri; bara witin nani lika mahka ai watla ra wan. 7Yang nani impakanka ba ban bri katna Tairus wina Tolimaida kat. Bahara wan muihni nani ra yang nani lakula daukri, aikuki sin yu kumi takaskri. 8Yu wala, Pâl bara ya nani wala sin yang nani wal kan ba aikuki Sesaria ra wih bangwri. Bahara yang nani Pilip watla ra aidrubi wari; witinka sturi yamni ba twatwilkra kan, serts ta upla 7 kan ba wina kumi kata. Witin wal takaski bangwri. 9Pilip lika luhpa mairin wahlwal brikan, kau maîa briras; baha nani Gâd sturka yamni smasmalkra kan. 10Yang nani bahara pat yu ailal takaskri kan, bara Judia wina dahra aisasara kum balan, nina ba Agabus kata. 11Witin yang nani ai kaikaia balan. Bara Pâl maisawila ba brih, ai mina nani, ai mihta nani sin priski, nan aisin: --Spirit Hulikira bila, Jerusalem ra Ju nani naha maisawila dawanka ra naku priski, Ju apia nani mihta ra mangkan kabia. 12Naha diara na walan ningkara, yang nani bara Sesaria uplika nani kira Pâl ra makabri witin Jerusalem ra wabia apia. 13Sakuna Pâl win: --Diakan man nani ini, kupi ra sari ai dingkisma ki? Kan yang ridi sni ai priskan kaia man apia, sakuna Jerusalem ra sin pruaia Dawan Jisas tawan. 14Witin sip wan bila walras kan bamna, yang nani ban swisi, nan wisatna: --Dawan ai kupia laka ba kat man wal daukbia. 15Naha diara na ningkara, yang nani ridi taki si Jerusalem ra wari. 16Sesaria wina kristian nani tila wina yang nani wal wan. Witin nani tila ra Saiprus wina waitna kum kata, nina Neson, witin ba pat pyua wihka kristian kan; bara witin watla ra takaski bangwri. 17Yang nani Jerusalem ra wari bara, wan muihni nani mita liliakira wan brin. 18Yu wala ra, Pâl yang nani aikuki wari Jems kaikaia; baha ra serts ta upla nani sin bara kan. 19Pâl baha nani ra lakula daukan, ningkara diara bani Gâd witin bak Ju apia nani ra daukan ba sut maisapahkan. 20Baha nani ba naha diara nani na walan bara, Gâd ra mayunan. Ningka ra, witin nani Pâl ra win: --Muihki, man sin kaikisma nahki Ju nani tausin ailal kasak lukan sa, witin nani sut wisa, Moses laka ba kulkaia sa. 21Witin nani ra win sa, man mita smalkisma baha Ju uplika nani Ju apia tasbaia ra iwi nani ra, Moses laka ba kulkaia apia, ai luhpia nani ra sin sirkumsisan daukaia apia, wan laka nani ba sin nina blikaia apia. 22Bamna naha wina dia kabia? Man balram na upla nani walbia sika. 23Bamna pain kabia man naku daukma: Wan tilara waitna wahlwal nara sa, witin nani pramis kum daukaia brisa. 24Man witin nani ba brihwas, aikuki sin wih wînam klin dauks, dia tikaia nani mana ba sin aibaps, bara ai tawa irbaia sip kabia. Upla sut baha kaikbia bara ai dara walbia, man dukyamra diara walan ba lika kasak apia sa, sakuna lukbia man sin Moses laka ba kulkisma. 25Sakuna Ju apia nani kasak lukan laka alkan ba dukyara lika yang na lâ daukri ba pat ulbri sa: gâd bahki nani ra sakripais daukan wîna ba piaia apia, tala sin apia, daîwan katwi pruan wîna ba sin piaia apia, bara upla kum marit takras kaka ai maîa ba briaia apia sa. 26Bamna Pâl ba yu wala, waitna wahlwal ba brihwan, bara witin nani aikuki ai wîna klin daukaia laka ba daukan. Ningkara, tempel ra dimi maisapahkan ahkia pali baha warkka ba dauki tnata alkbia ba, witin nani kumi bani ai prisantka ba ahkia sal daukaia sapa. 27Pat wîk kum tnata ba alkuya kan bara, Esia tasbaia wina Ju tila nani bara kan ba kaikan Pâl tempel ra kan, bara baha nani upla nani ra maisakapi turbi, Pâl ba prak alkan. 28Bara witin nani ai bila baikra karna winan: "Israel waitnika nani, help wan muns! Bika, naha waitnika sika plis sut ra smalki taukisa, wan nisanka mapara, bara Moses laka, bara tempel na mapara sin. Baha purkara, kais, tempel ra sin Ju apia nani sal dingkan, bara naha pliska huli na taski daukisa." 29Baku aisi bangwikan, kan baha pyua kainara witin nani Pâl bara Tropimus, Epesus wina ba wal taun bilara kan kaikan bamna, bara witin nani luki kan Pâl bui baha waitnika tempel ra brihwan kan. 30Taun aiska ba kupia turban pali takan, bara upla nani sut plapi aidrubi balan. Bara Pâl ba alki raski, tempel ba wina sakan. Baha pali pyua ra upla dur nani sut ba prakan. 31Witin nani Pâl ba mahka ikaia luki kan. Bara Rom kamandanti ba sturi walan, Jerusalem taunka aiska ba turban pali sa. 32Kamandanti ba ai suldawa nani ba bara suldawa nani bara kapten nani ba sin asla kuki brih, upla nani bara kan ba kat plapi wan. Witin nani kamandanti bara suldawa daknika ba kaikan bara, Pâl ra pruki kan ba, mahka swin. 33Bara kamandanti ba, Pâl lamara wih alki, adar yan sen ni priskbia; bara makabi walan witin ba ya. Bara dia sin daukan sapa. 34Sakuna upla nani ba wini, sat, sat man aisi kan, bara kamandanti ba sip pain diara walras kan, bin ba mita. Bamna witin adar yan Pâl ba kwartel ra brihwaia. 35Kwartel tepska ra wan bara, suldawa nani mita Pâl ba alki pura ra buki brihwaia kan, upla uya aihka pali laui kan ba mita. 36Upla nani Pâl nina ra aidrubi aula kan ba mita wini aisi kan: "Witin ba pruaia sa!" 37Pâl ba kwartel ra dingkaia brih auya kan bara, witin kamandanti aiklaklabra daknika bara win: --Diara man aisaia sip sna ki? Kamandanti ba bila: --Man Grîk bila aisisma ki? 38Bamna, man, baha Idsipt waitnika kata ba apia ki, pât pyua nani luan ra witin, mapara buaia warkka kum daukan, bara war aiklaklabra 4,000 brih upla iwras tasbaia ra wan ba? 39Bara Pâl bila: --Yang lika Ju, Tarsus wina, Sailisia kuntrika taunka kumi kau tara kulkan ba wina. Sakuna pliskam sans wiria aik upla nani ra aisaia. 40Bara kamandanti ba mita sans yan aisaia, bara Pâl mahka teps ra bui, upla nani ra ai mihta ni sain yan sap takaia. Upla sut sap takan bara, witin Hibru bilara naku aisin:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\