Hechos 22

1"Muihni nani, bara aisa nani sin, yang tainka param aisaisna bamna, man nani pliskam pain wals." 2Hibru bilara aisi kan walan bara sut ba kau sap pali takan kan. Bara Pâl ba aisi kan: 3"Yang lika Ju uplika Tarsus taunka, Sailisia kuntrika ra aisubi takri, sakuna naha taunka Jerusalem ra pawri. Gamalîl skulka ra sin dimri, wan damika nani laka ba sin pain pali ai smalkan. Pyua banira kupi aiska ni Gâd dukya dauki katna, man nani naiwa daukisma ba baku. 4Pas pyua ra, yang sturi yamni wali uplika nani ra nina bliki rau sauhkri, ban ikaia ra kat; waitna bara mairin nani sut alki priski silak ra mangkri. 5Prîst wihtka tara, bara almuk nani sin witnis sa, witin nani wina wauhkataya nani briri wan muihni Ju uplika Damaskus ra iwi nani ra brihwaia. Kristian nani pliki wari, bara alki Jerusalem ra bri sal klala yaia dukiara. 6"Sakuna yang yabal ra auna kan, pat Damaskus dimaia man kapri, yu ba 12 aklak kan. Tisku baku kan, kasbrika pura ba wina ingni tara kum yang ra kir aiska ingwan, 7bara tasba kat kauhwri. Ningka ra, bila baikra kum walri nan ai win: 'Sâl, Sâl, diakan man nini bliki rau ai sauhkisma ki?' 8Bamna yang makabi walri: 'Man na ya, Dawan?' Bara ai win: 'Yang sika Jisas Nasaret wina, man witin ra waihlam sakisma ba.' 9Baha nani yang wal kan ba ingni kaikan bara, sirang iwi bangwan, sakuna yang ra aisi kan ba bila baikra lika walras kan. 10Bara yang bili: 'Dawan, yang dia daukaia sna ki?' Bara Dawan bila: 'Man mahka Damaskus ra was; bahara mai wibia man dia daukaia kama ba.' 11Ingni ba mita diara kaikras takri kan bamna, panika nani mihti ra alki Damaskus ra ai brihwan. 12"Baha ra waitna kum bara kan, nina ba Ananaias, Moses laka bila wali dadaukra pali kan, bara Damaskus ra Ju nani iwi ba witin dukyara pain man aisi kan. 13Ananaias balan ai kaikaia, bara naku ai win: 'Muihki Sâl, man namkra ba kli bris.' Bara baha sin pyua ra naikra kli briri, sip kapri kli diara kaikaia. 14Bara witin ai win: 'Wan damika nani Gâdka ba mita kan pyua wina man ba bak saki mai brin ai kupia laka tanka kaikaia, bara sin kaikma baha kasak kira ba, ai bila pali wina sin diara walaia. 15Bamna man mita witin ai dukya ra tasba aiska ra wih aisi smalkma, dia man kaikram, walram ba sin. 16Bara nanara, man dia bila kaikisma ki? Mahka, yas tahbi mai daukbia, Dawan nina ra kat luki, saurkam nani sut sikbi sakaia dukyara.' 17"Jerusalem ra kli balri bara, yang tempel ra wih puri suni kapri bara, diara aihka kum kaikri. 18Dawan ba kaikri, bara yang ra ai win: 'Mahka aihni pali trai kaiki Jerusalem na wina taks, kan yang witniski man aisama ba, naha uplika nani walbia apia bamna.' 19Bara yang wiri: 'Dawan, witin nani pain kaikisa nahki yang sinagog nani ra wari, man ra luki uplika nani ba wipi silak ra brih wari ba sin. 20Man witniskam aisasara Stiben ikan bara, yang pali sin baha lamara kaiki kapri, dia tawan iki bangwi kan ba sin aitani lukri, Stiben ra iki kan uplika nani kwalka sin main kaiki katna.' 21Sakuna Dawan yang ra ai win: 'Man mahka was, yang man ba laiura mai blikaisna, Ju apia nani tila ra.' " 22Naha bila kat baman sip kan upla nani ba Pâl ra wali kaia, bara witin nani mahka karna wini bangwan: "Baha waitnika ba mahka ikaia aitani sa! Naha sat waitnika ba sip apia kau raya kaia!" 23Witin nani ban ai pura wini, ai kwalka nani balhbi, tasba yuya nani brih purara lulki kan bamna, 24kamandanti ba adar yan Pâl ba kwartel ra brisi dingki, klala ni wira wipbia, baku munka ai dahra saki aisabia, dia tawan upla nani ai mapara wini kan ba dukyara. 25Wipaia wisi mihta priskan kan, bara Pâl baha kapten ai lama ra bui kan bara win: --Man nani mampara aitani saki, Rom suliarka waitnika kumi ba laka sin daukras ban wipaia? 26Kapten ba naha walan bara, kamandanti ra wih win: --Dia daukaisma ba man damra walisma ki? Aman kais, naha waitnika na lika Rom suliarka waitnika kum sa bamna. 27Bara kamandanti ba Pâl lama ra bal makabi walan: --Kasak man ba Rom suliarka sma? Pâl bila: --Au. 28Kamandanti ba bila: --Yang lika lalah tara aibapi Rom suliarka takri. Bara Pâl bila: --Kuna yang lika baha ra aisubi takri. 29Pâl ba Rom suliarka sa walan bara kamandanti nani witin ra wipaia wisi ridi taki lamara kan ba, kitwi laiura taki buan. Kamandanti ba sin, Pâl baku kan ban priskan ba dukyara sibrin takan. 30Yu wala, suldawa kaptenka ba pain kaikaia want kan, dia dukya ra Ju nani mita Pâl mapara bui kan sapa. Bara Pâl mihta ra sen wilkan ba langkan, bamna adar yan prîst tara nani ba sut asla aidrubia. Bamna Pâl ba sakan baha nani mawanra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\